بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر سمت سازمانی، بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر رشته تحصیلی، بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر تحصیلات

 

۴-۱-۲ بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر تاهل ……………………………………………………………………. ۴۸
۴-۱-۳ بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر تحصیلات …………………………………………………………….. ۴۹
۴-۱-۴ بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر رشته تحصیلی ………………………………………………………. ۵۰
۴-۱-۵ بررسی وضعیت نمونه آماری از نظر سمت سازمانی ………………………………………………………. ۵۱
۴-۲ یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۴-۳ آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۴-۳ –۱ تعیین ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………… ۵۳
۴-۳–۲ تعیین ضریب همبستگی تعهد سازمانی ………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۳ –۳ فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۳ –۴ فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۳–۵ فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۴-۴ آزمون فرضیه با بهره گرفتن از آزمون t مستقل ………………………………………………………………………. ۵۷
۴-۲ –۷ آزمون فرضیات فرعی(نتایج جانبی) با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون ……………………………….. ۶۳
۴-۲ –۷ -۱ فرضیه اول: سرمایه اجتماعی بر تعهد عاطفی کارکنان (در حضور متغیر های زمینه ای) تاثیر مثبت و معناداری دارد. ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۲ –۷ -۲ فرضیه دوم: سرمایه اجتماعی بر تعهد مستمرکارکنان(در حضور متغیر های زمینه ای) تاثیر مثبت و معناداری دارد. ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۲ –۷ – ۳ فرضیه سوم: سرمایه اجتماعی بر تعهد تکلیفی کارکنان (در حضور متغیر های زمینه ای) تاثیر مثبت و معناداری دارد. …………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۲ –۷ -۴ فرضیه چهارم: سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان (در حضور متغیر های زمینه ای) تاثیر مثبت و معناداری دارد. …………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۲ –۷ -۵ فرضیه پنجم: سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان (در حضور متغیر های زمینه ای) تاثیر مثبت و معناداری دارد. …………………………………………………………………………………………………… ۶۷