اطلاعات حسابداری، معیار استاندارد، سرمایه در گردش

 

ACC = α +β1 CFO t-1 +β2 CFO t + β3 CFO t + β4 ΔS t + β5 FA t +ξ ACC
مبنای نظری این مدل بر این نکته استوار است که اقلام تعهدی سرمایه در گردش باید با جریانهای نقدی دوره قبل و جاری و بعد توضیح داده شوند . مقادیر خطای حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی به سه متغیر جریانهای نقدی گذشته – حال و آینده بدین معناست که اقلام تعهدی به شناسایی جریانهای نقدی نامرتبط است . بنابر این هر چه قدر مطلق خطای حاصل از این مدل کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر خواهد بود . چون مقادیر خطاها شاخصی برای محاسبه عدم کیفیت گزارشگری مالی فراهم می آورد بدیهی است که می توان با ضرب نمودن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک از آن بعنوان شاخصی برای محاسبه ی کیفیت گزارشگری مالی استفاده نمود . به بیان دیگر قرینه ی اندازه ی مقادیر خطای بزرگتر (کوچکتر) کیفیت گزارشگری مالی بیشتر(کمتر) را منعکس می کند . ممکن است عدم توضیح دهندگی اقلام تعهدی توسط جریانهای نقدی سه سال متوالی پیش گفته ناشی از نوع ساختار اقتصادی واحد تجاری و نوع فعالیت واحد تجاری باشد . بنابراین ممکن است مقادیر خطا برای یک شرکت زیاد باشد اما گزارشهای مالی بصورت باثبات آنها را گزارش کند . به عبارت دیگر ممکن است مقادیر خطای بالا اما نوسانات حاصل از گزارشگری آن کم باشد . همچنین می توان انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضربدر منفی یک را به عنوان سطح کیفیت گزارشگری تعریف نمود . بدین معنا که هرچه انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضربدر منفی یک بزرگتر(کوچکتر) باشد سطح کیفیت گزارشگری مالی بیشتر(کمتر) تلقی می گردد . همچنین در این مدل برای افزایش دقت بجای کل اقلام تعهدی از اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و به جای کل جریانهای نقدی از جریانهای نقدی عملیاتی واحد تجاری استفاده شده است.
3)چنانچه بخواهیم مدل تعدیل شده ی فرانسیس و همکاران را بدون تفکیک اقلام تعهدی در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی در نظر بگیریم مدل زیر بدست می آید :
رابطه (2-8)
TCA I,t = α0 + α1 CFITD I,t-1 + α2 CFITD I,t + α3 CFITD I,t+1 +α4ΔREV I,t +α5 PPE I,t +V I,t
TCA I,t = ΔCA I,t – ΔCL I,t – ΔCASH I,t + ΔSTDEBT I,t
CFITD I,t = IBEX I,t – TCA I,t + DEPN I,t
ΔCA I,t =تغییرات در داراییهای جاری شرکتi در سال t
ΔCL I,t = تغییرات در بدهی های جاری شرکت iدرسال t
ΔCASH i,t = تغییرات در وجه نقد عملیاتی شرکت iدرسال t
ΔSTDEBT I,t = تغییر درحصه جاری بدهی های بلند مدت شرکت iدر سال t
CFITD I,t = جریان وجوه نقد ناشی از عملیات شرکت iدر سال t
IBEX I,t = سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت iدرسال t
DEPN I,t = مجموع هزینه ی استهلاک شرکت iدر سال t
CFITD I, t-1 = جریان وجوه نقد ناشی از عملیات شرکت iدر سال t
CFITD I , t+1 = جریان وجوه نقد ناشی از عملیات شرکت iدر سال t
ΔREV I,t = تغییرات فروش شرکت iدر سال t
PPE I,t =ارزش ناخالص داراییهای ثابت شرکت iدرسال t
4) در بسیاری از تحقیق ها دقت اطلاعات مالی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی بعنوان کیفیت اطلاعات حسابداری در نظر گرفته شده است . بدین ترتیب هرچه قدر دقت اطلاعات حسابداری در پیش بینی جریان وجوه نقد آتی بیشتر باشد می توان نتیجه گرفت که کیفیت اطلاعات حسابداری نیز بیشتر است در نتیجه پس مانده ی معادله ی رگرسیون پیش بینی جریان نقد آتی را می توان بعنوان خطای پیش بینی در نظر گرفت که با دقت اطلاعات حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه ای معکوس دارد یعنی هرچه قدر خطای پیش بینی بیشتر باشد می توان نتیجه گرفت که دقت اطلاعات حسابداری و نهایتا کیفیت اطلاعات حسابداری کمتر است و در حالتی معکوس اگر خطای پیش بینی معادله ی رگرسیون کمتر باشد دقت اطلاعات حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر است به هر حال برای این کار پیش بینی کمتر از واقع یا بیش از واقع مهم نیست بلکه پراکندگی کمتر نسبت به واقعیت معرف دقت بیشتر است در نتیجه در این رابطه قدر مطلق خطای پیش بینی ( پس مانده ی معادله ی رگرسیون ) مد نظر قرار می گیرد و مثبت یا منفی بودن آن مهم نیست . این رابطه را می توان به شرح زیر تشریح نمود :
رابطه (2-9)

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.