اندازه‌گیری عملکرد

 

منابع انسانی
بیمه عمر
بیمه عمومی
امور مالی
فناوری اطلاعات
مدیر عامل
منابع انسانی
بیمه عمر
بیمه عمومی
امور مالی
فناوری اطلاعات
شکل۲-۵ ساختار عمومی سازمان‌های بیمه
۲۹
۲-۳-۹-۶ کارکنان :
یکی از بحرانی‌ترین مسائل بازاریابی در دهه گذشته را کارکنان سازمان‌ها تشکیل می‌دادند . گالبرایت( ۱۹۹۷) عقیده دارد از عواملی که اثر بخشی فعالیت‌های سازمان را تضمین می‌کند یافتن کارکنان با قابلیت و گماردن آن‌ ها در موقعیت شغلی مناسب است .
کارکنان خط مقدم برخورد با مشتریان و استفاده کننده از فناوریهای سازمان می‌باشند . نگرشی که مشتریان از یک شکت در ذهن خود دارند وابسته به رفتاری است که کارکنان شرکت در مشتریان ایجاد می‌کنند . کارکنانی که در سطح بالائی دارای انگیزه می‌باشند ، نهایتاً می‌توانند ارائه خدمات باکیفیت‌تر و رضایتمندی مشتریان را در پی داشته باشند . البته نگهداری کارکنان پرتجربه ، متخصص و با قابلیت ، فعالیتی سخت و دشوار را در پی خواهد داشت . فوس (۲۰۰۲) ، چندین روش برای حفظ کارکنان در یک سازمان را ارائه می‌کند :
گوش دادن به پرسنل و حصول اطمینان از این که منافع کافی برای آموزش و تربیت ، هدایت کردن و اندازه‌گیری عملکرد آنهابه کار رفته . مدیریت باید از تمام موارد بازخورد مناسب را دریافت کرده ودر صورت وجود مشکل برای اجرا کردن فرایندها توسط کارکنان علت را جویا شده و بتواند تغییر مناسب را برای حصول اطمینان از اجرای موثر برنامه‌ها ایجاد نماید .
الف )‌دست آورد:یکی از روش‌های نگهداری کارکنان دست آورد و قدردانی می باشد . البته این تنها جنبه مالی را در بر ندارد مانند زمانی که یک سازمان چند مشتری با ارزش را به وسیله عملکرد کارکنان بدست می آورد و این موضوع را به طور ماهانه ، فصلی و یا سالانه با آن‌ ها در میان می گذارد و از افراد مرتبط قدردانی می‌شود .
ب )‌جنبه احساسی و هیجانی : تغییر احساس در بین کارکنان و مشتریان سازمان .
۳۰
بین هیجان و انگیزش تفاوت وجود دارد اگر کسی بتواند یک هیجان مثبتی را در مشتری به وجود آورد و این هیجان مثبت مشتری به کارکنان نشان داده شود باعث تاثیرات مثبت در کار و فکر آنها به وجود خواهد آورد . در جهت مخالف اگر هیجان منفی به وجود آید بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی خواهد داشت .