برنامه های توانمندسازی، فعالیتهای اقتصادی، برنامه های آموزشی

 

– پرورش وصید صدها هزار تن انواع ماهی وآبزیان
وصدها نوع محصول صنعتی –تولیدی وارایه صدها نوع خدمات تنها بخشی از نتایج تولیدات وخدمات توانمند سازی درکمیته امداد حضرت امام) ره (بوده است که علاوه برتامین نیاز خانواده ها، دررشد وافزایش درآمد ناخالص ملی وبعضاً صادرات به کشورهای دیگر، سهم قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. (منبع آمارو عملکرد معاونت اشتغال وخودکفایی کمیته امداد امام خمینی) ره))
2-2-8 فرآیند اجرایی توانمند سازی محرومان درکمیته امداد امام خمینی ) ره(
2 -2-8-1 شناسایی مددجویان مستعد و تعیین توان اجرایی آنها
برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمندسازی مستلزم شناخت کافی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و توانمندی گروه هدف است. بهمین جهت است که برنامه شناس ایی مددجویان مستعد در اولویت برنامه های توانمندسازی قرارگرفته، این برنامه در سه مرحله پی درپی انجام میشود به این ترتیب که ابتدا در یک عملیات گسترده اطلاعات کلیه اعضاء خانوارهای تحت پوشش جمع آوری میشود درمرحله دوم کلیه افراد واجد شرایط (افرادی که سن آنها بیشتر از پانزده و کمتر از شصت سال است) به دفاتر کارآفرینی امداد (شاخه) دعوت و برنامه مصاحبه و مشاوره شغلی برای آنها انجام میشود دراین مرحله توانمندیهای جسمی، روحی، ذهنی، علمی، مهارتهای فنی وحرفهای و اقتصادی همچنین آگاهیهای اجتماعی و فرهنگی گروه هدف به دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد و براساس نتایج حاصل از مصاحبه ومشاوره های انجام شده میزان آموزش مورد نیاز، نوع و رشته شغلی را که قرار است در آن فعالیت نمایند، تعیین میگردد در مرحله آخر افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزشی و اشخاصی که نیاز به آموزش ندارند به واحد اشتغال و کارآفرینی معرفی میشوند تا زیر نظر کارشناسان خودکفایی امکانات لازم برای اشتغال و فعالیت ایشان فراهم گردد.
2-2-8-2 ارتقاء سطح آگاهیهای علمی و مهارتهای فنی و حرفهای مددجویان
پس از اجرای برنامه شناسایی و توان سنجی گروه هدف، مددجویان براساس توانایی و نیازهای آموزشی در گروههای مختلف ساماندهی میشوند تا برابر مقررات و آئین نامه آموزشهای فنی و حرفهای امداد برنامه های آموزشی را شروع نمایند. دراین برنامه ضمن ارتقاء دانش فنی و مهارتهای حرفهای مددجویان، نیازهای معنوی ایشان نیز مورد توجه قرار گرفته و همزمان نسبت به افزایش سطح آگاهیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها اقدامات لازم انجام میشود.
نتیجه ارزیابی عملکرد برنامه توانمندسازی نشان میدهد افرادی که از دانش فنی و مهارتهای حرفهای کافی برخوردار بودهاند کاملا” موفق و هر مقدار که این توانایی کاهش یافته توفیق کمتر داشته اند. در واقع دانش فنی و مهارتهای حرفهای کلید اصلی موفقیت در فعالیتهای اقتصادی بشمار میرود، به همین جهت کمیته امداد آموزشهای فنی و حرفهای را در اولویت برنامه های توانمندسازی قرارداده و در نظر دارد با اجرای یک برنامه فراگیر سطح آگاهی های علمی و مهارت فنی مددجویان متقاضی اشتغال و خودکفایی را به استانداردهای ملی برساند، بنحوی که مددجو قادر باشد باتسلط کامل به انجام کار در رشته شغلی مورد علاقه خود بپردازد.
2-2-8-3 برقراری نظام کارورزی برای دانش آموختگان دانشگاهی
به منظور پیشگیری از آثار مخرب بیکاری و استفاده بهینه از منابع ملی صرف شده برای آموزش جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی و با هدف ایجاد زمینه های لازم برای جذب آنها در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و همچنین ایجاد زمینهای برای تقویت روحیه و اعتماد به نفس در جهت خود اشتغالی و توسعه کارآفرینی در بخشهای مختلف تولیدی وخدماتی کشور، همچنین ارتقاء توانمندیهای فنی حرفهای فارغ التحصیلان آموزش عالی و ایجاد زمینه بهره گیری از ابتکار وخلاقیت های جوشان جوانان در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی، این برنامه به اجرا در می آید.
2-2-8-4 کاریابی برای مددجویان آماده بکار
دستیابی به فرصتهای شغلی بلاتصدی دستگاههای اجرایی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج ازکشور فرصتهای اشتغال مطمئنی هستند که با اندک سرمایه گذاری قابل دسترسی خواهد بود. به همین جهت برنامه کاریابی با هدف و آگاهی از بازارکار داخل و خارج کشور اجرا میشود.
برنامه های کاریابی باید با دقت و رعایت حقوق طرفین ) کارپذیر و کارگر پذیر (انجام شود به نحوی که واحد پذیرنده با اطمینان و بدون نگرانی افراد معرفی شده را پذیرا باشد و باور داشته باشد که پذیرش کارکنان از این طریق به نفع اوست و کارپذیر از تداوم کار و بهره مندی از حقوق قانونی مطمئن باشد و شغلی را که کارفرما برای او در نظر گرفته مورد علاقه وی باشد.
2-2-8-5 ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای مددجویان مستعد (کارآفرینی)
درکشورهایی که نرخ بیکاری ازحد متعارف بالاتر است، ایجاد و توسعه فعالیتهای اقتصادی کوچک اشتغالزا اجتناب ناپذیر است زیرا ایجاد و توسعه این فعالیتها باسرمایه کم و دانش فنی بومی و در مدت زمان بسیارکوتاه به راحتی مقدور است درحالی که ایجاد و گسترش صنایع بزرگ و مشاغل متکی به دانش فنی پیچیده نیازمند سرمایه گذاری کلان و مدت زمان طولانی، برای اجرا قبل از بهره برداری هستند و براحتی در هر محلی قابل ایجاد و بهره برداری نمیباشند، این گروه از فعالیتها عموما” سرمایه بر و کم اشتغالزا هستند و با این که از بازدهی اقتصادی مناسبی برخوردارند ولی راهکار مناسبی برای کاهش سریع بیکاری نیستند.
کمیته امداد امام خمینی) ره ) توسع
ه فعالیتهای اقتصادی کوچک اشتغالزا را برای توسعه اشتغال وکاهش نرخ بیکاری درجامعه محرومین توصیه و ترویج مینماید و درنظر دارد کلیه مددجویان مستعد را از این طریق شاغل و به مرور خودکفا نماید. برنامه های اشتغال و کارآفرینی امداد بگونهای تدوین گردیده که مددجویان بتوانند بدون تبعیض فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب و با استفاده از تسهیلات مالی و کمکهای فنی کارشناسان امداد اجرا نمایند. فعالیتهای مورد اشاره به صورت بنگاههای کوچک اقتصادی در اشکال مختلف خوداشتغالی، خانوادگی، فامیلی، تعاونی های تولیدی و خدماتی و شرکتهای سهامی فعال میشوند.
2-2-8-6 پشتیبانی فنی و تدارکاتی از مددجویان کار آفرین
سرمایه بری کم و سادگی فرایند عملیات از مزیتهای بارز طرحهای کوچک زود بازده اشتغال و خودکفایی است که ممکن است در بعضی مواقع برای مجریان مشکلاتی ایجاد نماید بخصوص وقتی که با محدودیتهای منطقه ای همراه شود. تهیه مواد اولیه، تجهیزات و ابزار کار از جمله مشکلات مجریان این طرحها بشمار میرود باتوجه به پراکندگی این طرحها درسراسر کشور، وجود محدودیت فراوان در زیر ساختهای اقتصادی و عدم وجود امکانات فنی و تدارکاتی در بسیاری از مناطق محروم وکم تجربه بودن مددجویان برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای فنی و تدارکاتی طرح پیشنهادی، لازم است مجریان این طرحها مورد حمایت قرار گیرند، به همین جهت است که پشتیبانی فنی و تدارکاتی مددجویان با دقت وسرعت لازم وبا کیفیت وقیمت مناسب صورت می پذیرد.