اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، تعاریف عملیاتی متغیرها، اقلام تعهدی اختیاری

 

در این تحقیق متغیرهای مستقل رشد شرکت و انعطافپذیری مالی میباشد. هم چنینمتغیر وابسته این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری میباشد.
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی
۱-۶-۱-۱ رشد شرکت
مدیران معتقدند که رشد شرکت افزایش اندازه و فعالیتهای شرکت در درازمدتاست. رشدنشان دهندهگسترشفعالیتهای شرکت از نظر فروش، سود و داراییها میباشد. دو نوع از رشد در مدیریت مالی شناسایی شده است، یکی رشد داخلی و دیگری رشد خارجی میباشد. رشد و توسعه به صورت داخلی و خارجی به طور مستقیم تحت تأثیر سیاستهای مالی اقتباس شده توسط مدیریت میباشد. از این رو رشد شرکت، تعیین کننده میزان پرداخت بدهی توسط شرکت است. سه روش برای اندازه گیری رشد شرکتهاوجودداردکهاین سه روش شامل: ۱- افزایش فروش ۲- افزایش سود ۳- افزایش داراییها میباشد (ژاو بی و ویجواردن ، ۲۰۱۲).
۱-۶-۱-۲ انعطاف پذیری مالی
انعطافپذیری مالی به عنوان درجهای از ظرفیت یک شرکت است که میتواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حدکثر برساند(سوکو بیون ،۲۰۰۷).
تمام استفاده های انعطافپذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبههای ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.
انعطافپذیری مالی عبارت است از توانایی یک شرکت برای دستیابی و تجدید ساختار کردن تأمین مالی خود با تأمین مالی کمهزینهتر ( گامبا و تریانتز ، ۲۰۰۵).
انعطافپذیری مالی عبارت از توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختنی وجوه نقد بر دریافتهای نقدی پیشبینی شده با حدقل تأثیر بر درآمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام است(هیث ، ۱۹۸۷).
انجمن حسابرسان خبره امریکا دیدگاه هیث در مورد انعطافپذیری مالی را اینگونه میپذیرد: انعطافپذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع پیشبینی شده را حذف میکند.
در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران، انعطافپذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تعیین میزان و جریانهای نقدی آن میباشد، به گونهای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتهای غیر منتظره واکنش نشان دهد. (سازمان حسابرسی، ۱۳۸۶).
۱-۶-۱-۳ اقلام تعهدی اختیاری
سود حسابداری، بر اساس مبنای تعهدی شناسایی میشود. به طور معمول، استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریانهای نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی میشود. قسمتی از سود حسابداری، نقدی است. یعنی وجه نقد حاصل از عملیات شرکت در داخل این سود قرار دارد که قسمتی از آن را اقلام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان نقدی) تشکیل میدهد. بخش تعهدی سود، به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت است (مصطفی زاده ، ۱۳۸۷).
اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری:
اقلام تعهدی، به دو دسته تقسیم میشوند؛ آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکتها و محیط عملیاتی آنها بوجود میآید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیتهای تجاری ایجاد شده باشند را اقلام تعهدی غیر اختیاری مینامند. دستهی دیگر از اقلام تعهدی که به خاطر روش های حسابداری، تخصیصهای اختیاری، تصمیمهای مدیریتی و قضاوتها و برآوردها بوجود میآیند، اقلام تعهدی اختیاری نامیده میشوند (مصطفی زاده ، ۱۳۸۷).
اجزای اختیاری اقلام تعهدی :عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت می تواند کنترلهایی روی آنها اعمال کند.
اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی : عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی تواند کنترلهایی روی آنها اعمال نماید.
اقلام تعهدی غیر اختیاری بواسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری بکار گرفته شده است.
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
رشد شرکت: یکی از معیارهای قابل سنجش فعالیت واحد تجاری در مقایسه با دوره های قبل است. به طور کلی درجه موفقیت یا عدم موفقیت شرکت را در طی یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری میکند ومیزان تغییر آن به نسبت فروش به رشد وزنی داراییهای ثابت موزون بستگی دارد که از طریق الگوی زیر محاسبه میشود (الدومیتی، ۲۰۱۳):
Firm growth = Ln() ×
که در آن ، FA(t) داراییهای ثابت در پایان سال جاری ، FA(t-1) داراییهای ثابت در پایان سال قبل ، sales(t) جمع فروش سال جاری و Max sales حدکثر فروش شرکت در طی مدت مورد بررسی است.