برنامه شادکامی فوردایس، ابزار جمع آوری داده ها، سازمان بهداشت جهانی

 

جدول ۴-۴: نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیبهای رگرسیون متغیرهای تحقیق دو گروه در جامعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
جدول شماره ۴ـ۵: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری(مانکوا)بر روی میانگین نمرات پس آزمون کیفیت زندگی و صمیمیت زوجین فرهنگی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون………………………………….۶۶
جدول ۴ـ۶: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون کیفیت زندگی و صمیمیت زوجین فرهنگی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون……………………………………………….۶۷
نمودار۴ـ۱:مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی گروه های آزمایش و گواه…………۶۸
نمودار۴ـ۲:مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون صمیمت گروه های آزمایش و گواه ……………………………….۶۸
جدول شماره ۴ـ۷: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری(مانکوا)بر روی میانگین نمرات پس آزمون مؤلفه های کیفیت زندگی زوجین فرهنگی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون…………………………………………….۶۹
جدول ۴ـ۸: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون مؤلفه های کیفیت زندگی زوجین فرهنگی گروه های آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون ……………………………………………۷۰
نمودار۴ـ۳: مقایسه نمرات میانگین پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در زمینه سلامت جسمانی گروه های آزمایش و گواه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
نمودار۴ـ۴: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در زمینه سلامت روانی گروه های آزمایش و گواه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
نمودار۴ـ۵: مقایسه نمرات میانگین پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در زمینه سلامت روابط اجتماعی گروه های آزمایش و گواه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
نمودار۴ـ۶: مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در زمینه سلامت محیط گروه های آزمایش و گواه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی “اثر بخشی آموزش شادکامی فوردایس بر کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین فرهنگی منطقه قرچک” انجام پذیرفته است. طرح تحقیق از روش تمام آزمایشی طرح پیش آزمون،پس آزمون با گروه کنترل می باشد.ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و مقیاس صمیمیت می باشد.جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوجین فرهنگی منطقه قرچک و نمونه آن ۳۰ زوج داوطلب از بین انان که به صورت تصادفی انتخاب و در هر گروه آزمایش ۱۵ زوج و گروه کنترل ۱۵ زوج جایگزین شدند.برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از واریانس چند متغیری (مانوا) و چند متغیری(مانکوا) استفاده شد و سطح معنا داری در این تحقیق(۵%) می باشد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه شادکامی فوردایس باعث افزایش کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین فرهنگی شده است.
کلید واژه: شادکامی فوردایس-کیفیت زندگی-صمیمیت-زوجین فرهنگی
فصل اول :
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
انسان موجودی است پیچیده با ابعاد گوناگون عاطفی ،شناختی ،جسمانی ،اجتماعی و روانی که این ابعاد گوناگون احتیاجات بسیار متنوع و متغیری را ایجاد می کند و انسانها همه روزه اکثر وقت خود را صرف برطرف کردن این احتیاجات متنوع می کنند.عدم ارضای هریک از این ابعاد باعث به هم خوردن تعادل طبیعی زندگی می شود. برای بازگشت به این حالت تعادل طبیعی زندگی و سازگاری مجدد وجود و یادگیری برخی مهارتهای اساسی لازم و ضروری است البته نباید فراموش کرد این تعادل به آسانی بدست نمی آید و انسان گاهی مجبور است نحوه فعالیت هایش را تغییر داده و راه های تازه ای برای سازگاری با محیط کشف کند تا بتواند به زندگی خویش ادامه دهد. علاوه بر زندگی فردی ،زندگی زوجین نیز کاملا متاثر از این موضوع می باشد.
در جوامع کنونی همه روزه مسائل گوناگون متعددی روح و روان آدمی را در سیطره خود قرار داده است و تاثیر آنها زندگی زناشویی را تهدیدی می کند. در زندگی زناشویی نیز کیفیت و صمیمیت از اهمیت زیادی برخوردار است در حقیقت مفهوم زندگی بدون این دو مقوله بی معناست. از این رو تمام تلاشهایی که برای افزایش کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین انجام می شود بسیار ارزشمند است. در سالهای اخیر کاربرد روش های شناختی رفتاری در درمان گروهی از اختلالات مفید و موثر بوده است.