اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل دهم قانون اساسی، قانون مدنی ایران

 

-ایه ۵-۷سوره مو منون در مورد عفاف در امیال جنسی وطهارت وتخصیص امور جنسی درخانواده
ایه ۲۹-۳۱سوره معارج با همان مضمون ایات فوق ویا ایه ۲۱سوره روم که اهداف نکاح را در سکینه ،مودت،و رحمت تصریح می نماید.وبرخی ایات در باره سفارش به رعایت حقوق اطفال وزنان است ما نند :
– آیه ۲۳۳ از سوره بقره درباره رضاع و نفقه اطفال
– آیه ۴ سوره نساء درباره سفارش به پرداخت صداق زنان
همچینن ایات فروانی به احکام خاص خانواده اختصاص یافته است مانند :محرمات ازدواج .
انواع طلاق –حقوق مطلقه –عده –حقوق اولاد –مهریه زن
ودرثانی خانواده از جنبه های مختلف دارای اهمیت بوده که به انها پرداخته می شود
گفتار۱ – اهمیت خانواده در حقوق اساسی
خانواده از نظر حقوقی دارای جایگاه مهمی است اگرچه خانواده از مباحث حقوق خصوصی است ولی در حقوق عمومی هم جایگاه خا صی دارا می باشد از منظر روابط خصوصی بین افراد وقراردادها تابع حقوق خصوصی وبا نگاه حمایت ازحقوق مردم به وسیله دولت ها ازمو ضوعات حقوق عمومی بشمار می رود ازانجاییکه :
خانواده نخستین عامل و کانون جامعه پذیری افراد است به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی شناخته شده، تاثیر مستمر بر جامعه بزرگتر و به عبارتی به جامعه انسانی دارد به لحاظ اهمیت خانواده قانون گذار در قانون اساسی ایران، اصل دهم مقرر داشته است، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقر رات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است دراصل دهم قانون اساسی چند حا یز اهمیت است.۱– خانواده واحد جامعه اسلامی است یعنی واحد جامعه اسلامی فرد نیست . وضعیت تجرد هر شخص نیز در بیوند با خانواده بدری معنا ومفهوم دارد.۲-تسهیل درتشگیل خانواده تاکید شده است. ۳-پایداری خانواده مبتنی بر ضوابط حقوقی واخلاق اسلامی گردیده است
و همچنین به قانون تسهیل ازدواج و آیین نامه اجرایی ان در راستای تشکیل خانواده به تصویب رسیده است۱ و همچنین سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تسهیل ازدواج در امور جوانان و قانون اخیر التصویب در رابطه ناباوری زوجین از مواردی است که به جایگاه رفیع خانواده توجه شده است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر ۱۹۴۸در۱۶به تشکیل خانواده وازدواج براساس تراضی زوجین وتساوی زنو شوهر در کلیه امور مربوطه به ازدواج ودر ماده ۲۵ازحقوق فرد وخانواده ودرخصوص سلامت ورفاه وخوراک .مسکن .درمان وخدمات اجتماعی وحمایت وتامین اجتماعی دربیکاری ونقص عضو بدن وهم چینن حمایت مادران و کودکان در رابطه با مراقبت های اجتماعی تصر یح نموده است
گفتار ۲- اهمیت خانواده در حقوق خصوصی
اهمیت خانواده از منظر حقوق خصوصی از قانون مدنی ایران به دلایل متعددی است.
۱- نکاح در فقه اسلامی نه به عنوان یکی از معاملات یا قرارداد ها بلکه به عنوان عبادا ت تلقی گردیده است در فلسفه اسلامی خانواده مبتنی بر اصل زوجیت در خلقت و زندگی طبیعی است نه قراردادی۱
۲- اهمیت احوال شخصیه به معنی عام دارای پیوستگی زیادی با حقوق مذهبی و دینی افراد است.لذا علاوه براینکه دراصول ۱۲و۱۳ قانون اساسی ایران این گونه دعاوی تابع مذاهب انان می باشد درقانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه مصوب ۱۳۱۲همه این مسا یل را تابع مقررات مذهبی انها دانسته است وهمچینن برابرماده۷ قانون مدنی احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع خود میباشد
۳-تحولات اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی در حوزه زنان و افزایش سواد و اشتغال و تغییر نقش زنان در حقوق خانواده تاثیرات بسزایی بوجود می آورد که منجر به تغییرات قانونی در
این حوزه می شود۲٫
۴-استحکام خا نواده وحفظ بیناد از اهداف رشته متنوعی از علوم بوده در برخی موضوعا ت با حقوق خصوصی درخانواده ارتباط زیاد دارد مانند محدودیت طلاق.تک همسری. تحدید تعددزوجات.معاشرت بین زوجین …این مواردی است که بایددر خصوص استحکام خانواده مورد توجه قرار گیرد