بهبود رفتار خرید مصرف کننده، رفتار خرید مصرف کنندگان، رفتار خرید مصرف کننده

 

در مورد پیشینه تحقیق باید اشاره کرد که رفتار خرید مصرف کننده رشته نوپایی است. اولین کتابهایی که در این زمینه نوشته شده است مربوط به دهه ۱۹۶۰ بوده اند با این وجود سابقه آن؛ به پیشتر بر می گردد. برای مثال در اوایل دهه ۱۹۰۰ نویسندگان در مورد چگونگی استفاده از اصول روانشناسی در تبلیغات بحث پرداخته اند. در دهه ۱۹۵۰ ایده های فروید توسّط محققین پذیرفته شد و توسّط بازاریابان مورد استفاده قرار گرفت.
در مورد پیشینه داخلی پژوهش بر خلاف پیشینه خارجی با توجه به مهم بودن موضوع تاثیر عوامل فرهنگی بر بهبود رفتار خرید مصرف کننده، متاسفانه پژوهشی که کاملا با موضوع این پژوهش مرتبط باشد در منابع فارسی یافت نشد و تنها به بیان پژوهشهایی که تا حدی به موضوع مورد بحث مرتبط بوده، پرداخته شده که آن هم تعداد اندکی را شامل می شود.
سید مجید سید حسینی در تحقیق خود با عنوان «بررسی نقش ارزشها وتجربه بر رفتار مصرف کننده» که در ۱۳۹۱ انجام گرفت به بررسی متغیرهای چون ارزشهای مصرف کننده، ارزشهای مشتری و رفتار خرید پرداخته و نقش هر یک را بر رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق وی نشان می دهد که بین ارزشهای مصرف کننده و مشتری با رفتار خرید مصرف کننده رابطه خطی و معنی داری وجود دارد.
دکتر امیر سیدی و سارا ایزدی در تحقیق خود «فرهنگ سازمان و تاثیر آن بر عملکرد شهروندی (۲۰۱۳)» متغیر های چون رفتار شهروندی، فرهنگ ملی، فردگرائی، جمع گرائی، فاصله قدرت و فرهنگ سازمانی را مورد مطالعه قرار می دهند و در نتایج تحقیقشان آمده است که متغیرهای یاد شده بر رفتار شهروندی تاثیر گذاشته وبه آن جهت می دهند.
محسن اعتماد نیز در تحقیق خود با عنوان «رفتار مصرف کننده» عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده و نتایج تحیق نشان می دهد در کنار عوامل گوناگونه موثر بر رفتار خرید عوامل فرهنگی نظیر طبقه ی اجتماعی، فرهنگ و… بر رفتار خرید موثر اند. سانتوش پندی و کانت دیکزیت در مقاله خود با عنوان «تاثیر فرهنگ بر رفتار مصرف کننده(۲۰۱۱)» متغیرهای مانند فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقه ی اجتماعی و… مورد بررسی قرار داده و در نتایج خود بیان می دارند که این عوامل رابطه ای معنی دار با رفتار خرید مصرف کننده داشته و نه تنها رفتار بلکه نحوه زندگی کردن، خرید محصول و استفاده از خدمات را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
فات سیان در تحقیق خود با عنوان «فرهنگ و رفتار مصرف کننده (۲۰۱۰)» ابعاد چهار گانه هافستد را در دو گروه چینی ها ومالایای ها بررسی و مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فردگرایی/جمع گرایی، فاصله قدرت، جنسیت، پذیرش ریسک در هر دو گروه متفاوت است و فرهنگ عامل موثر در پذیرش این متغیر ها در این گروه ها به حساب می آید.
دارماز یاکوب نیز در مقاله خود با عنوان «تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتار خرید مصرف کننده(۲۰۱۱)» به بررسی متغیر های فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقه اجتماعی و مصرف کننده در جامعه ترکیه می پردازد وی همچنین از مذهب و گروه های قومی به عنوان عوامل مهم فرهنگی در تاثیر گذاری بر رفتار خرید مصرف کننده یاد می کند. جداول آماری ارائه شده در این تحقیق بر تاثیر گسترده عوامل فرهنگی بر رفتار خرید تاکید می کنند.
رجینا ویرویلایت و ریتا کوی کایت در مقاله ای با عنوان «تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتارمصرف کننده در اروپا(۲۰۰۶)» متغیرهای فرهنگ، طبقه ی اجتماعی، خانواده ،گروه های نفوذ و عوامل اجتماعی را مورد بررسی قرار داده ودر نتایج خود بیان می کنندکه متغیرهای یاد شده رابطه خطی و معنی داری بر رفتار خرید مصرف کنندگان در اروپا دارند.
کان جانک و کنگ کائو در مقاله ی« تاثیرات فرهنگی بر رفتار مصرف کننده(۲۰۰۴)» سه جامعه چینی، مالزی و هندی را از نظر متغیر های چون فردگرای/جمع گرایی، جنسیت، نوآوری در محصولات، ریسک پذیری، فاصله قدرت، گروه های مرجع مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که چینی ها نسبت به هندی ها و مالایی ها کمتر تحت تاثیر گروه های مرجع قرار می گیرند. چینی ها به فرد و فردگرایی بیشتر از هندی ها و مالایی ها توجه می کنند. در چین فاصله قدرت نسبت به هند و مالزی کمتر به چشم می خورد. مالایی ها در تصمیم گیری خرید خود بیشتر با همسران خود مشورت می کنند در حالی که در چین و هند کمتر این موضوع دیده شده است.
آندرو جی در مقاله با عنوان «تاثیر فرهنگ بر رفتار مصرف کننده(۲۰۱۰)» متغیرهای چون ارزشهای فرهنگی، فردگرائی/جمع گرائی، پرهیز از عدم اطمینان، مردانگی/زنانگی را مورد مطالعه قرار داده ودر نتایج تحقیق خود بیان می کند که ارزشهای فرهنگی تاثیرات گسترده بر رفتار مصرف کننده داشته و بازاریابان علاوه بر ارزشها باید به ابعاد فرهنگی هر کشوری توجه داشته باشند. در شکل ۲-۲ خلاصه ای از مقاله ها و تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر فرهنگ و عوامل فرهنگی بر رفتار خرید مصرف کننده تهیه شده است.
عوامل فرهنگی موثر بر رفتار خرید
متغیر های تحقیق
نتایج تحقیق
فرهنگ
خرده فرهنگ
گروهای نفوذ
طبقه اجتماعی
ارزشهای فرهنگی
فاصله قدرت