بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

 

۶- محمد بهرامی در مقالهای تحت عنوان بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی قاعده تدرء الحدود بالشبهات به بیان نظریات فقها و علمای حقوق در باب این قاعده پرداخت (بهرامی، ۱۳۷۶: ۳۰).
۷- محمدعلی اخوت در مقالهای به شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد شرب مسکرات پرداخت(اخوت، ۱۳۸۲: ۲۴).
۸- سیدمحمود مجیدی در مقاله خود سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی را در زمینه شرب خمر و قذف مورد بحث و بررسی قرار داد (مجیدی، ۱۳۸۵: ۲۶).
۹- اصغر کریمی رکنآبادیدر مقاله خود تدریجی بودن حرمت شرب خمر نقد و بررسی نمود (کریمی رکنآبادی، ۱۳۸۴: ۹۱).
۱۰- حسینعلی آذربادگان در مقالهای به بررسی علمی و فقهی الکل و فراورده های آن پرداخت(آذربادگان، ۱۳۸۱: ۱۸۳).
در خصوص قیادت کتاب یا مقاله و یا پایان نامه مستقلی به نگارش در نیامده است، اگرچه در لابلای کتب فقهی می توان به مطالبی در این خصوص اشاره کرد.
در مقاله ای با عنوان “قیادت چیست؟” که در پایگاه اینترنتی http://www.lawgostar.com/main/post79/ آمده است به بررسی معنا و مفهوم قیادت در فقه و حقوق پرداخته است.
۱-۱-۷- اهداف کاربردی
این پایان نامه می تواند برای دستگاه های زیر مورد استفاده قرار گیرد ؛
دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی ، دادگستری ، نیروی انتظامی.
۱-۱-۸- روش تحقیق
با توجه به نظری بودن پژوهش، نوع روش تحقیق برطبق استانداردها و موازین تحقیق، نظری است که برپایه مطالعات کتابخانهای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده میشود که در قالب توضیح و تبین مفاهیم و نظریات و آراء مطروحه بوده و براساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه آراء پرداخته میشود و با نتیجهگیری خاتمه مییابد. در فصول مورد نظر دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت به صورت جداگانه و سپس مقایسه ای مورد بررسی قرار می گردد.
۱-۱-۹- ابزار گرد آوری داده ها
مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای، استفاده از مجلات، کتابخانه دیجیتال، مقالات اینترنتی، فصلنامه های پژوهشی و سایر منابع موجود روزنامه ای و منابع اسنادی می باشد.
۱-۱-۱۰- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
اطلاعات به صورت تحلیل عقلانی و منطقی و مقایسه تطبیقی میان فقه امامیه و اهل سنت صورت گرفته و نتایج در پایان بر مبنای فرضیات بیان گردیده است .
۱-۱-۱۱- سازماندهی تحقیق
در این پژوهش در فصل اول به کلیات تحقیق ، در فصل دوم بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت، در فصل سوم بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت و در فصل چهارم به مقایسه و نتیجه گیری پرداخته ایم.