افراد گروه نمونه بر اساس سابقه، تجزیه و تحلیل داده ها، بررسی فرضیه های پژوهش

دانلود پایان نامه

 

نمودار 4-4 افراد گروه نمونه بر اساس سابقه 83
نمودار 4-5: تأثیر رگرسیونی میزان ساخت دهی با در اخلاق حرفه ای 89
نمودار 4-6: تأثیر رگرسیونی میزان ملاحظه گری در رعایت اخلاق حرفه ای………………………………………………………………….. 92
نمودار 4-7: تأثیر رگرسیونی میزان حمایت منابع با رعایت اخلاق حرفه ای 95
نمودار 4-8: تأثیر رگرسیونی میزان نفوذ مدیر با رعایت اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر 98
نمودار 4-9: تأثیر رگرسیونی میزان بعد روحیه با رعایت اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر 101
نمودار 4-10: تأثیر رگرسیونی میزان تاکید علمی با رعایت اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر 104
نمودار 4-11: تأثیر رگرسیونی میزان یگانگی نهادی با رعایت اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر 107
نمودار 4-12: تأثیر رگرسیونی میزان ﺳلاﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با رعایت اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر……………………..110
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ﺳلاﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر می‌باشد. جامعهی آماری شامل کلیه ی کارکنان بانک شهر که تعداد آنها 2400نفرکه از این تعدادحدود570 نفر(24%) زن و1830نفر (76%)مرد می باشند ، تشکیل شده است . حجم نمونه ی آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 330 نفر برآورد گردید.در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استاندارد (علاقه بند) واخلاق حرفه ای و سلامت سازمانی(دیدگاه هوی ومیسل) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss19 و در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی و درصد، برای توصیف آزمودنی ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش داده‌ها از آزمون همبستگی و رگرسیون جهت بررسی فرضیه های پژوهش استفاده گردید.
نتایج حاصل از تحقیق حاضر مبین آن است که بین ﺳلاﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ( ساخت دهی ،ملاحظه گری ،حمایت منابع ،نفوذ مدیر ،روحیه ،تاکید علمی ،یگانگی نهادی) با رعایت اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر در سطح خطای کمتر از0.05 وباسطح اطمینان 99 درصد رابطه وجود دارد.رابطه موجود یک رابطه خطی مثبت میباشد.که مقدارکمی رابطه ها به طور کامل ،باروش همبستگی ورگرسیون درفصل چهارم تشریح شده است.

واژه های کلیدی: ﺳلاﻣﺖ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، اخلاق ،حرفه ای
فصل اول
“کلیات پژوهش”
مقدمه:
اگر اخلاق اداری در زندگی کاری انسان وجود و حضور داشته باشد، کار کردن شیرین و توام با رضایت شغلی و احساس رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم و پیشرفت امور و شکوفایی کار از دیگر سو است، و در نتیجه موجب رضایت خالق و بارش رحمتها و برکتهای او می شود،خطرناکترین رویداد انسانی انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز به سلامت نخواهد ماند و انسانیت انسان فرو می ریزد، و این امر در امور اداری از جایگاهی خطیر و ویژه برخوردار است. زیرا وقتی انسان از محدوده فردی خارج می شود و در پیوند با دیگر انسانها قرار می گیرد. و این پیوند صورتی اداری می یابد، اگر اخلاق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد، فاجعه چندین برابر می شود. به همین دلیل است که والاترین ملاک در هر سازمان اداری متخلق بودن افراد به اخلاق انسانی است. سلامت سازمانی اشاره به وضیعتی دارد که در آن سازمان علاوه بر این که در محیط خود پایدار می‌ماند، در درازمدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود و توانایی‌های لازم برای بقاء خود را پیوسته ایجاد کرده و گسترش دهد. زمانی که ویژگی‌های رفتاری یک سازمان سالم مورد بررسی قرار می‌گیرد، مهم‌ترین مسئله‌ای که به صورت بارز در زمینه اخلاق از کارکنان مشاهده می‌شود، احساس تعلق خاطر و دلبستگی به کار و سازمان می‌باشد. لذا، سلامت سازمانی واخلاق حرفه ای از متغیرهایی است که در چند دهه اخیر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. و در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین این دومتغیر پرداخته میشود.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.