سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر …

عنوان صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۷۸
۴-۲٫ آمار توصیفی ۷۸
۴-۲-۱٫ بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری ۷۹
۴-۲-۲٫ بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری ۷۹
۴-۲-۳٫ بررسی وضعیت سن در نمونه آماری ۸۰
۴-۲-۴٫ بررسی وضعیت سابقه کاری ۸۱
۴-۲-۵٫ بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری ۸۱
۴-۲-۶٫ بررسی وضعیت سمت سازمانی در نمونه آماری ۸۲
۴-۳٫ آمار استنباطی ۸۳
۴-۳-۱٫ تحلیل عاملی مؤلفه های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار Amos Graphics 83
۴-۳-۱-۱٫ تحلیل عاملی تائیدی مدیریت دانش موثر ۸۴
۴-۳-۱-۲٫ تحلیل عاملی تائیدی عوامل گرایش استراتژیک ۸۴
۴-۳-۱-۳٫ تحلیل عاملی تائیدی عوامل نوآوری ۸۵
۴-۳-۱-۴٫ تحلیل عاملی تائیدی عوامل عملکردی ۸۶
۴-۳-۲٫ مدل اندازه گیری ۸۷
۴-۳-۳٫ مدل معادلات ساختاری ۸۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه ۹۳
۵-۲٫ نتایج آمار توصیفی ۹۳
۵-۳٫ نتایج آمار استنباطی ۹۴
۵-۳-۱٫ نتایج بررسی فرضیه های تحقیق ۹۵
۵-۴٫ محدودیت های تحقیق ۹۶
۵-۵٫ پیشنهادات تحقیق ۹۶
۵-۵-۱٫ پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه ۹۶
۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای تحقیق های آتی ۹۷
فهرست منابع
منابع فارسی ۹۹

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.