بازار نیروی کار، مشکلات اقتصادی، نظام اقتصادی

 

۵-انتخاب تکنیک های سرمایه بر به جای کار بر
امروزه با گسترش صنایع سازمان های تولیدی و اجبار اقتصادی در تولیدات انبوه کار فرمایان، تغییر نیروی کار از کاربر به سرمایه بر معضلی به نام بیکاری به وجود آورده گریبانگیر کشور های صنعتی و غیر صنعتی شده است.در بازار نیروی کار از دست دادن مشاغل از طریق جایگزینی نیروی ماشین و تکنیک های انجام کار ، بیکاری تکنولوژیکی لقب گرفته است به جای کارگر ماشین و به جای نیروی مکانیکی و یا الکترنیکی استفاده می شود.در کنار نکات مثبت استفاده از تکنیک های سرمایه بر مدرن ، از جمله نکات منفی آن رشد بیکاری در جامعه می باشد که به نوبه خود ضربه ای شدیدتر از رونق اقتصادی ناشی از استفاده از تکنیک های سرمایه بر وارد خواهد نمود، بالاخص اگر نیروی کار آن جامعه از سطح مهارت و تخصص پایین برخوردار باشد( قلی پور،۱۳۸۱ ،۳۸).
۶-عدم توجه به توریسم
بر اساس جدید ترین آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل ، ایران جایگاهی در میان ۱۰ کشور فعال در حوزه گردشگری منطقه خاورمیانه ندارد . بر اساس این گزارش شاخص های مربوط به صنعت گردشگری در همه نقاط جهان به غیر از خاورمیانه با رشد همراه بوده است (باقری، ۱۳۸۵، ۲۱۳).
۲-۲-۷٫ پیامد های بیکاری
با توجه به بررسی های انجام شده می توان از جمله مهمترین پیامد های بیکاری را به صورت زیر دسته بندی کرد:
۲-۲-۷-۱ ناامنی ملی
مساله بیکاری امروزه یکی از بحران های موجود در اقتصاد کشور است که می توان بر شاخص های رشد و توسعه کشور به ویژه بر امنیت ملی تاثیرات اساسی داشته باد. دورکیم مبنای نظم و امنیت جامعه را عاملی اخلاقی می داند. از نظر او مردم در شرایط فروپاشی همبستگی سنتی و عدم پیدایش همبستگی جدید، بیش از هر زمان دیگر، مستعد شورش و طغیان هستند. پس در شرایط بحران بیکاری در جامعه، امنیت و نظم جامعه از بین می رود. مرتن هم در نظریه بی هنجاری خود می گوید که افراد زمانی به کجروی های اجتماعی روی می آورند که وسایل مقبول اجتماعی اهداف آنها را تامین نمی کند. بیکاری از مقوله های است که ایجاد کننده چنین وضعیتی است. بشیریه شورش را اساسا به معنای اعتراض خشونت آمیز نسبت به وضعیت موجود می داند. بنابراین امکان دارد علت این اعتراض اوضاع بد اقتصادی و خودکامگی سیاسی باشد(بشیریه ،۱۳۸۲ ، ۱۵). بیکاری شرایطی را ایجاد می کند که افراد احساس می کنند که به ته خط رسیده اند ، این برداشت بیشتر در ذهن کسانی که بیکارند ویا به هردلیل بیکارشده اند ویاکاری نمی یابند، بیشتر و شدیدتر است.
۲-۲-۷-۲ فقر و ناهنجاری های روانی
اکثر افراد بی بضاعت از قدرت خرید مواد غذایی سالم برخوردار نیستند و امکان کمتری برای تغذیه ای مناسب که نیازمند پول بیشتر است دارند. حتی می توان گفت که اینگونه افراد به دلیل درآمد کم، توان خرید خانه در محیط های آرام، تمیز و خوش آب و هوا را ندارند و این عامل خود در ایجاد ناهنجاری های روانی در بین آنها موثر است (توسلی، ۱۳۸۵، ۲۵).
۲-۲-۷-۳خرابکاری ، بزهکاری و روسپیگری
مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه مشکلات مربوط به بیکاری از عمده ترین عواملی است که جوانان را به سمت رفتار های خشونت آمیز بزهکاری و روسپیگری سوق می دهد . خرابکاری ، بزهکاری و روسپیگری بیشتر در بین جوانانی ظاهر می شود که از کمترین سطح تحصیلات برخوردارند و در محله های فقیرنشین اطراف شهر های بزرگ به سختی زندگی می کنند ( ارگاس،۱۳۸۰ ،۴۳). روند فزاینده ی بزهکاری در ایران از یک سو و پیامد های زیان بار و گسترش آنمانند بالا رفتن هزینه های اجتماعی و شخصی ، بر هم خوردن روند تخصیص منابع و کاهش سرمایه گذاری و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، بررسی علل آن را ضروری می سازد . یکی از عوامل تاثیر گذار بر بزهکاری بیکاری است. بیکاران در سنجش با افراد شاغل ، انگیزه ی بیشتری برای رفتارهای بزهکارانه دارند، زیرا از این راه می توانند هزینه های زندگی را پوشش دهند(مداح ، ۱۳۹۰، ۱۹۰).
۲-۲-۷-۴ قاچاق مواد مخدر
در کشور ما ایران ، در بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم ، بررسی بعد اقتصادی جرایمی چون قاچاق مواد مخدر از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . به نظر می رسد با توجه به این که قاچاق مواد مخدر یکی از انواع جرایمی است که درآمد زایی بالایی دارد، این انتظار وجود دارد که به بیکار شدن یا بودن شخص و در نتیجه سطح درآمد پایین ، احتمال ارتکاب چنین جرمی را افزایش می دهد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ۲۵).
۲-۲-۸ اولویت های ایجاد اشتغال
به طور کلی مجموعه عوامل موثر و اولویت های ایجاد اشتغال به سه دسته تقسیم می‌گردد:
سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت
نظام اقتصادی و ساز و کارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر آن‌ ها
نظام حقوقی و قضایی ( آقا محمدیان، ۱۳۸۰، ۴۴).