بهبود عملکرد کسب و کار، کارت امتیازی متوازن، استراتژیک قابل قبول

 

کسب وکارهای خانوادگی معمولا عمر کوتاهی دارند، فقط ۳۰% آنها از موسسین به نسل بعد منتقل می شوند و فقط ۱۰% این تعداد به نسب سوم می رسند. میانگین عمر مورد انتظار برای این نوع کسب وکار ۲۴ سال است، در نتیجه محققان به دنبال یافتن راهی برای افزایش عمر و کارایی این بخش مهم اقتصاد و کار آفرینی هستند.
۱-۳ اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق نشان دادن نحوه استفاده از یک ابزار اندازه گیری و روش مدیریتی استراتژیک قابل قبول ، یعنی کارت امتیازی متوازن (BSC) در جهت همسو کردن اهداف سیستم خانواده و کسب و کار و کاهش تضاد های چالش بر انگیز نظام های” خانواده” و” کسب و کار” در کسب و کارهای خانوادگی و تلاش برای هم راستا سازی این دو ساختار است تا جایی که بتوان به آنها به عنوان یک ساختار یکپارچه و هم افزا نگاه کرد.
۱-۴ مدل تحقیق:
در این تحقیق تلاش میشود تا با بهره گرفتن از وجوه ۴گانه کارت امتیازی متوازن، الزامات کسب وکار و انتظارات خانواده که به دلیل تفاوتهای ساختاری یکی از دلایل عمده تعارض در کسب وکارهای خانوادگی هستند، یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم.
نمودار ۱-۱ : مدل تحقیق بدون در نظر گرفتن اجزاء متغیر ها
۱-۵ سوالات تحقیق:
۱-۵-۱ آیا اولویت های نظام خانواده و نظام کسب وکار با یکدیگر متفاوت هستند؟
۱-۵-۲ آیا این تفاوت ها چالش آفرین هستند؟
۱-۵-۳ آیا این اولویت ها قابلیت هم سو شدن را دارند؟ در صورت پاسخ مثبت آیا این هم سو سازی منجر به عملکرد بهتر سازمان می شود؟
آیا میتوان با بهره گرفتن از تکنیک ها مدیریتی به هم سو سازی این اولویتها پرداخت؟
۱-۶ فرضیه های تحقیق:
۱-۶-۱ علایق و اولویتهای نظام خانواده و نظام کسب و کار با یکدیگر تفاوتهای مشخص و شناخته شده ای دارند.
۱-۶-۲ در کسب و کارهای خانوادگی، تفاوت بین نظام خانواده و نظام کسب و کار منجر به بروز چالش های ویژه و متفاوت میشود.
۱-۶-۳ هم راستا سازی این ساختار ها در کسب و کار های خانوادگی میتواند باعث بهبود عملکرد کسب و کار شود.
۱-۶-۴ امکان هم راستا سازی ساختار های مذکور با تکنیک های مدیریتی وجود دارد.
۱-۶-۵ بین ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
۱-۶-۵-۱ بین “بعد مالی” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
۱-۶-۵-۲ بین “بعد مشتری” اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.
۱-۶-۵-۳ بین “بعد فرایند های داخلی “اهداف راهبردی و چالش های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.