برنامه‌های توانمندسازی، احساس داشتن حق انتخاب، مدیریت منابع انسانی

 

تحقیق در مورد توانمندسازی و موضوعات وابسته به آن نشان داده است، محیط هایی که در آن ها، گردهمایی هایی بین اساتید و مدیران صورت می گیرد، معلمان در تصمیم گیری ها شرکت داده می شوند، به آن ها احترام گذاشته می شود، پیشرفت حرفه ای افزایش می یابد و یادگیری فراگیران نیز بیش تر می شود (لایت فود ، ۱۹۹۳)
از این رو و بر اساس مساله و نیاز مطرح شده در بالا، در این تحقیق سعی شده که با بهره گرفتن از به کار بردن ابعاد توانمندسازی یعنی احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب و احساس مؤثر بودن اعضای هیأت علمی را که به عنوان سرمایه انسانی دانشگاه ها به شمار می روند را توانمندتر کرده تا بتوانند دانش و مهارت و تخصص خود را بالا گیرند و در نتیجه کیفیت کار اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بالاتر رود.
۱-۳ اهمیت موضوع
در هر جامعه و کشوری، نظام آموزش عالی دارای جایگاه بسیار بزرگ و البته بلند مرتبه می باشد. از این رو اهمیت و اهتمام به اعضای هیئت علمی نیز در این جوامع دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. اساتید دانشگاه و در راس آن ها اعضای هیئت علمی دارای وظیفه مهم تربیت دانشجویان به عنوان عناصری که در آینده ای نه خیلی دور زمام امور جامعه را بر عهده می گیرند، به عهده دارند. لذا بایستی این افراد که چنینی وظیفه ی مهمی را بر عهده دارند دارای توانمندی لازم باشند.این گونه است که تغییر و دگرگونی در نیروی انسانی آموزش عالی و ساختار سازمانی اجتناب ناپذیر می شود و دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که تغییر و تحول در نیروی انسانی، ریشه ی تمام موفقیت های سازمان ها است. بدیهی است اگر در مدیریت منابع انسانی تغییری حاصل نشود، آموزش عالی محکوم به فنای حتمی است. پس برنامه‌ریزی در راستای توسعه منابع انسانی و طراحی برنامه‌های توانمندسازی منابع انسانی، یکی از راهکارهاى اساسی رسیدن به توسعه و بهبود نظام آموزش عالی توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاه ها می باشد.(لایت فود ، ۱۹۹۳)همچنین مفهوم سرمایه در امروز با گذشته تفاوت دارد. اکنون منابع انسانی بزرگترین سرمایه هستند و روشن است که در دانشگاه این منابع انسانی ارزشمند اعضای هیئت علمی هستند. با این وجود نگاهی به میزان تحقیقات نشان می دهد که در بحث سرمایه انسانی به نسبت و در مقام قیاس با سایر مباحث تحقیقات به مراتب کمتری انجام شده است. نحوه ی توانمند سازی و مستقل سازی اعضای هیئت علمی نیز امریست که لازم و ضروری به نظر می رسد. با این وجود و با این توضیحات، این تحقیق سعی در شناسایی و بررسی رابطه ی احتمالی میان سرمایه انسانی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشد تا بتواند نتایج را برای سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در داخل و حتی خارج کشور ملموس و کاربردی نماید.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی
-شناسایی رابطه بین توانمند سازی اعضای هیئت علمی با سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی
۱-۴-۲ اهداف فرعی
۱- شناسایی رابطه بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان
۲-شناخت رابطه بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان
۳-شناخت رابطه بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان
۴-شناسایی رابطه بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان
۵- شناسایی رابطه بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان
۶-شناخت رابطه بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان
۷-شناخت رابطه بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان
۸-شناسایی رابطه بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان
۹- شناسایی رابطه بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان
۱۰-شناخت رابطه بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان