انتخاب استراتژی

 

نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نموده و نتیجه را در گروه استراتژی های ST وارد می کنند.
نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه کرده و نتیجه را در گروه استراتژی های WT می نویسند.
در هر مرحله دو عامل را با هم مقایسه می شوند و هدف، مشخص کردن بهترین استراتژی ها نیست، بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا است. بنابراین همه استراتژی هایی که در ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه می گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد(دیوید،۱۳۸۲،ص:۳۶۷).
همیشه سفید باشد
نقاط قوت(S)
نقاط ضعف(W)
فرصتها(O)
استراتژی های(SO)
با بهره جستن از نقاط قوت درصدد بهره برداری از فرصتها برآیید
استراتژی های(W0)
با بهره جستن از فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید
تهدیدات(T)
استراتژی های(ST)
برای احتراز از تهدیدات از نقاط قوت استفاده کنید
استراتژی های(WT)
نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات پرهیز کنید
جدول شماره: ماتریس تهدیدات، فرصتهاف نقاط قوت، نقاط ضعف(SWOT)
تجزیه و تحلیلSWOT را برای انتخاب استراتژیک می توان حداقل به سه شکل مورد استفاده قرار داد. رایج ترین شکل کاربرد آن چارچوبی منطقی برای راهنمایی بحثهای سیستماتیک موقعیت کسب و کار، استراتژی های مختلف و سرانجام انتخاب استراتژی خاصی را ارائه می کند. چیزی که یک مدیر بعنوان فرصت می بیند، ممکن است به چشم دیگری یک تهدید بالقوه باشد. به همین صورت، یک قوت در نظر یک مدیر، ممکن است از چشم انداز دیگری، ضعف باشد. ارزیابی های مختلف ممکن است منعکس کننده ملاحضات قدرت در سازمان و همین طور چشم اندازهای واقعی متفاوت باشد. نکته کلیدی که باید به آن توجه داشت تجزیه و تحلیل سیستماتیک است که بر همه جنبه های موقعیت یک سازمان تسری دارد و در نتیجه چارچوبی پویا و کارآمد برای انتخاب استراتژی ارائه می کند.
دومین کاربرد تجزیه و تحلیل SWOT در نمودار زیر نشان داده شده است. فرصتها و تهدیدات کلیدی خارجی به طور سیستماتیک با ضعف ها و قوت های داخلی از طریق ساخت یافته مقایسه می شود. این الگوها از طریق چهار خانه مندرج در نمودار زیر نشان داده شده است. خانه ۱ بهترین موقعیت است، موسسه با چند فرصت محیطی رو به رو است و قوتهای بسیاری دارد که استفاده از فرصتها را ترغیب می کند. این وضعیت استراتژی های رشد گرا برای استفاده از ترکیب مطلوب را توصیه می کند(بامبرگر و مشولم،۱۳۸۱،ص: ۱۲۳).