استفاده از فناوری، اعتماد به نفس، نظام اقتصادی

 

رابطه بر کار غالب می شود کار بر رابطه غالب می شود.
منبع: (Hofsted, 1981)
جدول ۲-۳) تفاوت های کلیدی میان جوامع جمع گرا و فرد گرا (سیاست و عقاید)
جمع گرا فرد گرا
علایق گروهی بر علایق فردی غالب می شود علایق فردی بر علایق گروهی غالب می شود
گروه ها به زندگی شخصی یورش می برند هر کسی حق اختفا دارد
عضویت گروه نظرات را از پیش تعیین می کند از هر کس انتظار می رود نظر خصوص خودش را داشته باشد
قوانین و حقوق در بین افراد متفاوت هستند قوانین و حقوق برای همه یکسان می باشد
هر پایتخت پایین GNP هر پایتخت برترGNP
نقش غالب مقام در نظام اقتصادی نقش مهر شده مقام در نظام اقتصادی
اقتصاد بر اساس قدرت سیاسی علایق گروهی که گروه های علاقه مند تمرین کرده اند اقتصاد بر اساس قدرت سیاسی علایق فردی که از طریق رای دهندگان بدست می آید
مقام فشار را کنترل می کند آزادی فشار
نظریه های اقتصادی وارد شده بی ربط هستند زیرا ناتوان از مقابله با علایق گروهی و وابسته به عقاید خاص می باشند نظریه های اقتصادی بومی بر اساس پیگیری علایق خود افراد
ایدئولوژی های برابری بر ایدئولوژی های آزادی فردی غالب می شود ایدئولوژی های آزادی فردی بر ایدئولوژی های برابری غالب می شود
هماهنگی و اجماع در جامعه اهداف نهایی هستند واقعیت دادن به هر فرد هدف نهایی است
منبع: (Hofsted, 1981)
2-14-2) مردگرایی/ زن گرایی
بعد زن سالاری/مردسالاری ناظر به دستاوردهای یک جامعه است.جامعه ایی که به سمت دست آورد، اعتماد به نفس، و موفقیت های مادی حرکت می کند این جامعه به لحاظ مردسالاری در سطح بالایی قرار دارد.از دگر سو، فرهنگ هایی که از سطح مردسالاری پایینی برخوردارند عمدتاً به ارتباطات، مراقبت از ضعفا و ارتقای سطح کیفی زندگی می اندیشند.شاخصه ی مردسالاری بالا نشان می دهد که این فرهنگ بر ارزش های مردسالاری تاکید دارد و نقش مردان از اهمیت بیشتری برخوردار است.برخی نویسندگان، نظیر بگچی، کرونی، هارت و پیترسون معتقداند که “فناوری، همکاری را تقویت کرده و سطح کیفی زندگی را بهبود می بخشند و این ارزش ها در کشورهایی که از شاخصه زن سالاری/مردسالاری پایینی برخوردارند مبنای مستحکمی دارند”.اما، می توان گفت در کشوری با سطح مردسالاری بالا نگاه به استفاده از فناوری نگاه مثبتی می تواند باشد اگر و تنها اگر فناوری مذبور عملکرد را بهبود بخشیده، شانس موفقیت را بالا برده، و رقابت را تقویت کنند، که این هر سه شرط عوامل کلیدی یک فرهنگ مردسالارند.به سخنی دیگر بعد مردسالاری و زن سالاری دست کم به لحاظ مفهومی تاثیری چندگانه بر فناوری دارد (Kovacic, 2005).
جدول ۲-۴) تفاوتهای کلیدی میان جوامع زن و مرد (قاعده کلی، خانواده، مدرسه و کارگاه)