اقلام تعهدی اختیاری، جریان نقدی عملیاتی، حساب های دریافتنی

 

زمانبندی: زمانبندی تحصیل و خرید داراییها میتواند بر سود حسابداری تأثیر بگذارد. مدیریت میتواند زمان و مقدار سرمایهگذاری در هزینه های تحقیقوتوسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هر سه مورد به عنوان هزینه دوره در دورهایی که تحمل میشود، شناسایی میشوند. مدیریت همچنین در مورد زمانبندی فروش اموال، ماشینآلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تأخیر انداختن شناخت سود و زیان تصمیم میگیرد(پاتل، ۲۰۱۲).
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی
اندازه شرکت:
در این پژوهش برای تعیین اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکت استفاده شده است.
زمانبندی (فروش دارییها):
در این پژوهش برای اندازه گیری و ارزیابی متغیر زمانبندی فروش از مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده شده است. در این روش برای اندازه گیری فروش داراییها از سود حاصل از فروش داراییها و سرمایهگذاریهای شرکت i در ابتدای سال t محاسبه میگردد.
مدیریت سود:
در این پژوهش برای محاسبه مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری حاصل از مدل تعدیل شدهی جونز(۱۹۹۵) استفاده شده است. (دیچو و همکاران، ۱۹۹۵) بیان کردند زمانی که اعمال نظر مدیریت فقط بر درآمد محدود نشده باشد مدل جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی غیر اختیاری دقیق نخواهد بود. آنها شواهدی رو کسب کردن که نشان میداد مدل تعدیل شده جونز در بین مدلهای مختلف تخمین اقلام تعهدی اختیاری، بهترین کارایی را دارد و به طور گسترده نیز در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. (ورکریک، ۲۰۰۱۲).
(۱)
TAit / Ait-1 = β۱(۱ / Ait-1) + β۲ [ (∆REVit – ∆ RECit) / Ait-1] + β۳ (PPEit / Ait-1) + β۴ DisExpit + εit
= TA it کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t
= A it-1 مجموع داراییهای اول دوره شرکت i در سال t
=ΔREVitt تغیر در درآمد شرکت i از سال t-1 تا سال t
=PPEit ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال t
=∆ RECit تغییر در خالص حساب های دریافتنی شرکت از سال t-1 تا سال t
= β۱, β۲, β۳ ضرایب رگرسیون
Taiming = زمانبندی فروش داراییها
برای اندازه گیری مدیریت سود از جریان نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی استفاده شده است. در تحقیقات صورت گرفته توسط )دچو و همکاران، ۱۹۹۸)، (کیم و سوهن، ۲۰۰۸)،(کوهن و همکاران، ۱۹۹۸)، (روچودهری، ۲۰۰۶)، (کوهن و همکاران، ۲۰۰۸)، (و یو، ۲۰۰۸)، از مدلهای زیر جهت اندازه گیری سطح عادی جریان نقدی عملیاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی استفاده شده است: