بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان بهره وری در سازمان- قسمت ۳۹

۲۲۵٫-

بهره وری

۱۶۰

۲٫۹۹۰۷

۲٫۹۶۰۰

۵۵۱۴۲٫

۳۰۴٫

۲۳۹٫

۰۹۲٫

تحلیل داده های جدول ۴- ۶ به شرح زیر می باشد :
۴-۲-۲-۱ ریسک پذیری :
این متغیر دارای میانگین (۷۱/۲ )، میانه ی ( ۵۰/۲ )، انحراف معیار ( ۰۹/۱ ) و واریانس ( ۱۹۱/۱ ) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۰۱۱/۰ – ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۹۹/۰- ) می باشد که نشان دهنده ی کوتاهتر بودن ( پراکندگی بیشتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۲ خلاقیت :
این متغیر دارای میانگین (۰۱/۳ )، میانه ی ( ۳ )، انحراف معیار ( ۸۳/۰ ) و واریانس (۶۹/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۱۷۲/۰- ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۰۶/۰ ) می باشد که نشان دهنده ی بلندتر بودن ( پراکندگی کمتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۳ هویت :
این متغیر دارای میانگین (۳٫۱۳)، میانه ی ( ۳ )، انحراف معیار ( ۶۲/۰ ) و واریانس (۳۸/۰ ) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۰۹/۰ – ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۴۲/۰- ) می باشد که نشان دهنده ی کوتاهتر بودن ( پراکندگی بیشتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۴ ارتباط با انسجام :
این متغیر دارای میانگین (۹۵/۲)، میانه ی ( ۳ )، انحراف معیار (۹۹/۰ ) و واریانس ( ۹۸/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۱۷۶/۰ – ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۷۵/۰- ) می باشد که نشان دهنده ی کوتاهتر بودن ( پراکندگی بیشتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۵ کنترل :
این متغیر دارای میانگین (۱۶/۳)، میانه ی ( ۳۳/۳ )، انحراف معیار (۶۸/۰ ) و واریانس ( ۴۶/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۰۱/۰ – ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۱۱/۰- ) می باشد که نشان دهنده ی کوتاهتر بودن ( پراکندگی بیشتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۶ رهبری :
این متغیر دارای میانگین (۹۳/۲)، میانه ی ( ۳ )، انحراف معیار (۶۳/۰ ) و واریانس ( ۳۹/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۲۲/۰ ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به راست است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۷۱۰/۰ ) می باشد که نشان دهنده ی بلندتر بودن ( پراکندگی کمتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۷ حمایت مدیر :
این متغیر دارای میانگین ( ۰۷/۳ )، میانه ی ( ۳ )، انحراف معیار (۶۴/۰ ) و واریانس ( ۴۱/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۳۶/۰ – ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۵۶/۰ ) می باشد که نشان دهنده ی بلندتر بودن ( پراکندگی کمتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۸ سیستم پاداش :
این متغیر دارای میانگین ( ۷۸/۲ )، میانه ی ( ۳ )، انحراف معیار (۹۹/۰ ) و واریانس ( ۹۹/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۲۱/۰ – ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۵۸/۰- ) می باشد که نشان دهنده ی کوتاهتر بودن ( پراکندگی بیشتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی بیشتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۹ سازش با پدیده تعارض :
این متغیر دارای میانگین (۸۴/۲)، میانه ی ( ۶۶/۲ )، انحراف معیار (۶۷/۰ ) و واریانس ( ۴۵/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۴۲/۰ ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به راست است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۳۵/۰- ) می باشد که نشان دهنده ی کوتاهتر بودن ( پراکندگی بیشتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۱۰ الگوهای ارتباطی :
این متغیر دارای میانگین (۲۳/۳)، میانه ی ( ۳/۳۳ )، انحراف معیار (۹۰/۰ ) و واریانس ( ۸۱/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۳۶/۰ – ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به چپ است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۲۲/۰- ) می باشد که نشان دهنده ی کوتاهتر بودن ( پراکندگی بیشتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
۴-۲-۲-۱۱ بهره وری :
این متغیر دارای میانگین (۹۹/۲)، میانه ی ( ۹۶/۲ )، انحراف معیار (۵۵/۰ ) و واریانس ( ۳۰/۰) می باشد. ضریب چولگی این متغیر برابر ( ۲۳/۰ ) است که نشان می دهد این متغیر دارای چولگی به راست است. از آنجایی که قدر مطلق این ضریب کمتر از ( ۵/.۰ ) است، از نظر قرینگی دارای تفاوت بسیار اندکی با توزیع نرمال است.همچنین ضریب کشیدگی این متغیر برابر ( ۰۹/۰ ) می باشد که نشان دهنده ی بلندتر بودن ( پراکندگی کمتر ) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (۵/۰ ) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
۴- ۳ آمار استنباطی:
۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن: