اهمیت ارتباطات دهان به دهان، ارتباطات دهان به دهان، بررسی فرضیه های تحقیق

 

بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت ارتباطات دهان به دهان و تاثیر آن بر رشد و بقای شرکت و سازمان و از طرفی با توجه یه گسترش تکنولوژی و افزایش ارتباطات در فضای مجازی، لزوم توجه به نوآوری در استفاده از محصول جهت افزایش این نوع تبلیغات و ارتباطات بیش از پیش آشکار میگردد. لذا این مطالعه بر آن است تا به بررسی روابط بین تبلیغات دهان به دهان شخصی و مجازی و استفاده از نوآوری بپردازد.
۱-۳- سئوالات تحقیق
۱٫ آیا تبلیغات دهان به دهان شخصی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
۲٫ آیا تبلیغات دهان به دهان مجازی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
۳٫ آیا تبلیغات دهان به دهان شخصی بر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
۴٫ آیا اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری بر شدت استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
۵٫ آیا تبلیغات دهان به دهان شخصی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد؟
۶٫ آیا تبلیغات دهان به دهان مجازی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد؟
۷٫ آیا میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد؟
۱-۴- فرضیات تحقیق
۱٫ تبلیغات دهان به دهان شخصی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
۲٫ تبلیغات دهان به دهان مجازی بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
۳٫ تبلیغات دهان به دهان شخصی بر اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
۴٫ اندازه جمعیت پذیرندگان محلی نوآوری بر شدت استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
۵٫ تبلیغات دهان به دهان شخصی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد.
۶٫ تبلیغات دهان به دهان مجازی بر میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل اثر مثبت و معنیداری دارد.
۷٫ میزان دسترسی ادراک شده به محصولات مکمل بر تنوع استفاده از نوآوری اثر مثبت و معنیداری دارد.
۱-۵- روششناسی تحقیق
با توجه به پیشینه مدل زیر جهت بررسی فرضیه های تحقیق پیشنهاد میگردد:
تبلیغات دهان به دهان شخصی
تبلیغات دهان به دهان مجازی