پژوهش دانشگاهی – بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان ورامین- قسمت …

لهذا با توجه به اینکه تحقیقات کمی در زمینه رابطه اوقات فراغت وپیشرفت تحصیلی انجام گرفته است و از طرفی اوفات فراغت نقش مؤثری در زندگی امروز بشر ایفا می نماید بر این نکته اتفاق حاصل گردید که برای شناخت چگونگی تأثیر اوقات فراغت که به شکل سازماندهی شده انجام یا بر پیشرفت تحصیلی نیازمند تحقیق وپژوهشی جامع وکامل هستیم .
بدین ترتیب با بررسی سوابق تحقیق و مشورت با صاحبنظران پرسشنامه ای تهیه واجرا گردید.
منظور اینکه تحقیقات پیشین کافی و وافی به مقصود نبوده واطمینان از آن پژوهش ها بر تأثیر اوقات فراغت سازمان یافته بر پیشرفت تحصیلی حاصل نگردیده وپژوهشگر مبادرت به تحقیق حاضر نموده است.
فصل سوم
(روش شناسی پژوهش)
مقدمه
در این فصل ابتدا به ساختار و روش تحقیق اشاره شده ، سپس با معرفی جامعه آماری ، شیوه انتخاب نمونه های تحقیق بیان گردیده است . همچنین در ادامه متغیرها و روش گردآوری اطلاعات ، ابزار اندازه گیری آزمون و نحوه ی امتیاز دهی و انتخاب روش آماری مورد بحث قرار گرفته است .
۳-۱ طرح و روش تحقیق
به طور کلی هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نحوه گذراندن اوقات فراغت، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانش آموز مقطع متوسطه می باشد . بنابراین، پژوهش حاضر از نظر اهداف، کاربردی، از لحاظ روش گردآوری داده ها کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع پیمایشی است، زیرا به دنبال پاسخگویی به سوالاتی است که به روشن شدن و تبیین وضعیت موجود در موضوعی خاص منجر می شود.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر و پسر رشته های نظری مقطع متوسطه شهرستان ورامین تشکیل می دهند که در مدارس دولتی و غیردولتی مشغول به تحصیل هستند. این تعداد برابر ۵۶۱۶ نفر است. توزیع افراد ج
امعه به تفکیک نوع مدرسه، رشته تحصیلی و جنسیت در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول ۳- ۱ توزیع جمعیت جامعه بر حسب رشته، جنسیت و نوع مدرسه

جنسیت- نوع مدرسه
رشته تحصیلی
دختر پسر جمع کل
دولتی غیردولتی دولتی غیردولتی
رشته ریاضی ۵۲۵ ۳۲ ۶۰۳ ۱۵۷ ۱۳۱۷
رشته علوم تجربی ۱۴۴۲ ۱۴۵ ۷۰۵ ۱۶۶ ۲۴۵۸
رشته علوم انسانی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.