اعلامیه جهانی حقوق بشر، حمایت از حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

 

5-3. قسمت سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد بر پایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ دول‌ عضو میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند، با در نظر گرفتن‌ کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ که‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ منظور پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصویب شده است، با یادآوری‌ اینکه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ کرامت‌ انسانی‌ است‌ و مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور و نیز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شکوفایی‌ کامل‌ قابلیت‌ها و استعدادهای‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ کشور و بشریت‌ را دشوارتر می‌نماید، با نگرانی‌ از اینکه‌ در شرایط‌ فقر و تنگدستی‌ زنان‌ از حداقل‌ امکان‌ دسترسی‌ به‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و فرصتهای‌ شغلی‌ و سایر نیازها برخوردارند، با اعتقاد بر اینکه‌ تأسیس‌ نظام‌ نوین‌ اقتصاد بین‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پیشبرد برابری‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفاء می‌نماید، با تأکید بر اینکه‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ آپارتاید، اشکال‌ مختلف‌ نژادپرستی‌، تبعیض‌نژادی‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجی‌ در امور داخلی‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ می‌باشد، با تأیید بر اینکه‌ تحکیم‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، تشنج‌زدایی‌ بین‌المللی‌، همکاری‌های‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌‌نظر از نظام‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ کامل‌ و عمومی‌ و بویژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمی‌ تحت‌ نظارت‌ و کنترل‌ دقیق‌ و مؤثر بین‌المللی‌، تأکید بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بین‌ کشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بیگانه‌ و اشغال‌ خارجی‌ در‌ دستیابی‌ به‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنین‌ احترام‌ به‌ حاکمیت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ باعث‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ خواهد شد و در نتیجه‌ به‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ کمک‌ خواهد کرد، با اعتقاد بر اینکه‌ توسعه‌ تمام‌ و کمال‌ یک‌ کشور، رفاه‌ جهانی‌ و برقراری‌ صلح‌ مستلزم‌ شرکت‌ یکپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمینه‌ها در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ است‌، با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه‌ که‌ تاکنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است‌، اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان‌ و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولیدمثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد بلکه‌ تربیت‌ کودکان‌ مستلزم‌ تقسیم‌ مسئولیت‌ بین‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ می‌باشد، با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌، با عزم‌ بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلامیه‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و در این‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروری‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ گونه‌ تبعیض‌ها در اشکال‌ و صور آن‌، بر مقرراتی توافق شده است. این مقررات که در 30 ماده تعیین گردیده و از عدم تبعیض و احترام به شخصیت وشعور زنان سخن به میان آمده است و در ماده 9 این کنوانسیون به این امر اشاره کرده که دولت‌های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می‌دهند مخصوصاً 1) دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خودبخود موجب تغییر تابعیت زن، بی‌تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شود، 2) دولت‌های متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطاء کنند. در قسمت اول ماده 9 به تابعیت اشاره کرده و عدم تبعیض را بیان نموده است و درواقع عدم تحمیل تابعیت شوهر به مرد را بیان نموده است. در قسمت‌های دیگر این پایان‌نامه به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض نژادی هم اشاره خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که آیا در مواد آن بحثی از مهاجرت یا تابعیت به میان آمده یا خیر. این بود نکات و توضیحی درمورد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان.
5-4. قسمت چهارم: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی
در این کنوانسیون نیز همانند کنوانسیون قبلی از رفع تبعیض میان افراد، مذاهب و ادیان و نژاد صحبت به میان آمده و هرنوع تبعیض مغایر کنوانسیون بین‌المللی می‌باشد. با تذکر به مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض درمورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال 1951 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد در سال 1960 به تصویب رسیده است، با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر علمی در این راه نیز موافقت نموده‌اند این کنوانسیون که شامل 24 ماده می‌باشد و در ماده 5 این کنوانسیون از تعهد دول عضو مبنی بر رفع هرگونه تبعیضات نژادی و ریشه‌کن کرده این تبعیضات و همچنین حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و سایر حقوق بیان نموده و در بند 1 همین ماده از حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل کشور سخن گفته و همچنین حق اقامت در خارج از کشور مطابق قوانین آن کشور و در صورتی که مغایرت با قوانین آن کشور نباشد، دانسته است.
در سایر مواد این کنوانسیون از صلاحیت و اختیارات دول و تعهدات دول به این کنوانسیون سخن گفته و در دیگر مواد هم نص صریحی از مهاجرت و اقامت افراد به میان نیامده است.
5-5. قسمت پنجم: نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها
حدود 190 میلیون نفر مهاجر در سرتاسر دنیا شامل کارگران، پناهندگان، پناهجویان و مهاجران دائمی وجود دارد که 3درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین‌المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، حقوقی و سیاسی می‌باشد. کنوانسیون حمایت از حقوق مهاجران توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1990 تصویب شد و 13 سال پس از تأیید و تصویب 20 کشور در سال 2003 اجرایی گردید. حقوق مندرج در این کنوانسیون هم برای کارگران و خانواده‌های آنان صرف‌نظر از مهاجران قانونی و غیرقانونی اعمال می‌گردد.
موضوع مهاجرت تقریباً به نوعی به همه کشورهای جهان مربوط می‌شود. امروزه کشورها با پدیده مهاجرت در شکل مهاجرپذیر، مبدأ مهاجرت و یا راه ترانزیت مهاجر درگیر می‌باشند. نه‌تنها تعداد مهاجران در 45 سال گذشته دوبرابر شده است، بلکه مهاجرت غیرقانونی نیز در مرزهای بین‌المللی به طور فزاینده‌ای گسترش یافته و ابعاد جنایی پیدا کرده است. مهاجران از نظر حقوقی دارای وضعیت‌های متفاوت می‌باشند. مهاجرانی که به صورت قانونی در کشورها با داشتن مدارک معتبر و ثبت‌شده زندگی و کار می‌کنند ، در کنار آنان مهاجرانی که فاقد مدارک مورد نیاز و معتبر می‌باشند نیز وجود دارند. به اینها باید افرادی که به طور قاچاق و از طریق شبکه‌های بین‌المللی به کشورهای دیگر وارد می‌شوند، نیز اضافه کرد. این مهاجران از نظر جنس، نژاد، رنگ، مذهب… تخصص و نوع کار متفاوتند و محل زندگی و کار آنان نیز تفاوت‌های آشکاری دارند. بخشی از این مهاجران در جوامع توسعه‌یافته به سر می‌برند و دیگر در کشورهای درحال توسعه جدا از این تفاوت‌ها آنان انسان‌هایی هستند که احترام و حمایت از حقوق بشر آنها مهم است.
کنوانسیون حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان یک سند همه‌جانبه بین‌المللی شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی است که به عنوان یک راهنما و انگیزه برای حمایت از حقوق مهاجران در کشورها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1990 به تصویب رسید و با فاصله زمانی حدود 13 سال پس از تصویب و الحاق بیست کشور در سال 2003 لازم ‌الاجرا شد و در حال حاضر دارای 37 عضوی می‌باشد. البته سابقه توجه بین‌المللی به حمایت از کارگران مهاجر به اقدامات سازمان بین‌المللی کار برمی‌گردد که در دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و همچنین آن سازمان توسعه یافت.
به طور کلی می‌توان گفت که هدف اولیه کنوانسیون حمایت از کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان به عنوان یک جمعیت خاص آسیب‌پذیر تحت استثمار و نقض حقوق بشر می‌باشد.
براساس ماده 1 کنوانسیون به تمام کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان بدون توجه به هرگونه تبعیض مانند جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب و یا اعتقاد سیاسی و یا دیگر ملی، قومی، ریشه اجتماعی، ملیت، سن، وضعیت اقتصادی، مالکیت، وضعیت خانوادگی، تولد یا دیگر وضعیت‌ها قابل اجراست و دربرگیرنده حمایت از حقوق نظام کارگران و خانواده‌های آنان در دوره کامل مهاجرت که شامل تدارک برای مهاجرت، حرکت، ترانزیت و دوره اقات و فعالیت فرد در کشور محل اشتغال و همچنین بازگشت به دولت مبدأ و یا محل سکونت خود می‌باشد.
نکته آنکه کنوانسیون در ماده 2 کارگران مهاجر را تعریف و 7 طبقه کارگر مهاجر را برمی‌شمارد.
حقوق مندرج در کنوانسیون را می‌توان تحت دو دسته اصلی بیان کرد:
حقوق بشر کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان قابل اجرا به تمام کارگران اعم از قانونی با مدرک و یا غیرقانونی و بدون مدرک.
دیگر حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان که تنها قابل اجرا به کارگران مهاجر در وضعیت عادی قانونی است.
بخش سوم کنوانسیون در حقیقت تکراری از حقوق اساسی بشر است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آمده است.
کنوانسیون دارای 91 ماده می‌باشد. معقول‌ترین معاهده حقوق بشری ملل متحد است که به بیان یک سلسله آزادی‌های اساسی برای کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان می‌پردازد. آزادی ترک و ورود به دولت مبدأ، حق حیات، حق جلوگیری از مواجهه تنبیه‌آمیز، شکنجه و تخفیف حیثیت انسانی، آزادی مذهب، وجدان، حق بیان عقاید آزاد، حق مالکیت، عدم بازداشت خودسرانه و غیره. مواده 16 تا 20 این کنوانسیون جایگاه خاصی برای تأمین عدالت قانونمند برای کارگران قائل است.
5-5-1. مبحث الف: سازوکارهای اجرایی کنوانسیون
مانند هر سند لازم‌الاجرای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کنوانسیون نیز دارای سازوکار اجرایی است که ویژگی‌های مشترکی با اسناد دیگر دارد. در عین حال برخی تمایزها نیز مشاهده می‌شود. این سازوکارها در بخش هفتمم مواد 72 و هشتم مواد 84-79 کنوانسیون تبیین گردیده‌اند که به شرح مختصری از آنها می‌پردازیم:

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.