افراد خواهان تغییر جنسیت، مبانی و پیشینه، مشکلات فرهنگی

 

تفاوت این بیماری با بیماری دو جنسی در این است که بیماران دو جنسی دارای اختلال ظاهری در اندام تناسلی و اندامهای داخلی جنسی و سیستم هورمونی جنسی میباشد و معمولاً نمای ظاهری از اندام هر دو جنس را دارد. در حالی که بیماران مبتلا به نارضایتی جنسیتی از نظر جسمی کاملاً سالم ولی از نظر روحی با مشکل فراوان روبرو هستند.
تشخیص این بیماری معمولاً توسط خود بیمار انجام میگیرد و فرد در حالی که ظاهراً سالم است ولی تمایلات شدید رفتاری مطابق با جنس مخالف خود را دارد و لازم است این علامت بطور مداوم و حداقل برای ۲ سال طول کشیده باشد، بدین معنی که مثلاً فرد مردی است که رفتاری کاملاً زنانه و با تمایلات جنسی با گرایش به مردان به گونهای که خود را زن میدانند و تمایل شدید به آرایش و پوشیدن لباس زنان دارند و در نهایت تصمیم به تغییر جنسیت خود میگیرند.
بررسیهای پزشکی، معاینه فیزیکی و کروموزومی و هورمونی، سلامت کامل را نشان میدهد ولی بررسیهای روانپزشکی اضطراب و گاهی افسردگی ناشی از احساس عدم رضایت از جنسیت و انکار جنسیت خود را دارند.
ممکن شدن عمل جراحی تغییر جنسیت ممکن شده است که جامعهی دگر باشان جنسی در ایران که پیشتر هراسان، مخفی و زیرزمینی بودند دیده شوند. رو آمدن این مسأله موجب بازاندیشی مسئولان کشور نسبت به مواضع سلب سنتی در مسائل جنسی شده است. همچنین دانشگاهیان شیعه در پی مطالعات بیشتر درباره این پدیدهاند. چنانچه برخی نتیجه گرفتهاند که نفس انسان حفظ میشود، تغییر تنها در صفتها است.
رشد نرخ تغییر جنسیت در ایران لزوماً نشان دهندهی پیشرفت مثبت در جهان حقوق دگر با شان جنسی نیست عمل تغییر جنسیت به عنوان درمانی برای افراد بیمار و دچار اختلال در نظر گرفته میشود در مواردی به عنوان تنها گزینه محدود شرعی برای رگه جنسی گرایی کردن افراد همجنس گرا. اما رابطه با هم جنس همچنین ممنوع و حرام است.
روند درمان بیماران در ایران با استانداردهای پزشکی و روانپزشکی بین المللی تطابق کافی ندارد و شرایط (از زندگی همه جانبه در قالب نقش جنسی مقابل) برای متقاضیان تغییر جنسیت ناقص انجام میشود در برخی پژوهشها نارضایتی بیماران پس از عمل دیده میشود.
محدودیت در اجرای مرحلهی زندگی در نقش مقابل از درمان استاندارد بیشتر به دلیل مشکلات فرهنگی و اجتماعی خانوادگی پذیرش این افراد به ویژه تونس زن است و نیازمند بسترسازی گستردهی فرهنگی و اجتماعی میباشد.
بند هفتم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت
سابقه و پیشینه این موضوع به پیدایش نسل انسانی است. تمامی ادیان آسمانی با این پدیده مواجه بودهاند. در شریعت اسلامی نیز گزارش مسبوطی دربارهی این موضوع در روایات وجود دارد.
امام باقر (ع) در تعیین جنسیت خنثی مشکل در زمان حاکمیت امام علی (ع) نقل شد.
در ابواب مختلف فقهی چون ارث خنثی، ازدواج، محارم، احکام عبادی خنثی از سوی عالمان و فقیهان اسلامی بحث شده است.
بحث دیگر تغییر جنسیت افراد بوسیلهی عمل جراحی است که سابقه طولانی ندارد.
مبحث دوم: مبانی و پیشینه
از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام، بخشی از احکام متأثیر از جنسیت انسان است و احکام زیادی همچون دیه، ارث، حضانت و بلوغ، حج و ارتداد … می‌تواند متمایز بین حقوق دو جنس دو جنس را مشاهده نمود.
گفتار اول: مبانی
برای رسیدن به شناخت جنسیت لازم است ابتدا انواع دو جنسه‌ها و کسانی که می‌توانند تحت عمل غییر جنسیت یا ابتدا انواع دو جنسه‌ها و کسانی که می‌توانند تحت عمل تغییر جنسیت یا احیاء جنسیت قرار گیرند شناخته شوند.
بند اول: افراد خواهان تغییر جنسیت
افرادی که ممکن است خواهان تغییر جنسیت باشند، حداقل یکی از دو گروه زیر هستند:
۱) دو جنسیها
گروهی از افرادی که خواهان تغییر جنسیتاند دو جنسی این افراد دارای آلت تناسلی از هر دو جنس هستند؛ از اینرو، دارای اختلال هویت جنسی یا ابهام در جنسیت هستند. در جراحی تغییر جنسیت، یکی از دو آلت تناسلی که ضعیف، کوچک و یا غیرمناسب تشخیص داده شود، حذف و آلت دیگر تقویت و جایگزین میشود. در این حالت بیمار دو جنسی به یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث تبدیل میشود. این نوع تغییر جنسیتها از گذشته تاکنون وجود داشته و اساساً برای آن هیچ مخالفتی وجود ندارد؛ چون بیماری آنان محرز و ثابت است و حتی حقوقدانان سنی و کلیسای مسیحی که با تغییر جنسیت مخالف هستند، با تغییر جنسیت این گروه مخالفتی ندارند و در واقع تغییر جنسیت به عنوان معالجه و خروج دو جنسیها از بلاتکلیفی جنسی است.