اصول طلایی مشتری مداری، انتظارات و خواسته ها، تعاریف مشتری مداری

 

۸٫مشتری مداری عبارت است از تولید محصولات و خدماتی که مورد نیاز و خواست مشتری است .(همان ماخذ ، ص۸)
بنا بر نظر نویسندگان و نظریه پردازان اخیر ، مشتری مداری مولفه‌ی سازنده زیر ساخت فرهنگی سازمان است و به همین دلیل تاکید بر اطلاعات مربوط به نیازهای مشتریان یابد در راستای مجموعه ای از ارزش‌ها و باورها باشد که می‌توانند موجب تقویت تمرکز و توجه به مشتری شوند. توجه به مشتریان در قلب سایر فعالیت‌های سازمانی قرار گیرد . بررسی تعاریفی که از مفهوم مشتری مداری ارائه شده است ، بیانگر این حقیقت است که مشتری مداری از دو بعد اساسی تشکیل می شود :
درک مشتری و جلب مشتری
جلب رضایت مشتری
این نکته تلویحاً بدین معناست که مشتری مداری با وضعیت فرهنگی سازمان ها مرتبط است ؛ چرا که ارزش گذاشتن به مشتریان از طریق درک آنها و جلب رضایتشان ناشی از وضعیت فرهنگی سازمان هاست.
۲-۱-۶ : ویژگی های سازمان مشتری مدار
سازمان های مشتری مدار دارای یک سری ویژگی ها و خصوصیات عمومی هستند که به بیان برخی از این ویژگی ها می پردازیم .
اینگونه سازمان ها اعتقاد دارند انتظارات مشتریان ، قابلیت های سازمان را افزایش می دهد ؛ مدیران سازمان های مشتری مدار ، ارتباط مستمر و نزدیک با مشتریان دارند و از پیشنهادات و انتقادات آنان استقبال می کنند و مشتریان اصلی ترین منبع تامین کننده نیازهای مالی و منابع سازمان می باشند و جلب نظر آنان برای سازمان حایز اهمیت است ؛
این سازمان ها از انعطاف پذیری و سرعت در ارائه محصولات متنوع ، همراه با کیفیت مورد در خواست مشتریان برخوردارند؛ در شرایط رقابتی رشد می کنند و سعی در تقویت انتظارات و خواسته های مشتریان دارند و تولید و خدمات خود را بنا به درخواست مشتریان تغییر می دهند؛ اینگونه سازمانها اهداف سازمان ، ساختار سازمانی ، سیستمها و مقررات حاکم بر آن را بر اساس انتظارات مشتریان بنا می‌کنند و به طور مستمر بر روی نظرات ، وضعیت اقتصادی ، انتظارات ، عوامل تحریک کننده ، طرز نگرش ، فرهنگ اعتقادات مشتریان تحقیق می کنند و نتیجه را در تولید یا خدمت منعکس می کنند ؛
با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده برای آینده بازار و مشتریان خود برنامه ریزی و تصمیم گیری می‌کنند و مصرف کنندگان و مشتریان خود را تحت آموزش قرار می دهند؛
مشتریان را یکی از گروه‌های ذی نفع در سازمان می‌دانند که در اولویت خاصی برای تصمیم گیری مدیران قرار دارند؛ آنها منتظر مشتری نمی‌مانند ، بلکه به دنبال مشتری می روند و علاوه بر دایره فروش کلیه بخش های سازمان به فکر پاسخگویی به نیازهای مشتریان هستند ؛برقراری ارتباط مناسب با مشتری و درک متقابل را عامل موفقیت می دانند و تاکید بر حفظ و گسترش اقتدار مصرف کنندگان و یا ارباب رجوع دارند ؛
سازمان‌هاای مشتری مدار ، ارائه خدمات مطلوب را یک تکلیف آرمانی و عقیدتی می‌دانند و از رضایت مشتری خرسند و راضی می‌شوند.
یک سازمان برای مشتری مدار شدن سه فعالیت اساسی می تواند انجام دهد :
بررسی و تعیین نیازهای مشتری توسط همه ی اعضای سازمان؛
ایجاد بخش بازاریابی برتر از نظر عملکرد و اندازه نسبت به رقبا؛
پاداش دهی مشتریان به خاطر وفاداری آن ها (رجوعی،۱۳۸۷)
۲-۱-۷ : اصول طلایی مشتری مداری
پس از بیان تعاریف مشتری مداری ، اصول اساسی و مهم زیر را به عنوان اصول طلایی مشتری مداری مطرح می‌کنیم :
اصول ۲۴ گانه مشتری مداری:
همیشه و همیشه حق با مشتری است
مطمئناً اولویت های مشتریان با اولویت های شما تفاوت دارد
مشتری به ما وابسته نیست ، ما به مشتری وابسته هستیم