اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران، روش تجزیه و تحلیل داده

 

درجه بندی غلط :
خود ارزیابی مثبت غیر واقعبینانه یا اثر بالاتر از میانگین :
توهم کنترل یا خوشبینی غیر واقع بینانه :
۲-۱۰-۱ بورس اوراق بهادار:
بازاری متشکل و رسمی است که درآن خرید و فروش سهام شرکتها ، اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی ، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و ایجاد الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است از جانب دیگر بورس اوراق بهادار مرجع رسمی و مطمئن و محل سرمایه گذاری نسبتاً مناسب و ایمنی برای دارندگان پس انداز های راکد است تا از طریق آن بتوانند مازاد سرمایه خود را جهت سرمایه گذاری در شرکت ها بکار اندازند و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکت های معتبر از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند(چیذری,امیرحسین.۱۳۸۲)
۱۱-۱ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش
۱-۱۱-۱ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء
پژوهش حاضر به لحاظ هدف تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت روش، توصیفی و پیمایشی می باشد. و داده های مورد استفاده در تحقیق اولیه بوده و نحوه اجرا از ابزار گرداوری پرسشنامه استفاده گردیده است.
۲-۱۱-۱ جامعه آماری
نمونه گیری به معنای انتخاب تعدادی از افراد , اشیا از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه می باشد (دلاور,۱۳۸۵).
جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل سرمایه گذاران حقیقی ، سرمایه گذاران نهادی و مشاوران سرمایه گذاری است,که از سال ۱۳۹۱-۱۳۷۰ دربورس اوراق بهادار تهران به خرید و فروش و مشاوره سهام فعالیت دارند است.
نمونه گیری باتوجه به محدودیت مشروحه درذیل انجام می گیرد:
۱٫باتوجه به قلمرو زمانی فعالان قبل ازسال (۱۳۷۰) به دلیل عدم دسترسی به فعالان در بورس ازجامعه آماری حذف می شوند.
۲٫ موردبررسی دربازه زمانی مورد نظر توقف معاملاتی نداشته باشند.
بادرنظرگرفتن شرایط بالا ازبین فعالان واجدشرایط به صورت تصادفی جهت انتخاب نمونه ازجامعه آماری این تحقیق استفاده می گردد.
۳-۱۱-۱ نمونه گیری
برای نمونه گیری از روش نمونه گیری دردسترس و برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده میکنیم که در آن با لحاظ نمودن سطح خطای ۵ درصد و دقت برآورد ۱۰درصد حجم نمونه حدود ۹۶ به دست می آید.
۴-۱۱-۱ روش تجزیه و تحلیل داده ها