الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها، فرآیند ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد سازمان

 

تدوین و یا بررسی رسالت ها، مأموریت‌ها، اهداف کلان و استراتژ ی‌ها؛
تدوین و تنظیم شاخص‌های ارزیابی عملکرد؛
تدوین و برقراری معیارها (استانداردهای) عملکردی مرتبط با شاخص‌های ارزیابی؛
ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص‌های ارزیابی به ارزیابی شونده؛
اندازه گیری عملکرد واقعی؛
مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص؛
اعلام نتایج و نحوه نیل به آن ها به ارزیابی شونده؛
اقدام به منظور بکارگیری عملیات اصلاحی جهت بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد.(سهراب و خان محمدی ،۱۳۸۶)
نمودار ۲-۱ دیدگاهی دیگر را در فرایند ارزیابی عملکرد نشان می دهد.
بازخورد
نمودار ۲-۱ :فرایند ارزیابی عملکرد
۲-۱-۶ الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها
الگوهای ارزیابی عملکرد که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، الگوهای متفاوتی می‌باشند.این الگوها‌،به لحاظ مکان اجرای ارزیابی عملکرد،از جمله در دستگاه‌های دولتی ، شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز متفاوت می‌باشند. قابل توجه این که در برخی از کشورها از الگوی مشخص بین‌المللی جهت ارزیابی عملکرد استفاده نشده و سیستم ارزیابی در سازمان‌های این کشورها، سیستم منحصر به فردی می‌باشد(هوانگ،لیا و لین،۲۰۱۱).با این حال در ادبیات مدیریت برخی از این مدل ها بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته ‌شده است.
۲-۱-۶-۱ بنچ مارکینگ
بنچ مارکینگ فرآ یند استراتژیکی و تحلیلی از اندازه گیری مداوم تولیدات، خدمات و رویه‌های سازمان در مقایسه با یکی از سازمان های موفق و پیشرفته در محیط موضوعات مورد مطالعه می باشد.این روش تنهادر جستجوی راه های بهتر نیست بلکه به دنبال بهترین راه است. قبل از هر گونه تلاش برای مقایسه، بنچ مارکینگ نیاز به شناسایی دقیق فرایندهای تجاری سازمان ها دارد و وابسته به تحقیقاتی است که نیازمند برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل، دسته بندی و همچنین وجود یک برنامه فعال برای اجرای تغییرات در پروژه های سازمان می باشد. هنگامی که بنچ مارکینگ با برنامه استراتژیک سازمان ها مطابقت داشته و نیز از آن حمایت کند ،مؤثرتر خواهد بود .بنچ مارکینگ یعنی آنقدر متواضع باشید که قبول کنید یک نفر دیگر در یک چیز بهتر از شماست و آنقدر عاقل باشید که یاد بگیرید چگونه به او رسیده و یا حتی جلوتر بروید. این شیوه در فرایند اجرایی خود هیچگاه متوقف نمی شود بلکه فرایندی همیشگی است که نیاز به تعدیل و اصلاح دارد(کاظمی و همکاران،۱۳۸۸).
۲-۱-۶-۲ جایزه دمینگ
در سال ۱۹۵۱به پاس زحماتی که دکتر‌ دمینگ پس از جنگ جهانی دوم برای ارتقاء صنعت و کیفیت ژاپن نمود، اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن تحت عنوان JUSE   جایزه دمینگ را بنیان نهاد. این جایزه بین‌المللی بوده و قابل ارائه به کلیه کشورهای جهان می باشد.جایزه دمینگ به شرکت‌هایی اعطاء می‌شود که با بهره گرفتن از روش‌های آماری و کنترل کیفیت توانسته‌اند در عملکرد خود بهبود ایجاد نمایند. معیارهای اصلی این جایزه شامل ده مورد به شرح زیر است:
سیاستها و برنامههای بلندمدت موسسه