اهداف طرح توانمند سازی مددجویان، توسعه اقتصادی و اجتماعی، اجرای طرحهای اشتغال

 

(طالبی و نجفی اصلی ،۱۳۸۶ ) در پژوهشی تحت عنوان “پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانواده” به این نتیجه رسیدندکه مهمترین راهکارها برای از بین بردن فقر زنان توانمند سازی آنهاستکه راهی برای هدایت زنان به سوی فعالیتهای تولیدی ودرآمدزا است و در ادامه بیان نمودند که با توجه به ساختار نظام بهره -برداری کشاورزی و تسلط بهره برداری خانوادگی که بخش عمده نیروی کار آن را زنان تشکیل می دهند دستیابی به اهداف توسعه بدون در نظر گرفتن قشر زنان امکان پذیر نیست لذا زنان می توانند در تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار نقش عمده داشته باشند.
(جعفری مهتاش ۱۳۸۵) در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی شناخت خدمات کمیته امداد برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار” بیان می کنداز جمله ویژگی های فردی که بر توانمند سازی سرپرست خانوار بیشترین تاثیر را داشته است ،تحصیلات،مهارت هاو وضعیت اشتغال زنان بوده است به این معنی که آن دسته از زنان که دارای تحصیلات بالاتری و یا صاحب مهارت بوده اند به لحاظ اینکه از قابلیت های خود قادر به کار کردن بوده اند ،توانمند تر از سایر زنان بوده اند.
(زاهدی و دیگران ،۱۳۸۶ ) در پژوهشی تحت عنوان “فقر و سرمایه اجتماعی به مطالعه تطبیقی وضعیت فقر در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد شهرستان قزوین ” به عنوان گروهی از خانواده های فقیر پرداختند نتایج پژوهش از این قرار است که میزان سرمایه اجتماعی افرادو گروه ها، تحت تاثیر شرایط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی باقی می گذارد افزایش میزان سرمایه اجتماعی قادر است زمینه های لازم برای ارتقاء سطح رفاه کنش گران فقر زده را فراهم سازد.
۲-۴-۲مطالعات خارجی:
آدرتی در پژوهش خود با عنوان” اقداماتی برای کاهش فقر افراد روستائی و شهری “نشان داد که بین استراتژی کاهش فقر و دسترسی افراد به منابع تولیدی از قبیل سرمایه و نیروی کار رابطه وجود دارد لذا به منظور از بین بردن فقر باید به افراد فرصت داده شود تا به منابع تولیدی، دسترسی و کنترل داشته باشند و از طریق مراکز حمایتی نسبت به هدایت آنها به سمت حرفه و شغل مناسب راهنمائی صورت گیرد.(آدرتی،۲۰۰۵)
رابینسون در ارتباط با تاثیر توانمند سازی فقرا ،بیان می کند که ارائه خدمات مالی به فقرا باعث افزایش در آمد خانوار،کاهش بیکاری ، بهبود سطح زندگی ،پس انداز ، افزایش خود اتکائی و عزت نفس و ایجاد تقاضا برای سایر کالاها و خدمات از جمله تغذیه ،آموزش و خدمات بهداشتی می شود.(رابینسون، ۲۰۰۱)
کاندردر تحقیقی تحت عنوان “فقر زدایی از طریق اعتبارات خرد ” سیاست ها و اهداف توانمند سازی را کاهش فقر، ارتقای عظمت انسانی ،برابری و عدالت ،دسترسی فقرا به مهارت ها و اعتبارات ، آموزش ،قدرت- دهی، ظرفیت سازی های محلی و افزایش اعتماد به نفس فقیران را عنوان نمود.(کاندر،۲۰۰۲)
جانسون و روگالی در مطالعه ای تحت عنوان”اعتبارات خرد و کاهش فقر “عنوان می کنند که اگر فقررا به عنوان سطوح پائین درآمد سالانه هر خانوار بشناسیم ،کاهش فقر به معنای افزایش متوسط سطوح درآمد خانوار است. برنامه های تامین مالی خرد آسیب پذیری گرو ه های پایین درآمدی را کاهش داده واز معیشت آنان حمایت می نماید . همچنین موجیب تقلیل آثار ناشی از مرگ های غیر منتظره از قبیل کاهش محصول ،بیماری و دیگر سوانح غیر طبیعی می گرددو در نتیجه بر کاهش فقر مؤثر است . نتایج مطالعات مورد اشاره آنان نشان می دهد که اعطای اعتبارات خرد می تواند منجر به افزایش درآمد خانوارها گردیده و به افزایش فقیر ابزارهایی برای حمایت از امرار معاششان در مقابل شوک ها بدهد.(جانسون و روگالی،۲۰۰۴)
۲-۵ موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش علل عدم تمایل به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد امام(ره)( مطالعه موردی : کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه)می باشد.
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است(کرباسی و دیگران،۱۳۸۷)
اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. مسائل مربوط به اشتغال و بیکاری امروزه بطور وسیعی در مباحث اقتصادی اعم از کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح می باشد مسائل فوق زمانی که ابعاد آنها با مسائل اجتماعی در می آمیزد ،اهمیت بالایی به خود می گیرد.مشکل ناشی از پدیده بیکاری و عدم اشتغال علاوه بر مشکلات اقتصادی که به دنبال دارد،منشا بروز اختلالات رفتاری و کرداری در سطح جامعه و همچنین بروز تنش های سیاسی می گردد،که سلامتی یک جامعه را در معرض خطر جدی قرار می دهد.(دهقان،۱۳۸۰)
اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است ، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . البته بسیاری از محققان با زمینه ها و سوابق آموزشی مختلف ، سرانجام در واکنش مناسب به این طرز فکر که مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین می آورد ، توجه همگان را به این مسئله جلب کرده اند که لازم است بعد اقتص
ادی بیکاری با مجموعه ای از م
فاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت می باشد ، از قبیل جامعه پذیری ، مشارکت ، شخصیت و غیره همراه گردد تا بدین وسیله هم در تجزیه تحلیل های علمی و هم در برنامه ی کاری ، همه ابعاد اجتماعی-فرهنگی جهان کار را شامل می گردد .( ارگاس ، ۱۳۸۰)
تجربیات متعدد کشور های مختلف نشان داده که غالبا بین وضعیت عرضه تقاضای نیروی کار ، یک ناهماهنگی و عدم تعادل وجود دارد که این ناهماهنگی در کشور ما به ویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی نمود عینی تری دارد. به طور کلی با توجه به نقشی که نیروی متخصص و تحصیل کردهمی توانند در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشند و نیز با توجه به اینکه سالانه میلیاردها ریال صرف هزینه های آموزشی آنان می شود، لذا چنانچه نتوان از نیروی متخصص و تحصیل کرده در مشاغل مرتبط با رشته های تحصیلی شان استفاده کرد، از طرفی باعث هدر رفتن این هزینه ها شده و از طرف دیگر موجبات ظهور و بروز بیکاری اصطکاکی در جامعه را فراهم نموده که می توان ساختارهای اقتصادی جامعه را دچار تزلزل نماید( اکبری پور ، ۱۳۸۳)
در کشورهایی که نرخ بیکاری آنها بالا می باشد توسعه و ایجاد فعالیتهای اقتصادی در قالب بنگاه های اقتصادی زودبازده امری اجتناب ناپذیر است زیرا این فعالیتها با سرمایه کم و دانش فنی بومی قابل اجرا بوده و در زمان بسیار کوتاهی به بهره دهی می رسد .کمیته امداد امام نیز با بیش از ۳۵ سال تجربه موفق در این زمینه می کوشد تا با بهره گرفتن از این روش به ایجاد اشتغال کمک نموده و بیکاری را کاهش دهد و لذا در این راستا در نظر دارد با شناسایی افراد مستعد و ارائه آموزشهای مرتبط با رشته شغلی دلخواه به آنان و سپس پرداخت تسهیلات مالی به آنان و استفاده از کمک کارشناسان شاغل در این نهاد فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا که هم برای از بین بردن بیکاری در جامعه موثر بوده و هم باعث کمک به اقتصاد خانواده وکشور می باشد گسترش دهد برای این منظور فعالیتهای اشتغال امداد در اشکال تعاونی های تولیدی ، فامیلی، خانوادگی ، خدماتی و شرکتهای سهامی می باشد کمیته امداد امداد در راستای ریشه کنی بیکاری و ترویج فرهنگ کار و تلاش گامهای موفقی برداشته و به نحوی که پرداخت وام اشتغال فقط مربوط به خانواده های تحت پوشش نبوده وهر یک از فرزندان متاهل و یا مجرد خانواده که بیکار بوده و فاقد درآمد باشند جامع هدف امداد می باشند و لذا با توجه به اهمیت اشتغال در کشور کمیته امداد امام خود را موظف دانسته تا در اقصی نقاط کشور با شناسایی افراد مستعد و پرداخت وام به آنها سهم بزرگی در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد و اهمیت اشتغال این را می طلبد که بعضا در شهرستانها مشاهده می کنیم برخی افراد با وجود دارا بودن شرایط دریافت وام اشتغال تمایلی به دریافت ندارند و به مبلغ کم کمک معیشت نقدی خود را قانع می نمایند که ما پس از مصاحبه با آنها دلایلی چند عنوان می نمایند که ما سعی می کنیم دراین تحقیق دلایل عدم اجرای طرحهای خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد بررسی خواهد شد.
در کشورهایی که نرخ بیکاری آنها بالا می باشد توسعه و ایجاد فعالیتهای اقتصادی در قالب بنگاه های اقتصادی زودبازده امری اجتناب ناپذیر است زیرا این فعالیتها با سرمایه کم و دانش فنی بومی قابل اجرا بوده و در زمان بسیار کوتاهی به بهره دهی می رسد .کمیته امداد امام نیز با بیش از ۳۵ سال تجربه موفق در این زمینه می کوشد تا با بهره گرفتن از این روش به ایجاد اشتغال کمک نموده و بیکاری را کاهش دهد و لذا در این راستا در نظر دارد با شناسایی افراد مستعد و ارائه آموزشهای مرتبط با رشته شغلی دلخواه به آنان و سپس پرداخت تسهیلات مالی به آنان و استفاده از کمک کارشناسان شاغل در این نهاد فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا که هم برای از بین بردن بیکاری در جامعه موثر بوده و هم باعث کمک به اقتصاد خانواده وکشور می باشد گسترش دهد برای این منظور فعالیتهای اشتغال امداد در اشکال تعاونی های تولیدی ، فامیلی، خانوادگی ، خدماتی و شرکتهای سهامی می باشد کمیته امداد امداد در راستای ریشه کنی بیکاری و ترویج فرهنگ کار و تلاش گامهای موفقی برداشته و به نحوی که پرداخت وام اشتغال فقط مربوط به خانواده های تحت پوشش نبوده وهر یک از فرزندان متاهل و یا مجرد خانواده که بیکار بوده و فاقد درآمد باشند جامع هدف امداد می باشند و لذا با توجه به اهمیت اشتغال در کشور کمیته امداد امام خود را موظف دانسته تا در اقصی نقاط کشور با شناسایی افراد مستعد و پرداخت وام به آنها سهم بزرگی در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد و اهمیت اشتغال این را می طلبد که بعضا در شهرستانها مشاهده می کنیم برخی افراد با وجود دارا بودن شرایط دریافت وام اشتغال تمایلی به دریافت ندارند و به مبلغ کم کمک معیشت نقدی خود را قانع می نمایند که ما پس از مصاحبه با آنها دلایلی چند عنوان می نمایند که ما سعی می کنیم دراین تحقیق دلایل عدم اجرای طرحهای خودکفایی توسط مددجویان کمیته امداد بررسی خواهد شد.
به منظور پاسداری از کرامت انسان و حفظ شأن و منزلت افراد و خانواده های مددجو و رهائی ایشان از فقر و درماندگی و ارتقاء توان مادی و اجرائی این جمعیت عظیم برای حضور درفعالیتهای اقتصادی و زندگی آبرومند، راهبرد توانمند سازی اقتصادی محرومان بامحوریت اشتغال )تابا)در رأس برنامه های حمایتی امداد قرار میگیرد تا به یاری خداوند متعال و بابهره گیری بیش از ربع قرن تجربه موفق در توسعه اشتغال وکار
آفرینی، زمینه اشتغال وفعالیت در بخشهای
مختلف اقتصادی را برای کلیه مددجویان تحت پوشش و نیازمندان غیرتحت پوشش فراهم نماید. ازمهمترین اهداف توانمندسازی محرومان ،ارتقاء سطح آگاهی های عمومی، دانش فنی ومهارتهای حرفهای و افزایش توان اقتصادی افراد و خانوارهای مستعد تامرز خودکفایی کامل، به نحوی که آثار فقر و محرومیت از زندگی فردی و خانوادگی ایشان محو گرددوهمچنین ایجاد فرهنگ کار و تلاش و کار آفرینی در جامعه مددجویی است. (ولیئی ،١٣٨٨)
اهداف طرح توانمند سازی مددجویان: