متن کامل – بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش آموزان اول …

تحقیقات مربوط به رابطه عزت نفس و بزهکاری و یا تأثیر آن در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان بسیار با اهمیت بوده و می تواند نتایج حاصله در ناجا و سازمان‌هایی به مانند آموزش و پرورش،سازمان بهزیستی و سایر سازمان‌های خدمات اجتماعی از قبیل کانون‌های اصلاح و تربیت و غیره مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق، با توجه به متفاوت بودن قلمروی جغرافیایی اش با تحقیقات پیشین، متفاوت از تحقیقات مشابه در این زمینه خواهد بود. می خواهیم به این نقطه برسیم که با وجود فرهنگ غنی و اسلامی که در جامعه ما بوده است و این همه تأکید بر تربیت اسلامی از سوی سازمان‌ها، نهادها، دانشمندان و متفکران اسلامی و بالأخص خانواده‌ها، چقدر بر میزان ارتقاء عزت نفس موجب شده؟ و آیا عزت نفس به میزان مطلوبی در بین نوجوانان ما وجود داشته و دارد؟
مطالعات مختلف نشان داده که حدود یک سوم نوجوانان عزت نفس کمی دارند، این عزت نفس کم، می‌تواند موقتی باشد اما در موارد جدی و شدید سبب افسردگی، بی اشتهایی عصبی، بزهکاری و حتی خودکشی شود. ابعاد مختلف عزت نفس کلی پایین با رفتارهای انحرافی و بزهکاری همبستگی بالایی دارد. با توجه به اوضاع محیطی ممکن است عزت پایین سبب انحراف و بزهکاری شود. نوجوانانی که تحقیر می شوند یا شکست می خورند برای افزایش میزان عزت نفس خودشان ممکن است رفتارهای بزهکارانه انجام دهند.(انصاری نژاد، ۱۳۹۱)
پس نشان دادن الگوهای صحیح، رفتارها و هنجارهای مورد قبول و پسند محیط و جامعه می تواند کمک شایانی بدین گونه نوجوانان نماید. در این میان اصرار بیشتر روانشناسان بر ابراز محبت بی قید وشرط از سوی والدین نسبت به نوجوانان دارای شرایط احتمال گرایش به بزهکاری و یا نوجوانانی که اشتباهات جزئی داشته و هنوز بعنوان یک بزهکار تلقی نمی شوند، بر اهمیت توجه به عزت نفس می افزاید. این ابراز محبت می تواند تأثیر معجزه آسایی در ارتقاء عزت نفس فرزندان داشته باشد، به شرطی که همان اسلوب صحیح در برخورد با آن نوع از نوجوانان رعایت گردد.
۱-۳-اهداف تحقیق:
۱-۳-۱-هدف کلی:
بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال ۱۳۹۲٫
۱-۳-۲-اهداف جزئی:
۱-بررسی تأثیر عزت نفس خانوادگی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال ۱۳۹۲٫
۲-بررسی تأثیر عزت نفس اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال ۱۳۹۲٫
۳-بررسی تأثیر عزت نفس تحصیلی در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال ۱۳۹۲٫
۱-۴-سوالات تحقیق:
۱-۴-۱-سؤال اصلی:
عزت نفس چه تأثیری در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال ۱۳۹۲ دارد؟
۱-۴-۲-سؤالات فرعی:
۱- عزت نفس خانوادگی چه تأثیری در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال ۱۳۹۲ دارد؟
۲-عزت نفس اجتماعی به چه میزان درپیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال ۱۳۹۲ تأثیر دارد؟
۳- عزت نفس تحصیلی چه تأثیری در بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال ۱۳۹۲ دارد؟
۱-۵- فرضیات:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی:
بین عزت نفس و پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسرشهر تبریز در سال ۱۳۹۲ رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی:
۱-بین عزت نفس خانوادگی و بزهکاری نوجوانانپسرشهر تبریز در سال ۱۳۹۲ رابطه وجود دارد.
۲-بین عزت نفس اجتماعی و بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز در سال ۱۳۹۲ رابطه معناداری وجود دارد.
۳-بین عزت نفس تحصیلی و بزهکاری نوجوانانپسرشهر تبریز در سال ۱۳۹۲ رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶-کاربران پژوهش:
نتایج و یافته‌های این تحقیق می تواند در سازمان‌های ذیل الذکر کاربرد داشته باشد:
۱- ناجا (معاونت آموزش،معاونت اجتماعی) ، بدین صورت که معاونت اجتماعی ناجا در هر رده‌ای می تواند یافته‌ها و نتایج را در اختیار کارشناسان امور اجتماعی و روانشناسی قرار دهد و آنها در آموزش همگانی به خانواده‌ها و نیز در طرح تعامل و اعزام کارشناسان به محیط‌های آموزشی اعم از مدارس ابتدائی، راهنمائی و غیره مورد استفاده قرار دهند و همچنین معاونت آموزش هم می تواند این نتایج را در ارتقاء میزان عزت نفس سربازان و یا پرسنل جوانی که جدیداً به سازمان وارد شده اند مورد استفاده قرار دهد.
۲-سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به قطع یقین بیشترین میزان استفاده را از نتایج و یافته‌های پژوهش حاضر در امر آموزش، تربیت و اصلاح روند امور در پیشبرد هرچه بهتر نظام آموزشی خود در جهت ارتقاء سطح عزت نفس دانش آموزان نوجوان که بیشترین نقش را در عدم گرایش آنان به بزهکاری را دارد، داشته باشد.
۳- کانون اصلاح وتربیت مرکز تبریز هم بدلیل اینکه تمامی نوجوانان پسر حاضر در این مرکز به طور تمام شمار مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند یکی دیگر از مراکزی است که می تواند از این تحقیق در جهت اصلاح وتربیت بهتر نوجوانان بزهکار استفاده نماید.
۴-سازمان تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از سازمان‌های دخیل در امور تبلیغ و ترویج احکام اسلامی و تربیت فرزندان بر طبق موازین اصیل اسلامی است، می تواند با نگاه به یافته‌ها و نتایج حاصل از این کار تحقیقی، نقش اساسی در راستای کمک به اولیاء و خود نوجوانان که مخاطبین اصلی در سخنرانی‌ها و نشریه‌های آن سازمان محسوب می شوند، داشته باشد.
۵-اداره بهزیستی استان آذربایجان شرقی بدلیل عهده دار بودن تربیت و سرپرستی برخی از نوجوانان به اصطلاح بد سرپرست یا کودکان و نوجوانان کار و نگهداری از آنان در مراکز ویژه زیر نظر بهزیستی و با توجه به اینکه این طیف از نوجوانان استعداد بیشتری را در گرایش به بزهکاری و جرایم را دارند،می تواند با نگاه اجمالی به مطالب و یافته های این تحقیق، کارشناسان مربوطه را یاری کند.
۶- غیر از سازمان‌هایی که ذکر شد سازمان و نهادهای دیگری هم می تواند از نتایج بدست آمده در این تحقیق کاربردهایی را داشته باشد ازجمله اداره بهداشت و درمان، سازمان زندان‌ها، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، هلال احمر و غیره.
۱-۷-تعاریف مفهومی متغیرها:
متغیر‌های این تحقیق عبارتند از عزت نفس که متغیر مسقل و دیگری بزهکاری که آن هم بعنوان متغیر وابسته تلقی می شود.
۱-۷-۱- تعریف مفهومی عزت نفس:
عزت نفس طبق تعریف فرهنگنامه ای: ارجمندی ذات، خود، گرامی داشتن خود، عزیز دانستن خود، خودارزیابی ( عمید، ۱۳۶۳)عزت نفس درجه تأیید، تصویب، و ارزشی که شخص برای خود قائل استمی باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.