اشخاص مشمول پرداخت مالیات

 

توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و در این راستا، سیاست های ما لی از اهمیت فراوانی برخ ورداراست. سیاست ها ی مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که خود درچارچوب نظام اقتصادی کشورقراردارد وبصورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کارگرفته می شود . به طورکلی شایدسیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد . نظام مالیاتی ترکیبی از دستگاه مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، قانون وروش های عملیاتی است . ازاین رو ، برای ترسیم موقعیت نظام مالیاتی باید به جنبه ها ی درونی آن از جمله روش های عملیاتی و مؤدیان توجه نمود . در حالی که در خصوص اهمیت و نقش نظام مالیاتی در گسترش حوزه های رفاهی کمتر تردیدی وجود دارد، لیکن ضعف برخی شاخص ها در ایران از جمله : توزیع مجدد مالیات، برخورد سلیقه ای وتفسیرهای گوناگون از مفاد قانون مالیات های مستقیم ، تعدد آیین نامه ها و بخش نامه ها ودستورالعمل ها، عدم آگاهی مؤدیان از وظایف قانو نی خود و …، مشکلات وسؤالات متعددی را در مورد کمیت و کیفیت نظام مالیاتی فراهم ساخته است. (مطلّبی,۱۳۸۷)
۲-۱۲ مالیات
مالیات عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که به منظورپرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی واقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود به عبارت دیگر برای دوام وقوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هریک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خودمکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند. بنابراین ملاحظه می شودکه دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیاز های جامعه که به شمعه ای از آن اشاره شد نیازمند منابع مالی است امروز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. زیرا علاوه بر آن که اتکا دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل های آینده هست، کم می کند. بلکه یک شور و اشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحادافراد جامعه نیز ایجاد می کند.(همان منبع )
۲-۱۲-۱ هدف از وصول مالیات چیست؟
هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی راکه از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.
عمده ترین این وظایف عبارتند از :
-۱ حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی استقرار و اداره نیروهای نظامی و انتظامی.
-۲ ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل ونقل.
-۳ تامین بهداشت.آب.برق.مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم.
-۴ تامین آموزش در همه سطوح.
-۵ تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی.
-۶ تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول.
-۷ تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال و تعادل اقتصادی.
-۸ تقویت روح بررسی تحقیق از طرح تاسیس مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان.
-۹ تامین خود کفایی در علوم و فنون. صنعت و کشاورزی.
-۱۰ تامین خدمات و حمایت های مالی درجهت بر خورداری از تامین اجتماعی، باز نشستگی. بیکاری. پیری و از کار افتادگی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها. (همان منبع)
۲-۱۲-۲ اشخاص مشمول پرداخت مالیات
-۱ کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
-۲ هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .