استفاده از فناوری، تفاوت های فرهنگی، ارزش های فرهنگی

 

ابعاد فرهنگی گلوب یکی از جدیدترین مطالعات ارزش ها و فرهنگ سازمانی است که یافته های فرهنگی ۶۲ کشور را در ۹ بعد فرهنگی ترکیب کرده است (Rao,2009).
هدف برنامه تحقیقی گلوب کمک به مدیرانی بوده است که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند و همواره با دشواری هایی در زمینه شناخت فرهنگ های مختلف و نحوه انطباق با آنان مواجه بوده اند. گلوب تیمی متشکل از ۱۵۰ محقق است که برای ۷ سال با یکدیگر کار کرده و تحت آن داده های مرتبط با ارزش های فرهنگی و اقدامات و نگرش های رهبری ۱۸۰۰۰ نفر از مدیران در صنایع غذایی، بانکداری و مخابرات ۶۲ کشور جمع آوری شده است. دلیل انتخاب جامعه مذکور گستردگی این صنایع در سطح بین المللی بوده است (Javidan & House, 2001). نتایج مطالعه گلوب نشان می دهد که تفاوت های فرهنگی تاثیر مهمی بر اقدامات سازمان ها داشته و نقش مهمی در نگرش ها و رفتارهای رهبران و اعضای سازمان ها دارد (Grachev & Bobina, 2007:384).
هاوس و همکارانش در پژوهش گلوب، نه بعد اجتناب از عدم اطمینان، فاصله قدرت، جمع گرایی درون گروهی، جمع گرایی بین گروهی، برابری جنسی، قاطعیت، آینده گرایی، عملکرد گرایی و نوع دوستی را برای فرهنگ معرفی می کنند. از میان این ابعاد، ۶ بعد اول از ابعاد هافستد گرفته شده اند که بعد جمع گرایی در مقابل فردگرایی به دو بعد جمع گرایی بین گروهی و جمع گرایی درون گروهی تبدیل شده است. بعد مردخویی در مقابل زن خویی، به منظور انعکاس تفاوت های فردی و برابری جنسی توأمان، نیز به دو بعد برابری جنسی و قاطعیت تبدیل شده است. بعد آینده گرایی از بعد گذشته، حال و آینده گرایی. کلاکهان و استرودبک (۱۹۶۱) گرفته شده است. بعد عملکرد گرایی نیز از مفهوم نیاز به موفقیت مک کللند و دیگران (۱۹۵۳) گرفته شده است. و در نهایت بعد نوع دوستی از بعد ماهیت و طبیعت انسان که توسط کلاکهان و استرودبک عنوان شده، گرفته شده است .(Rao, 2009)
2-14) ارزش های فرهنگی هافستد
۲-۱۴-۱) فرد گرایی/ جمع گرایی
بُعد فردگرایی /جمع گرایی ناظر به ارتباط بین تک تک افراد و گروه در جامعه است. کشورهایی که سطح فردگرایی در آن ها پایین است، یعنی جمع گرایی بالا، مردم گروه را منبع اصلی هویت خود می دانند.از دگر سو، یک فرهنگ فردگرا توجه بیشتری به عملکرد افراد دارد.مدیریت زمانی از اهمیت به سزایی برخوردار است و هرگونه فناوری که در عملکرد افراد تاثیر بیشتری داشته باشد مقبولیت بیشتری یافته سریعتر به کار می رود.از این رو می توان گفت که جامعه ای که در آن فرهنگ فردگرایی قوی تر است درمجموع نگاهی مثبت به استفاده از فناوری دارد (Kovacic, 2005).
جدول ۲-۲) تفاوت های کلیدی میان جوامع جمع گرا و فرد گرا (قاعده کلی، خانواده، مدرسه و کارگاه)
جمع گرا فرد گرا
افراد در خانواده های توسعه یافته یا گروه های دیگر متولد می شوند که ادامه می یابند تا از آن ها در مقابل هم بخاطر وفاداری حمایت کنند. هر کس بزرگ می شود تا مراقب تنها خود و خانواده (مرکز )خود باشد
هویت اساس در شبکه اجتماعی است که فرد به آن تعلق دارد هویت اساس در فرد است
کودکان می آموزندکه به (ما) فکر کنند کودکان می آموزند که به (من) فکر کنند
هماهنگی همیشه باید حفظ شود و از مواجهه های مستقیم پرهیز شود صحبت درباره فکر یک شخصی مشخصه یک فرد صادق است
تبلیغات با زمینه بالا تبلیغات زمینه پایین
تجاوز به شرمندگی و چهره پوشاندن خود و گروه ختم می شود تجاوز به جرم و فقدان احترام به خود ختم می شود
هدف آموزش این است که یاد بگیریم چطور انجام دهیم هدف آموزش این است که بیاموزید که چگونه یاد بگیرید
دیپلم ها ورود به گروه های وضعیت بالاتر را فراهم می کند دیپلم ارزش اقتصادی و احترام به خود را افزایش می دهد
رابطه کارفرما و کارمند بصورت اخلاقی مثل یک پیوند خانوادگی مشاهده می شود رابطه کارفرما و کارمند یک پیمان بر اساس فواید دو جانبه می باشد
تصمیم های استخدام و ارتقاء گروه کارمندان را محاسبه می کند تصمیم های استخدام و ارتقاء تنها بر اساس مهارت ها و قوانین هستند
مدیریت، مدیریت گروه هاست مدیریت، مدیریت افراد است