بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان ورامین- قسمت …

۱۱-آگاهی از نقش تربیت بدنی در کاهش انحرافات و مفاسد اجتماعی و اعتیاد به دخانیات و…     ۱۲-آشنایی با عوارض استفاده از مواد محرک و نیروزا در ورزش؛
۱۳-آشنایی با نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورزش؛
۱۴-آشنایی با اصول و مبانی تربیت بدنی؛
ب- حیطه روان – حرکتی :
۱-مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی؛
۲-توانایی در اجرای مناسب فنون و مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛
۳-توانایی دراجرای تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛
۴-توانایی کاربرد برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی و فیزیولوژی در اجرای مهارت های ورزشی؛
۵-توانایی کاربرد اصول ایمنی حین فعالیت های ورزشی و استفاده مناسب از اصول اساسی کمک های اولیه در هنگام مواجه شدن با آسیب های ورزشی؛
۶- توانایی کاربرد مهم بهداشت و تغذیه درارتباط با فعالیت های ورزشی؛
۷-توانایی خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی؛
۸-مهارت در کنترل هیجانات،  احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛
۹-توانمندی در انجام وظیفه و مسئولیت پذیری در فعالیت های و رزشی؛
۱۰-مهارت در رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها؛
۱۱-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه؛
۱۲-داشتن روحیه تعاون و همکاری درفعالیت ها؛
۱۳-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه؛
ج- حیطه عاطفی :
۱-علاقه به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی دراجرای مهارت های ورزشی؛
۲-علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی و حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی؛
۳-تمایل به یادگیری و توسعه مهارت های رشته های ورزشی و لذت بردن از آن ها؛
۴-علاقمندی به استفاده از اصول مهم حرکتی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در فعالیت های ورزشی؛
۵-تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی؛
۶-علاقه به پیروی از قوانین و مقررات، حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران؛
۷-هیجانات، احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛
۸-تمایل به کاربرد مهارت های روانشناختی و عاطفی، اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و …)
۹-علاقه به استفاده بیشتر از فعالیت های ورزشی در غنی تر کردن اوقات فراغت؛
۲ـ۱۰ نقش زبان انگلیسی در پیشرفت تحصیلی
آموزش زبان انگلیسی درکشورهای مختلف با مشکلات متعددی مواجه بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست . اکثر معلمان و دانش آموزان با آن که ساعتهای زیادی رادر زیر سقف کلاس درگیر فرایند یاددهی ـ یادگیری این درس می شوند باز هم موفقیت چشمگیری دراین زمینه بدست نمی آورند .
به همین دلیل چگونگی آموزش وفراگیری زبان انگلیسی در نظام آموزشی هر کشوری اهمیت ویژه ای دارد .آنچه دراین حوزه در سالهای اخیر مشاهده شده آن است که توجه به متخصصان تعلیم و تربیت از کیفیت تدریس معلمان به فراگیران و چگونگی یادگیری آنها معطوف شده است درواقع امروزه این موضوع که یادگیرندگان از چه نوع راهبردهایی برای فهم ،به خاطر سپاری و یادآوری اطلاعات استفاده می کنند وچه عواملی بر انتخاب وبه کارگیری این راهبردها تأثیر می گذارد ،محور پژوهش ها درحوزۀ آموزش ویادگیری زبان انگلیسی است به نحوی که روانشناسان تربیتی نیز طی چند دهۀ اخیر توجه خودرا به امر آموزش استفاده از راهبردهای یادگیری به دانش آموزان معطوف کرده اند (فرزاد وصالحی ،۱۳۸۲)،تافراگیران بااستفاده از این راهبردها بتوانند در یادگیری دروس مختلف از جمله زبان انگلیسی موفق شوند .
با نگاهی کلی به آموزش زبان در کشورمان درمی یابیم که دانش آموزانی که در درس زبان انگلیسی مدرسه مؤفق اند ،کسانی هستند که در کلاسهای زبان مؤسسات خصوصی شرکت کرده اند بایداندیشیدکه چگونه می تواند با توجه بسیاری به فرایند یادگیری ،پیشرفت تحصیلی زبان آموزان رادر مدارس تقویت کرد .راه حل پیشنهادی ،روش کار پوشه یا فایل است ،روش نوینی که در مدارس کشور ماسابقه ای ندارد اما در کشورهای دیگر به عنوان ابزار آموزش وسنجش به کار می رود.[۳۴]
کوهنن [۳۵](۱۹۹۹) کار پوشه را مجموعه ای سازماندهی شده می داند که دانش آموزان از طریق آن بهترین کارهایشان را برای ارزیابی پایانی انتخاب می کنند . کارهای انتخاب شده بازتاب خود ـارزیابی آنها ست ومیزان پیشرفت و مؤفقیتشان را دردورۀ زمانی مشخص وبامعیاری خاص به نمایش می گذارد .
به نظر بسیاری ،از جمله بارت[۳۶] (۲۰۰۱)وباکی وبیرگین [۳۷](۲۰۰۴) استفاده از کار پوشه دارای مزایایی به
شرح زیر است .
ـ ماندگاری اطلاعات را در ذهن دانش آموزان افزایش می دهد که به دنبال آن یادگیری افزایش می یابد ،
ـ آموزش ونحوۀتدریس را سازماندهی می کند ؛
ـ ازدانش آموزان افرادی خلاق ،جستجوگر و محقق می سازد ؛
ـ دانش آموزان را به کار باهم کلاسی ها وپرسش و پاسخ از یکدیگر تشویق می کند ؛
ـ رابطۀ دوستانه ای بین معلم و شاگرد برقرار می کند ؛
ـ آگاهی والدین رانسبت به عملکرد و توانایی فرزندشان افزایش می دهد ؛
ـ به جای آن که معلم موفقیتهای ذانش آموزان را با مقایسه کردن رتبه بندی نماید ،درواقع موفقیتهای آنها را ازطریق بازخوردهایی که باآن ارزیابی می شود ،افزایش می دهد ؛
ـ دانش آموز را در گیر فرایند ارزیابی درطول سال تحصیلی می کند ؛یعنی ،به اودر روند رسیدن به موفقیت نقش مهمی می دهد ؛
ـ به معلم کمک می کند تابراساس نقاط قوت و ضعف دانش آموزان ،به تنظیم برنامه درسی بپردازد ؛
ـ به طور مرتب ،موجب یادآوری اطلاعات می شود .
نتیجه گیری :
هدف اصلی تدریس زبان انگلیسی ،ایجاد توانایی برای درک و کاربرد این زبان است . این توانایی صرفاًباانتقال اطلاعات کسب نمی شود بلکه باید ازروش های نوین وامروزی کمک گرفت تادانش آموزان در فرایند یادگیری ،خودنقش فعالی به عهده بگیرند . باانتقال نسبی مسئولیت یادگیری وارزشیابی آن به عهده دانش آموزان آنها در فرایند یادگیری آگاهانه شرکت می کنند وفرصتهایی که برای جبران اشتباهات پیش می آید میزان یادگیری وماندگاری آنها راافزایش می دهد .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است