برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی، نتایج حاصل از آزمون

 

جدول(۴-۷)آزمون فرض سوم………………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
جدول(۴-۸)آزمون فرض چهارم……………………………………………………………………………………….. ۱۷۷
جدول(۴-۹)آزمون فرض پنجم…………………………………………………………………………………………. ۱۷۷
جدول(۴-۱۰)میانگین رتبه به دست آمده برای متغیرها…………………………………………………………. ۱۷۸
فهرست نمودار ها
نمودار(۴-۱)میزان فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت……………………………………………………………… ۱۷۰
نمودار(۴-۲)میزان درصد فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت……………………………………………………. ۱۷۱
نمودار(۴-۳) فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار…………………………………………………………………… ۱۷۲
نمودار(۴-۴) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار…………………………………………………………. ۱۷۲
نمودار(۴-۵)میزان مقایسه فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………….. ۱۷۳
نمودار(۴-۶) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………………….. ۱۷۴
نمودار(۴-۷) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………………….. ۱۷۵
چکیده
میل انسان به آرامش و تلاش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی است قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می شود. در حقیقت آنچه بعد ها به عنوان توسعه از آن یاد شد از این میل انسانی نشات می گیرد.که برای دستیابی به توسعه مهم ترین مقوله سیستم برنامه ریزی در سازمان است ازاینرو برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند.
برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.بنابراین نگاهی به تجربه بشری در جوامع حکم می کند که هرچه سطح توسعه یافتگی بیشتر باشد،برنامه ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می شود و از این رو مفهوم بیمه معنا می شود.زیرا بیمه در ایران ودر بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه است.که در آن برقراری هماهنگی همواره از چالشها و نگرانی های اساسی مدیران سازمان و به طور خاص مدیران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاریابی بیمه می باشد.که در این تحقیق به بحث وبررسی استراتژری در بازار یابی بیمه توسعه شهرستان کاشان پرداخته شده،وجامعه آماری،آن شامل کارشناسان در دفتر مرکزی ونمایندگی های بیمه توسعه شهرستان کاشان است .که تعداد ۴۵نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی تعیین شدند.
ابزارتحقیق شامل:منابع کتابخانه ای برای مباحث نظری ومصاحبه و پرسشنامه برای بحث توصیف آماری بوده است.
در این تحقیق بررسی ۵فرضیه مورد توجه بوده که در نتیجه یافته های نظری وآماری نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیزنشان داد که بین تمامی متغیرهای تحقیق همبستگی قابل توجهی وجود دارد. در یک جمع بندی می توان گفت که انتخاب متغیر استراتژی،درسطح سنجش ترتیبی و بالاتر) دارای رابطه با بازاریابی بیمه توسعه می باشند و این نتیجه نشان می دهد که انتخاب مولفه های “راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت ،اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه ،منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده،درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه و شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه”با بازار یابی بیمه توسعه با توجه به مبانی نظری درست صورت گرفته است و جریانی همسورا دنبال می کنند.
کلیدواژه: سازمان،بیمه،استراتژی،بازار یابی،مشتری،بیمه توسعه،خدمات
فصل اول
کلیات
۱-مقدمه
برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ای است با اهداف کلان و آینده نگر که این امکان را فراهم می آورد که در برخورد با مسائل پیش روی به جای منفعلانه عمل کردن ، فاعل باشیم و برای ساختن آینده خویش تلاش نمائیم .