بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۲۶

۵۸- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹)
۵۹- لطفی زاده،اسدالله، ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران،(تهران: انتشارات مجد، ۱۳۷۹)
۶۰ – مدنی قهفرخی، امیر حمزه- آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، (تهران: نشر میزان، چ اول،۱۳۸۹)
۶۱- محقق حلی، شرایع الاسلام،جلد سوم، ( انتشارات موسسه المعارف، سال ۱۴۱۹)
۶۲- میشل، لوراسا، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، (تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۵)
۶۳- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه در بخش مدنی، (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ بیست و هشتم، ۱۳۸۹)
۶۴- موءذن زادگان،حسن علی،کودکان ونوجوانان معارض با قانون و واکنش های اجتماعی
۶۵- نجومیان،حسین- زمینه حقوق تطبیقی در نظام های حقوقی اسلامی،فرانسه،انگلیس،و روسیه، (مشهد: انتشارات چاپ خانه طوسی،۱۳۸۴)
۶۶- نوروزی،مهناز،کودک آزاری و بی توجهی به کودک، (تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)،چاپ اول، ۱۳۸۰
۶۷ – نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، ج ۳۷، مکتبه اسلامیه،۱۴۰۴
۶۸- نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، (تهران: کتابخانه گنج دانش،چاپ ۲۸، ۱۳۸۹)
۶۹- ولایی،عیسی، قواعد فقهی (مدنی،جزایی)، (قم،انتشارات دارالفکر،چاپ اول، ۱۳۸۷)
۷۰- ویل دورانت،تاریخ تمدن، ج،۲،۳،۱ص ۸۵۴-۳۱۸- ۶۶، مترجم،احمد آرام، عسگری پاشانی،آریان پور امیر حسین، (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ۹، ۱۳۸۲)
۷۱- وحدتی شبیری، سید حسن- مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، (مطالعه تطبیقی در حقوق فقه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵)،
۷۲- یاریگر روش،محمد،تنبیه و کودک آزاری، ( تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران،چاپ اول، ۱۳۷۸)
مقالات:
۱- افتخاری،حکمت الله،مسئولیت مدنی مربیان مهد کودک در برابر اولیای قانونی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه قم، ۱۳۸۶
۲-.ابراهیمی قوام،صغری، بررسی ویژگی های روانی،رفتاری واجتماعی قربانیان سوء استفاده حنسی،همایش مسائل کودکان و نوجوانان ایران،تهران، ۱۳۷۶
۳- بخشی پوررود سری،عباس،کودک آزاری و پیشگیری از آن،فصل نامه پیام مشاور،سا ل دوم،شماره ۱۶، ۱۳۷۹
۴- جویان، علیرضا،دیدگاه پزشکی قانونی در تشخیص و احراز سوء استفاده جنسی از کودکان،مجله پزشکی قانونی،سال دوم،شماره ۶،
۵-.دولت آبادی، شیوا، سخنرانی پیرامون حقوق کودک، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۹
۶- رئیسی،حمیرا – بررسی مقایسه ای رشد اخلاقی نوجوانا ن ۱۳ و۱۶ساله شهر کرد،علوم بهزیستی، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، ۸۱-۸۲
۷-. شعبان،اسدالله – سلسله مقالات تحقیقی یونسکو در باره کودکان جهان،تر جمه الهه ضرغام و پری موسوی،ج اول، ۱۳۶۹
۸ – فصلنامه علمی،آموزشی آرامش،اداره کل مشاوره و مددکاری – اجتماعی ناجا،شماره ۱۵، ۱۳۸۴
۹- قوامی،منوچهر، کودک آزاری،معضل جهانی،نشریه هادی،چهار شنبه ۶، شماره ۳۰۹،۱۳۸۳
۱۰- کاهانی،علیرضا،کودک آزاری جسمانی عمدی، فصلنامه رفاه اجتماعی، چاپ دوم، شماره ۷، ۱۳۷۵
۱۱- مصداقی، مهر نوش،حمایت از اطفال در حقوق جزای ایران واسنادبین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۰
۱۲- میری،سکینه – بررسی شیوع کودک آزاری در دانش آموزان بم،پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۱۳- نجفی ابرند آبادی،علی حسین،سیاست جنایی سازمان ملل متحد،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،شماره ۱۸، ۱۳۷۵
۱۴- وضعیت کودکان و نوجوانا ن در جمهوری اسلامی ایران،یونیسف،تهران،۱۳۷۷
-۱۵ http://hoghoogh.com.omlime.ir/maeseoliat madani amicdowlat.htm
– 16 http://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1180526366-child-law-p1-ph
تنبیه بدنی کودکان در اسلام، سایت جوانه ها
– ۱۷ http://qurancity./fa/javaneh/tabid/1009/artidtype/artideid/3208/.aspx
http://www.aftab.ir/articles/social/ law/c4c11806366-child-law-p1-php-18
فهرست علائم اختصاری
ماده…………………………………………………………………………………………………م
قانون اساسی………………………………………………………………………………….ق.ا
قانون مدنی…………………………………………………………………………………….ق.م.
قانون مسئولیت مدنی……………………………………………………………………ق.م.م.
قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………ق.م.ا.
Abstract:
As one of the most important stages in life, childhood has a considerable role in creating human’s personality; therefore all the juridical systems attempt to preserve children against the oppressions and injuries caused terrible and harmful effects. The matter can be manifested in tow sections of criminal and civil liability.
Proving the civil liability, it is inference from the first article of civil liability law that except sustaining a loss, no responsibility will be created. Attaining the causing relationship between the action of the loss doer and the losses sustained, the damaged person has to prove the cause and effect relationship between the defendant action and the losses sustained at the court. On this basis, everyone ,who can be a legal guardian, legal supervisor or every other one is in charge of the repayment of the losses sustained from his/her actions caused by trespassing his legal obligation, treaty or the others’ common trust.
On the basis of the 935 article of civil law, fault is both illicit act and negligence, and according to the first article of civil law, liability is established based on the fault, so every one is responsible for the effects and outcomes of his actions. He ought to repay the losses sustained to the other one. The danger theory of a person being in charge accuses doer to repay the losses whether he does a fault or not.
The influence of the private treaties between parents and guards toward damages to the child, whether damages to physical health or freedom and rights related to his/her personality, reputation, and dignity, is not penetrate, and nobody has right to be free to sustain losses to the others benefiting the treaty he/she has obtained. Our right topic does not consider the civil liability related
to the child oppressing except in limited obligations, therefore its ruling ought to be inferred from general rules of legislator.
Key Words: child oppressing, oppressing kind, civil liability, civil remedy
The University of Qom
Faculty of
Thesis
For Degree of master of science (MSC)
In Private law
Title:
Surveying the civil liability derived from child oppressing fault emotional treat with children
Supervisor:

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *