الگوهای مدیریت شهری، مدیریت شهری درمصر، الگوی مدیریت

 

۲-۱۲-۶-وظایف اصلی،مهم و کم اهمیت از دیدگاه شهرداری ها در ایران
متوسط انجام کل وظایف شهرداری ها تقسیم ۴/۴۸ درصد بوده استکه بر همین اساس وظایف شهرداری ها را می توان به ۳ گروه تقسیم نمود:
الف -وظایفی که اکثریت مطلق شهرداری ها ( بیش از ۸۰ درصد) آنها را انجام می دهند و میتوان آنها را وظایف اصلی و مورد تأکید عملی شهرداری ها تلقی نمود.
ب- وظایفی که توسط ۵۰ تا ۸۰ درصد شهرداری ها به انجام می رسند و وظایف مهم آنها را تشکیل میدهند.
پ- وظایفی که کمتر از ۵۰ درصد شهرداریها آنها را انجام می دهند و می توان آنها را با ملاحظاتی جزء وظایف کم اهمیت شهرداری ها (در عمل و از دیدگاه خودشان(قلمداد نمود.
۲-۱۲-۶-۱-وظایف اصلی
هشت وظیفه ای که بیش از ۸۰ درصد شهرداریها آنها را انجام می دهند و می توان آنها را با ملاحظاتی، جزء وظایف کم اهمیت شهرداری ها ( در عمل و از دیدگاه خودشان) قلمداد نمود.
هشت وظیفه ای که بیش از۸۰درصد شهرداری ها آنها را به انجام می رسانند عبارتند از:
۱-زیر سازی ،جدول گذاری و آسفالت معابر۲-پیاده روسازی۳-احداث و نگهداری پارک وفضای عمومی
۴-جمع آوری و دفع بهداشتی زباله۵-نظافت معابر و اماکن شهری۶-صدور پروانه ساختمان۷-تشکیل کمیسیون ماده صد و برخورد قانونی باتخلفات ساختمانی۸-جلوگیری از سد معبر.
۲-۱۲-۶-۲-وظایف مهم
احداث وادارۀ تأسیسات خدمات شهری شامل کشتارگاه، گورستان، بازار روز و همچنین راه اندازیکارخانه آسفالت، احداث کتابخانه ، ادارۀ امور تاکسیرانی ، ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی ، ایجاد تأسیسات حفاظتی ( سیل گیرو.. )ایجاد شبکه جمع آوری آب های سطحی،لایروبی مسیل ها و قنوات، رفع خطر از بناها ، کنترل صنایع مزاحم، نامگذاری معابر ونصب پلاک و انواع تابلوها، وظایفی می باشند که بین ۵۰ تا ۸۰ درصد شهرداری ها آنهارابه انجام می رسانند . ( کاظمیان ،غلامرضا- ۱۳۹۰)
۲-۱۳- الگوهای مدیریت شهری
۲-۱۳-۱- الف :مدیریت تک سطحی مجزا
دراین الگوی مدیریت شهری شهرهای وابسته به یک مجموعه شهری هر کدام بطور مجزا دارای شهرداری وابسته به خود میباشند وبرای محدوده قانونی تعریف شده خود فعالیت مینمایند . الگوی مدیریت تک سطحی به دلیل عدم بهره گیری از تعاملات وبازخوردهای مجموعه شهری وعدم التفات به فرایند برنامه ریزی درحوزه مجموعه شهری تا حدودی نا کارآمد مینماید . این الگو درحوزه تعاملات مجموعه شهری وتاثیر وتاثرات منطقه شهری توجه ندارد ودربرخی کشورها مانند ایران مورد کاربست دارد .
۲-۱۳-۲- ب :»مدیریت تک سطحی ادغام شده
دراین الگو یک شهرداری واحد مسئول ارائه خدمات شهری به کل شهرهای مجموعه شهری میگردد ، درحالی که این شهرداری ممکن است مجموعه شهری را به بخش ها ومناطق مختلف تقسیم بندی کند ومدیریت خود را درهر یک از حوزه ها وبخش های وابسته اعمال نماید که به دلیل نگاه همزمان به فرایند برنامه ریزی هدایت وکنترل درحیطه مجموعه شهری میتواند به فرایند مدیریت درحوزه کلان ودرمجرای تعاملات مناطق شهری وابسته پاسخ مناسب تری را اعمال نماید ، این شهرداری ممکن است از ادغام شهرداریهای موجود دریک مجموعه شهری با یکدیگر ویا ضمیمه شدن شهرداریهای شهرهای کوچکتر به شهر بزرگتر موجود درمجموعه شهری شکل بگیرد . این الگوی مدیریت شهری درکشورهایی مانند مصر وکلان شهر قاهره مورد کاربست دارد .
۲-۱۳-۲-۱- مدیریت شهری درمصر