اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجلس شورای اسلامی، برنامه های فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

*جدا سازی کامل نوجوانان واطفال اززندان های کشور وتاسیس کانون های اصلاح وتربیت دراکثرمراکزاستان ها
*تقویت مراکزآموزشی وپژوهشی سازمان زندان ها جهت تربیت کادرمتخصص ونهادینه نمودن امرتحقیات درزندان ها؛وسرانجام ده ها برنامه دیگر
پنجمین رئیس سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشوررا جناب آقای علی اکبریساقی از سال 83 عهده دارشد وتا شهریور1388 دراین سمت فعالیت نمودند.
وی ازابتدای تصدی دغدغه ی خاصی نسبت به وضع زندان ها داشت وبرنامه های کاری خود را درشش برنامه واولویت مد نظرقرارداد که عبارتند از:
*اجرایی نمودن بند14 ازمصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دربخش قضایی با عنوان کاهش استفاده ازمجازات زندان (حبس زدایی)
*جلوگیری ازورود مواد مخدربه زندان ها
*تفکیک وطبقه بندی زندانیان
*بهبود وضعیت نیروی انسانی وآموزش کارکنان
*انتقال زندان های فرسوده واحداث زندان های جدید
*رعایت کرامت انسانی وحقوق شهروندی زندانیان
که این برنامه ها واولویت ها با تشکیل گروه های کاری درحال اجرا وپیگیری می باشد وتا حدود زیادی ازاهداف ها محقق شد.
ششمین رئیس سازمان ،غلامحسین اسماعیلی ازسوی حضرت آیت ا…آملی لاریجانی ازشهریور1388 به عنوان رئیس سازمان منصوب شده است و درحال حاظرمدیریت سازمان رابرعهده دارند.مهمترین اولویت کاری جناب آقای اسماعیلی اجرای برنامه های فرهنگی درزندانها با محوریت قرآن ونمازوهمچنین حاکمیت نظم وانضباط درزندانها است واصلاح آئین نامه اجرایی سازمان به ویژه آئین نامه اعطای مرخصی به زندانیان اصلاح شده است.آخرین سمت قضایی آقای اسماعیلی پیش ازریاست برسازمان زندانها ،دادستان مشهد بودند.
مبحث پنجم – منابع حقوق زندانیان
در دنیای متمدن امروزی ، دو نظام متفاوت و مختلف در مورد منابع حقوق زندانیان وجود دارد . یکی را منابع داخلی که شامل قانون اساسی و عادی و آئین نامه اجرائی و دستوالعمل می باشد می گویند و دیگری را منبع حقوقی فراملی که شامل کنوانسیون و پروتکلهای حقوقی راجع به نحوه اداره زندان و طرز رفتار با زندانیان اعلامیه های جهانی و میثاقهای بین المللی می باشد.
در نوع اول یا سیستم حقوق داخلی یا ملی ، منبع اصلی و اساسی همان تصمیمات قوه مقننه می باشد و در نوع دوم یا سیستم حقوقی فرا ملی یا بین المللی ، منبع اصلی حقوق زندانیان قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه ، میثاقها و پروتکل هائی می باشدکه نمایندگان دولتها یا سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحده ، آنرا وضع و تصویب می نمایند و طرفین ( در قراردادهای چند جانبه ) تعهد به اجرای آن می نمایند .
در جمهوری اسلامی ایران ، عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وتنها در این صورت است که مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده در صحنه قانون خواهد بود ، بدین ترتیب در ایران علاوه بر قوانین و مقررات داخلی که ناظر به حقوق فرد زندانی می باشد ، آن دسته از عهدنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با حقوق زندانیان بوده و مطابق منابع حقوق زندانیان خواهد بوده که ذیلاً به آن اشاره گردد.
الف ) منابع فراملی
بند 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 ( 19 آذر ماه 1327 ) مشتمل بر یک مقدمه وسی ماده طی قطعنامه 2178 به تصویب رسید.
این اعلامیه نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین المللی اعلام شده و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتازی بدست آورده است . در واقع این اعلامیه بعنوان تفاهم مشترک ملتها در مورد حقوق و آزادیهای اساسی انسان که همواره باید مورد توجه قرار گیرد آموزش داده شود و به آن عمل گردد ، توصیف شده است مواد اعلامیه حقوق بشر مشتمل بر دو نوع حقوق است که عبارتند از : حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مواد 4 الی 21 اعلامیه مربوط به حقوق و آزادیهای سیاسی و مواد 22 الی 27 آن در رابطه با حقوق اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی بوده که تمامی افراد بشر از جمله زندانیان را نیز در بر می گیرد . در ذیل به برخی از این حقوق که به نحوی با حقوق زندانیان مرتبط می باشد اشاره می گردد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.