بازده حقوق صاحبان سهام، فصل دومادبیات تحقیق، ارزیابی عملکرد مالی

 

تغییر در بازده حقوق صاحبان سهام(ROE∆): تفاوت بازده حقوق صاحبان سهام هر سال منهای سال قبل
اهرم مالی(LEV) : از تقسیم بدهیها به سرمایه بدست می آید
اندازه شرکت(SIZE): لگاریتم طبیعی کل دارایی ها در هر سال
جریانات نقدی عملیاتی(CFO): که از صورت گردش وجه نقد حاصل میشود
.
۱-۷- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه بازار بورس قرار دارد و به بررسی روش نفوذ فاکتورهای مالی و غیرمالی بر عملکرد سود سرمایه در بورس ایران پرداخته شده است.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق بازار بورس سهام ایران است.
۱-۷-۳- قلمرو زمانی: تحقیق حاضر، در بازه سال ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۲ است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول:
ارزیابی عملکرد مالی
۲-۱-مقدمه
یکی از نقش های حیاتی حسابداری مدیریت، ارزیابی مداوم نحوه هم پایی سازمان با رقابت فزاینده بر مبنای نگرشی معتقد به پیشرفت مستمر است (هیلتون،۲۰۰۵). توجه به معیارهای همه جانبه و استرات‍ژی ها و آرمان های سازمان، از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، به یک ارزیابی واقعی، منصفانه و قابل اتکا خواهد انجامید (رحمانی،۱۳۸۴).
طی چند دهه اخیر، دنیای سازمانی دچار تغییرات بسیار در زمینه‌های مختلف شده است. در نتیجه همین تغییرات، سازمان‌ها وارد رقابت شدیدی در زمینه‌های بهبود کیفیت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش قابلیت اطمینان، گسترش خطوط محصول، تأکید بر خلاقیت و… شده‌اند . در همین راستا، اندازه‌گیری عملکرد از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به گفته اندیشمندان مدیریت، اگر نتوانیم چیزی را اندازه‌گیری کنیم، نمی‌توانیم آنرا مدیریت کنیم . تحقیقات بسیار زیادی در سال‌های اخیر در مورد ماهیت و روش اندازه‌گیری عملکرد مالی سازمان‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیقات از آن جهت ارزشمند است که می‌توان وضعیت فعلی سازمان‌ها را درک نمود و چالش‌های آینده در زمینه اندازه‌گیری عملکرد مالی را مورد بررسی قرار داد. (Mehregan & Shahbandarzadeh,2006)
امروزه صاحب‌نظران حوزه مدیریت بر اهمیت مدل‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان یکی از معتبرترین شاخص ‌های توسعه‌یافتگی سازمان‌ها تأکید می‌ورزند. از این رو، یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان‌های امروزی، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف‌پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی سازمان را مورد بررسی قرار داد. اگر اندازه‌گیری عملکرد را فرایند کمّی‌سازی کارایی و اثربخشی یک فعالیت تعریف کنیم، از جمله راه‌های تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی که از طریق آن می‌توان حجم بالای اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبت‌های مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبت‌های مالی، بیان‌کننده ارتباط بین دو یا چند رقم از ارقام صورت‌های مالی است که به صورت جزئی از کل یا درصدی از آن بیان می‌شود.
طی چند دهه اخیر، دنیای سازمانی دچار تغییرات بسیار در زمینه‌های مختلف شده است. در نتیجه همین تغییرات، سازمان‌ها وارد رقابت شدیدی در زمینه‌های بهبود کیفیت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش قابلیت اطمینان، گسترش خطوط محصول، تأکید بر خلاقیت و… شده‌اند . در همین راستا، اندازه‌گیری عملکرد از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا به گفته اندیشمندان مدیریت، اگر نتوانیم چیزی را اندازه‌گیری کنیم، نمی‌توانیم آنرا مدیریت کنیم (وانگ،۲۰۰۸)
تحقیقات بسیار زیادی در سال‌های اخیر در مورد ماهیت و روش اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیقات از آن جهت ارزشمند است که می‌توان وضعیت فعلی سازمان‌ها را درک نمود و چالش‌های آینده در زمینه اندازه‌گیری عملکرد را مورد بررسی قرار داد . امروزه صاحب‌نظران حوزه مدیریت بر اهمیت مدل‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان یکی از معتبرترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی سازمان‌ها تأکید می‌ورزند. از این رو، یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان‌های امروزی، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف‌پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی سازمان را مورد بررسی قرار داد. (کاسکو،۱۳۸۴)