بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان بهره وری در سازمان- قسمت …

نرمال است

سازش با پدیده تعارض

۱۶۰

۱٫۸۲۳

۰۰۳/۰

نرمال نیست

نرمال است

الگوهای ارتباطی

۱۶۰

۱٫۴۶۵

۰۲۷/۰

نرمال نیست

نرمال است

بهره وری

۱۶۰

۶۴۰/۰

۸۰۷/۰

نرمال است

نرمال است

براساس جدول ۴-۸ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرونوف برای متغیرها بصورت زیر می باشد :
متغیرهای ارتباط با انسجام و کنترل و بهره وری با توجه اینکه سطح معناداری آنا بیشتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض H0 برای این متغیرها رد می شود و فرض H1 مبنی بر نرمال بودن متغیرها پذیرفته می شود. اما سایر متغیرها با توجه به اینکه سطح معناداری آنها کمتر از ۰۵/۰ است بنابراین فرض H0 پذیرفته می شود و فرض H1 رد می شود، ولی طبق قضیه حد مرکزی، هرگاه حجم نمونه بزرگتر از ۳۰ باشد می توان توزیع داده ها را نرمال در نظر گرفت.
۴-۳-۲ محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش:
برای محاسبه همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش به دلیل نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
همچنین ضریب همبستگی شدت رابطه و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب
بین ۱ تا ۱- می باشد و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر ، برابر صفر می باشد. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی ارتباط بین دو متغیر می پردازد:
H0 : همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود ندارد.
H0 : P = 0
H1 : همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد.
H1 : P 0
اگر ( Sig ) کوچکتر از (۰۵/۰) باشد فرض H0 رد شده و بین دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد. جدول ۴-۹ انواع همبستگی و نوع رابطه ی آنها را مشخص می نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.