استراتژیهای مقابله، مقابله اجتنابی، میزان سازگاری

 

لی(۱۶۸۷) افراد تعللورز را به دو دسته تعللورزان خوشبین و تعللورزان بدبین تقسیم کرده است:
تعللورزان خوشبین
تعللورزان خوشبین مقاصد خود را به تعویق میاندازند؛ اما در مورد آن نگران نیستند. آنها مطمئن هستند که در پایان موفق خواهند بود یا صرف نظر از اینکه کارشان هماکنون انجام شود یا بعد. علاوه بر این، آنها در پیشرفت و شانس خود برای موفقیت اغراق میکنند و زمان مورد نیاز برای رسیدن به اهدافشان را دست کم میگیرند.
تعللورزان بدبین
تعللورزان بدبین در مورد تاخیر در رفتارشان نگران هستند. آنها از این واقعیت آگاهاند که عقبتر از برنامه هستند. با این حال آنها هنوز تعلل میکنند زیرا نمیدانند چگونه با وظایفشان برخورد کنند. آنها احساس بیکفایتی میکنند و هراسان هستند که مشارکت آنها در کار، بیکفایتیشان را ثابت خواهد کرد. بنابراین آنها برای اجتناب از تجربیات ناخوشایند تعلل میکنند. در مجموع، اختلاف عمده میان این دو نوع تعللورزان ممکن است در میزان سازگاریشان باشد ( دویت و لنز، ۲۰۰، به نقل ازبهشتیفر و حسینیفر، ۱۳۹۰).
آزر(۲۰۱۰) تعللورزان را در دو دسته زیر قرار میدهد:
تعلل ورزان فعال
افرادی هستند که عمدتاً کارهای خود را به تاخیر میاندازند زیرا بهترین کارها را زمانی انجام میدهند که تحت فشار باشند و قادر به اتمام تکالیف با نتایج رضایت بخش هستند (چو و چویی، ۲۰۰۵) این تعریف شبیه آنچه فراری (۱۹۹۴) به عنوان «تعلل ورزی عملکردی» تعریف کرده، که نشان دهنده رفتار قابل قبول از جمله تاکتیکهای جهتگیری هدف عمدی، (هدفمند) است که در نهایت منجر به موفقیت میشود. به ویژه تعلل ورزان فعال زمانی که با فشارهای لحظات آخر مواجه میشود، از احساسات به چالش کشیده شده لذت میبرند و این نیز باعث افزایش انگیزه در آنها میشود ( به نقل از خانی، ۱۳۹۱).
تعللورزان منفعل
افرادی هستند که به دلیل ناتوانی در تصمیمگیری برای انجام به موقع کارها، انها به تاخیر میاندازند (چو و چوی، ۲۰۰۵). فراری (۱۹۹۴) از این نوع تعللورزی به عنوان«تعللورزی ناکارآمد» تعریف کرده است. این افراد ممکن است کاری را شروع کنند اما هیچ وقت آن به پایان نمیرسانند. آنها در اتمام به موقع کارها، به دلیل دست کم گرفتن زمان مورد نیاز برای تکمیل ان شکست میخورند، برخلاف تعللورزان فعال، تعللورزان منفعل بر روی استراتژیهای مقابله اجتنابی یا عاطفی تکیه میکنند. این افراد به طور کلی شکست در کنترل تکلیف تمرکز میکنند و به سمت فعالیتهای لذتبخش کشیده میشوند. همچنین تمایل دارند نیازهای خود را بلافاصله ارضا کنند (خانی، ۱۳۹۱).
۲-۱-۱-۳ حوزه های اصلی تعلل ورزی
تعلل ورزی میتواند در حوزه های مختلف زندگی هر فرد اتفاق بیفتد. افرادی که در یکی از حوزه های تعلل میکنند، ممکن است در حطیه های دیگر نیز تعلل داشته باشند. به طور کلی تعلل ورزی در سه حوزه اصلی قابل دستهبندی است (ناس، ۱۹۹۸؛ به نقل از فیاضی و کاوه، ۱۳۸۸).
الف) محافظت شخصی
شامل تاخیر در کارهای مرتبط با سلامتی، نظافت شخصی، کارهای منزل، امور مالی، رسیدگی شخصی و نگهداری از اموال.
ب) خود شکوفایی
شامل تاخیر در امور مرتبط با شغل، فرصتهای اجتماعی، علائق فردی، پیشرفت آموزشی و یافتن همسر و همکار.
ج) احترام گذاشتن و پایبندی به تعهدات نسبت به دیگران
به گونهای که امیدوار هستیم قولهایی که به دیگران دادهایم فراموش کنند و پذیرفتن قولهایی که قبلاً دادهایم، اکنون آزار دهنده است و برای ما تکلیفی سنگین محسوب میشود.