اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

دانلود پایان نامه

 

کلیات پژوهش
1-1مقدمه
آنچه در دهههای اخیر بیش از پیش نمود پیدا کردهاست، بینالمللی شدن تجارت و رویآوردن شرکتها به بازار جهانی است (بالابانیز، 2004). تعداد فزایندهای از شرکتها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیتهای بین المللیشان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسکهای تجاری و حتی تلافی حضور خارجیها در بازارشان، یافته اند(والتن، 1998). در این شرایط تقریباً تمام شرکتها بدون توجه به اندازه آنها و صنعت در حال فعالیت یا ملیتشان با این واقعیت مواجه هستند و دریافتهاند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آنها دیگر وجود نخواهدداشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگیزدایی جهت دستیابی به بازارهای بینالمللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(فیلیس، 2002). برای ورود به این بازار جهانی شرکتها از رویکردهای مختلفی بهره گرفتهاند که یکی از آنها رویکرد توسعه صادرات میباشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پیدارد، لذا این رویکرد، معروفترین و آسانترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکتها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(بالابانیز، 2004). آنچه از اهمیت ویژهای برخوردار است توجه به این نکته اساسی است که انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیتهای خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایهگذاریهای انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد(رابرت و مورگان، 1997). میتوان گفت که مجموعه گستردهای از عوامل بر صادرات تأثیرگذار هستند. عواملی چون انگیزش، تجربه، رشد، نوع شرکت و رفتارهای صادراتی بر عملکرد صادراتی تأثیر دارند علاوه بر آن پدیدههای خارجی از قبیل تغییرات محیطی نیز میتوانند به صورت غیرمستقیم بر صادرات اثرگذار باشند. بسیاری از عوامل ساختاری، رویهای، عملیاتی، رفتاری و … هستند که باعث میگردد تولیدکنندهها در اقدام به امر صادرات، توسعه آن و نیز حفظ توان صادراتی خود ناتوان بمانند. از سوی دیگر با توجه به تحقیقات بیشماری که در زمینه صادرات انجام شده محدودیت اطلاعات در مورد بازارهای خارجی را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در عدماطمینان نسبت به انجام فعالیتهای صادراتی داشت(آلبوم و همکاران،2004). پس برای بهبود عملکرد صادراتی باید این متغیرها را شناخت و در نظرگرفت. لذا در اینجا برآنیم تا با شناسایی مشکلات و محدودیتهای اصلی صادرات و شناسایی عواملی که میتوانند در بهبود صادرات شرکتها مؤثر باشند، دیدی کامل و جامع، جهت بهرهگیری سیاستگذاران در زمینه توسعه صادرات ایجاد نماییم.
1-2بیان مسئله
وابستگی فزاینده شرکتها به کسبوکار بینالمللی و تشدید رقابت، مساله انتخاب بازار بینالمللی را به عنوان یکی از حیاتیترین تصمیمات دراستراتژی بینالمللی مطرح ساخته است(اندرسون،1998) .اتخاذ تصمیم درخصوص انتخاب کشور هدف برای گسترش فعالیت بسیار مهم است و اشتباه در انتخاب کشور هدف برای گسترش فعالیت بسیار مهم است و اشتباه در انتخاب کشور هدف پیامدهای بلندمدتی را به دنبال دارد که منابع و موفقیت آینده شرکت را به خطر خواهد انداخت(مالهورتا و همکاران، 2007). مطالعه ادبیات موضوع نشان میدهد که بازاریابان بینالمللی با شکستهای فراوانی روبرو بودهاند که ازجمله دلایل آن اشتباه در انتخاب بازارهای هدف بودهاست. این اشتباه از آن جهت رخ میدهد که شرکتهای بازاریابی ناکافی یا نامناسب بازارهای خارجی عجولانه به انتخاب بازار هدف خود اقدام نمودهاند. در حالی که هزینه این اشتباه بسیار سنکینتر و بیشتر از ارزیابی نظامند بازارها و انتخاب بازار مناسب جهت ورود به آن است(دالجیک، 1996). انتخاب بازارهای بینالمللی در صادرات و یا شیوههای دیگر ورود به بازارهای خارجی نیازمند اطلاعات میباشد(اندرسون، 1998). ارزیابی اطلاعات توسط تصمیمگیران، برآیند عوامل مختلفی همچون صنعت، بازار و نوع شیوه ورود به بازار است(حارل و کیفر،1981). فضای سیاسی یک کشور یا یک منطقه ممکن است عاملی کلیدی در موفقیت یا شکست در یک بازار و سطح توسعه اقتصادی عامل موفقیت در بازار دیگر باشد.زیر ساختهای پیشرفته در یک بازار خارجی ممکن است باعث ورود انتخاب آن گردد و وجود یک سیستم قانونی پایدار نیز میتواند نقش مهمی را در انتخاب بازار دیگر ایفا کند(رابرتسون و همکاران، 2001).
صنعت برق ایران که شامل تولیدکنندگان تجهیزات برق و انتقال نیرو، تجهیزات نیروگاهی، سیم و کابل، ترانسفورماتور، کنتور، تابلوهای برق صنعتی، انواع کلیدهای برق، یراقآلات و … با قدمتی دیرینه از پتانسیل مناسبی جهت ورود به بازارهای جهانی برخوردار میباشد.95 درصد خودکفایی در صنعت برق و چشم انداز کشور به منظور قرار گرفتن بهعنوان شاهراه برق منطقه بهعلت موقعیت مناسب جغرافیایی و منابع فراوان گاز و همچنین توانایی و کیفیت بالای شرکتهای تامین کننده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی این صنعت موجب شده است تا صنعت برق به عنوان صنعتی استراتژیک در صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار گیرد. حال مسئلهای که در این پژوهش مطرح میشود این است که آیا منابع موجود و در دسترس و همچنین فاصله نهادی که بین کشور مبدا و کشورهای مقصد وجود دارد میتواند بر توسعه صادرات و انتخاب بازار هدف تاثیرگذار باشد؟
1-3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
صادرات به عنوان معمولترین راه پیشروی شرکتها برای ورود به بازارهای خارجی شناخته شدهاست. یکی ازمهمترین دلایل این امر این است که صادرات، در قیاس با سایر روشهای بینالمللی شدن، به منابع کمتری نیاز دارد. از اینرو، فروش صادراتی به طور فزاینده بهعنوان راه مناسب رشد شرکت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از کلیدیترین مفاهیم بینالمللی شدن، انتخاب بازار بینالمللی است که اولین مرحله در فرایند بینالمللی شدن شرکتها می باشد(اندرسون، 1998). فضای سیاسی یک کشور یا یک منطقه ممکن است عاملی کلیدی در موفقیت یا شکست در یک بازار و سطح توسعه اقتصادی عامل موفقیت در بازار دیگر باشد. زیر ساختهای پیشرفته در یک بازار خارجی ممکن است باعث مورد انتخاب آن گردد و وجود یک سیستم قانونی پایدار نیز میتواند نقش مهمی را در انتخاب دیگر ایفا کند(رابرتسون و همکاران، 2001). کشورهای مختلفی وجود دارند که امکان صادرات به آنها وجود دارد ولی برخی از این منظر نسبت به برخی دیگر مزیتهایی دارند و در واقع بعضی بازارها از پتانسیل بهتری از نظر تقاضا برای محصولات کشور ایران برخوردارند و در نتیجه انتخاب این بازارها سود بیشتری را برای شرکتهای ایرانی در برخواهند داشت .
اهداف مشخص پژوهش:
اهداف اصلی:
شناسایی عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف صادر کنندگان اولیه .
اهداف فرعی:
– شناسایی رابطه بین فاصله نهادی کشور مبدا از کشور مقصد برای انتخاب بازار صادر کنندگان اولیه.
– شناسایی رابطه بین سرعت ورود صادر کنندگان اولیه نسبت به صادر کنندگان ثانویه برای نفوذ در بازار هدف .
– شناسایی رابطه بین قابلیت دسترسی به منابع برای صادرکنندگان اولیه برای نفوذ در بازار هدف.
اهداف کاربردی:
باتوجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش ،مدیران ارشد شرکت مپنا (توگا، پرتو، مکا، الترو سازان، لوکوموتیو،) میتوانند جهت برنامهریزی و راهاندازی خدمات و تولیدات مبتنی بر نیاز مشتری از آن استفاده نمایند.
فرضیه‏های پژوهش:
فرضیه اول: سرعت ورود به بازارهای مبدا بر روی انتخاب بازار هدف تاثیر مثبت و معنادری دارد.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.