انزوای اجتماعی، الگوی روان تنی، منابع اسلامی

 

۱٫ اختلاف بین ساختار ویژه خانواده و آنچه در محیط اجتماعی، غالب است.
۲٫ مراحلی از زندگی که در آن تغییراتی به وقوع میپیوندد، مانند زمانیکه فرزندان خانه را ترک میکنند.
۳٫ نقش تعارضها مانند تعار ض بین نیاز به کار کردن پدر و مادر و نیاز ویژه به نگهداری تمام وقت کودک
۴٫ عوامل تنشزای مربوط به کار، مانند عدم رضایت شغلی و مسئولیتهای شغلی
۵٫ انزوای اجتماعی، مانند زندگی در نقاط دوردست برای کشاورزی
۶٫ محل و نوع اقامت، دوستان، و فرصتهای شغلی که میتواند برای فرد تنشزا باشد.
۲-۱-۲-۱۱-۶-الگوی مذهبی
در دهه های اخیر به روان شناسی دینی و مذهبی و رابطه آن با سلامت جسمانی و روانی توجه بسیاری شد حالت (ایمونس و پالوتزیان، ۲۰۰۳؛ هیل و پارگامن، ۲۰۰۳ ). این امر به تشکیل مؤسسات، چاپ کتابها و نشریات و پژوهش های مختلفی منجر شده است (وونگ، ۲۰۰۶)
دین و نیاز به نیایش و خدا، جلوهای از نیاز انسان به کمال و گریز از حالت دوگانگی است. امروزه در بیشتر جوامع به تجربه ثابت شده خانواده هایی که دارای سبک زندگی مذهبیاند، نسبت به خانواده های سست مذهب، آرامش فردی، خانوادگی و اجتماعی بیشتری دارند. اعتقادات مذهبی میتوانند از بسیاری از بیماریهای روانی پیشگیری کنند. (فروم، ۱۹۷۶)
با نگاهی گذرا به آثار دانشمندان اسلامی، میتوان دریافت که آنان با تمسک به منابع اسلامی، خدمات روان‌پزشکی ارزندهای به نیازمندان عصر خود ارائه کردهاند. منبع آثار باقیمانده از علمایی چون ابوعلی سینا و امام محمد غزالی، نشان میدهد که آنان توجهی عمیق به مشکلات روانی مردم داشتهاند و با بهرهگیری از توصیه‌های مکتب اسلام راه‌حل های شایسته‌ای را عرضه کردهاند.
در آیات قرآن کریم، چهارعامل عمده و اساسی برای پیشگیری و کاهش استرسهای روانی بیان شده است که عبارتند از: ۱٫ ایمان به خدا؛ ۲٫ ایمان به آخرت ؛ ۳٫ عمل صالح ؛ و ۴٫ بخشش .
ایمان به خدا، اصلیترین و اساسیترین مفهوم حیات بخش و زیربنای تمام افکار و اندیشه هایی است که لازمه آن معرفت و شناخت است ؛ ایمان به آخرت ، به معنای جاودانه بودن انسان و بازگشت او به سوی خداست ؛ عمل صالح، مفاهیم و جنبههای گسترده و جامعی دارد. عمل صالح به مجموع کارهای خوب، خیر، مفید، ارزنده و اخلاقی اطلاق میشود؛ بخشش یا انفاق، به منزله عملی صالح و بسیار ارزنده تمام آثار روحی مترتب بر اعمال صالح را شامل میشود. به طورکلی، آموزه های قرآنی جنبه القایی مثبت و بسیار پرقدرت و کارآمدی دارند که به شخص نیرویی سازنده میبخشند و باعث آرامش وی می شوند که برخی از آنها عبارتند از:
۱٫ توکل و استعانت به نیرو و قدرت لایزال الهی در کلیه امور
۲٫ صبر، شکیبایی، مقاومت و استقامت در برابر مشکلات، مصائب و سختیها
۳٫ اطمینان خاطر و آرامش روحی از اینکه خیر و مصلحتی برای همه امور وجود دارد
۴٫ یاری خداوند و رحمت و کفایت الهی
۵٫ گشایش و فرج در امور پس از سختیها توسط خداوند
۲-۱-۲-۱۱-۷-الگوی روان تنی
در بررسی علت اختلالهای روانی فیزیولوژیکی سه پرسش مطرح می شود:
۱٫ چرا استرس فقط در بعضی افراد تولید بیماریهای روانی فیزیولوژیکی میکند؟