اطلاعات مربوط به مشتریان، جمع آوری اطلاعات، بازاریابی مستقیم

 

مارتنسون(۱۹۸۵)،در تحقیقی دیگر مکان بانک، سهولت و امکان تسهیل وام، توصیه و نفوذ والدین، مهمترین عوامل در انتخاب بانک شناسایی شدند.
اولسون(۱۹۸۸)، ترجیح مشتری ناشی از نگرشی است که نسبت به یک فعالیت، یا ایده‌ای خاص دارد پس نگرشی که مشتری نسبت به دریافت سود از میزان سپرده‌های خود دارد عامل مهمی در انتخاب نوع بانک می‌باشد.
زیتمن(۱۹۹۰)، بر مبنای تحقیقات بازاریابی در کشور آمریکا چنانچه یک مشتری از سازمان ناراضی باشد به طور متوسط این نارضایتی را برای حداقل ۹ نفر بازگو می کند حال آنکه یک مشتری وفادار به ندرت رضایت خود را برای بیشتر از ۳ تفر عنوان می‌کند. وجود چنین آمارهایی باعث استفاده از استراتژی‌های تهاجمی و صرف هزینه فراوان جهت تبلیغات و جذب مشتریان می‌باشد.
کوهیل و جاورسکی(۱۹۹۲)، جمع آوری اطلاعات مربوط به مشتریان و استفاده از این اطلاعات در مراکز مربوطه
راکرت(۱۹۹۲)، بدست آوردن اطلاعات در مورد مشتریان و تدوین استراتژی به منظور برآورده ساختن این نیازها
کاتلر(۱۹۹۳)، پنج نوع شرکت وجود دارد:
آن هایی که باعث خلق تغییرات می شود.
آن هایی که فکر میکنند باعث خلق تغییرات می شوند
آن هایی که فقط تماشاچی تغییرات هستند
آن هایی که از تغییرات بوجود آمده شگفت زده می شوند یکی از ارزشمند ترین کمکهای بازاریابی نوین به شرکتها این است که دیدگاه آنها را از فرآورده محوری به بازار و مشتری محوری تبدیل کرده است
پاول جی هافمن (۱۹۹۴)، صنعتی بودن یک کشور با ساختن کارخانه‌ها فریبی بیش نیست.بازار سازی است که کشورها را صنعتی میکند
هافمن (۱۹۹۴)، شرکتها نمیتوانند به شما (کارکنان) تضمین شغلی دهند.این کار تنها از عهده مشتریان ساخته است
لزلند(۱۹۹۴)، ترجیح مشتری شامل نگرشی است که نسبت به یک فعالیت نهاد اجتماعی و یا ایده‌ای خاص دارد و نگرش بیانگر احساس مساعد یا نامساعد در مورد یک شیء است .
ولزلی(۱۹۹۴)، منابع تأثیر گذار بر شکل گیری نگرش: این منابع شامل تجارب گذشته و مستقیم، دوستان و آشنایان، بازاریابی مستقیم و تبلیغات است.
لاتز(۱۹۹۴)، عوامل شخصیتی نظیر شخصیت نقش کلیدی در نگرش دارند اما کسانی که نیاز شناختی پایینی دارند در پاسخ به تبلیغات احساسی نگرش مثبت تری به دست می آورند.
دراکر(۱۹۹۵)، تنها مراکز سود ده شرکتها مشتریان هستند .
لاولاک و رایت (۱۹۹۶)،بهره وری و کیفیت به عنوان مسایلی برای مدیران عملیاتی است ولی ادامه تلاش ها جهت شناخت و بهبود کیفیت، به توجه مشتری و شناسایی کیفیت متعارف منجر شد. و در مقایسه با کار در بخش تولیدی، تحقیق در کیفیت خدمات قویأ توسط مشتری هدایت گردیده است.
ادریس (۱۹۹۷)، عوامل تعیین کننده انتخاب یک بانک در کویت، خدمات مهم از نظر مشتریان تجاری و عوامل مؤثر در انتخاب یک بانک را در کویت مورد بررسی قرار دادند.و نتیجه نشان داد که سود سپرده‌ها و سیاست ارائه تسهیلات از پر اهمیت ترین عوامل و جذابیت بانک و رفتار دوستانه کارمندان از کم اهمیت ترین عوامل به حساب می‌آمدند.