بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمانی

 

یادگیری غیر ارادی یا غیر سیستماتیک
در حالی که روش‌های قبلی کسب دانش، آگاهانه هستند، اما دانش غالباً غیر ارادی یا از طریق شانس به دست می‌آید.
منحنی‌های یادگیری مبتنی بر تجربه
منحنی‌های یادگیری مبتنی بر تجربه به روش کسب دانش از طریق تجربه اشاره دارد که در آن تجربه به سازمان در بقای آن کمک می‌کند.
دانش عاریتی
دانش عاریتی به هوشمندی شرکت نیز شهرت دارد. این فرایند شامل جستجوی اطلاعات در مورد اینکه رقبا چه کارهایی انجام می‌دهند و چگونه کارهایشان را انجام می‌دهند، می‌باشد. این اطلاعات را می‌توان از طریق مشاوران، نمایشگاه‌های تجاری، فروشندگان، شبکه‌های تخصصی، الگوگیری، شبکه‌های تخصصی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کار با مشتریان رهبر، و آموزش و پرورش به دست آورد.
سوء استفاده
سازمان‌ها از این طریق به اطلاعات سازمان‌های دیگر دست پیدا می‌کنند؛ اطلاعاتی که قبلاً آنها را دارا نبودند.
جستجو و ادراک
جستجو و ادراک، فرایند کسب دانش است که می‌تواند به شکل بررسی دقیق، تحقیق متمرکز یا نظارت بر عملکرد باشد.
بررسی دقیق
بررسی دقیق محیطی برای بررسی یا حداقل‌سازی تغییرات محیطی در جهت اطمینان از بقای سازمان اشاره دارد. بررسی دقیق از لحاظ شدت می‌تواند متفاوت باشد و حالت‌های مختلفی شامل هوشیاری بالا، حفظ و انفعالی داشته باشد.
تحقیق متمرکز
تحقیق متمرکز شبیه بررسی دقیق است، اما در یک حوزه خاص مانند مشتریان یا رقبا انجام می‌شود.
نظارت بر عملکرد
یکی از شفاف‌ترین و فراگیرترین شیوه‌های جستجوی سازمانی، نظارت بر عملکرد سازمانی است. سازمان‌ها به طور مداوم میزان دستیابی به اهداف عملکردی خود را ارزیابی می‌کنند. نظارت بر عملکرد با هدف بهبود عملکرد صورت می‌گیرد.
توزیع اطلاعات
بخش دوم یادگیری‌مداری، توزیع اطلاعات است. توزیع اطلاعات فرایندی است که سازمان از طریق آن دانش و اطلاعات کسب شده را در سرتاسر سازمان توزیع می‌کند. مکانیزم‌های مختلفی وجود دارد که سازمان‌ها می‌توانند برای توزیع اطلاعات استفاده کنند، مانند جلسات میان بخشی، روزنامه‌های سازمانی، پست الکترونیکی، گزارشات و سمینارها. توزیع اطلاعات در سازمان‌، عامل تعیین کننده وقوع و گستره یادگیری‌مداری است. برای مثال، واحدهای مختلف سازمان با توزیع اطلاعات در سازمان، می‌توانند چیزهایی را که هر یک از آنها به طور مستقل می‌دانستند را به هم مرتبط کنند و بنابراین چیزهای جدیدی را یاد بگیرند.