بهره‌وری نیروی انسانی، ابزار گردآوری اطلاعات، ضریب همبستگی اسپیرمن

 

نمودار «۲-۵» مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۱
فهرست اشکال
عنوان
شماره صفحه
شکل شماره ۲-۱: طبقه‌بندی تصمیمات ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۷
شکل شماره ۲-۲: ابعاد و ویژگیهای تصمیمات، سلسله مراتبی ………………………………………………………………………..
۲۰
شکل۲-۳: انتخاب راه حل تصمیمات فردی ………………………………………………………………………………………………………………..
۲۶
شکل ۱-۴ هیستوگرام نمرات ارزشیابی سالانه …………………………………………………………………………………………………………………..
۸۰
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات ابعاد شکل‌دهنده تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران بر بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی بانک ملت استان اصفهان) می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه مورد تحقیق، شامل کلیه کارکنان شعبات بانک ملت در استان اصفهان است، جامعه مورد مطالعه متشکل از ۱۵۰۰ نفر می‌باشد که در شعبات بانک ملت در استان اصفهان مشغول به کار می‌باشند. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه ای استفاده شده است. بدین طریق که پس از تعیین نسبت افراد جامعه (تعداد کارکنان حاضر در هر شهرستان) درصدی که هر شهر در بین کل جمعیت داشته محاسبه، و سپس به همان نسبت نمونه موردنظر به شیوه تصادفی انتخاب شده است. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد ۹۳ نفر از کارکنان بانک ملت استان اصفهان می‌باشد که با احتساب تقریبی ۲۰ درصد بیشتر تعداد ۱۱۵ پرسشنامه توزیع، که از این تعداد ۱۱۲ پرسشنامه برگشت داده شد که از این تعداد ۱۱۱ پرسشنامه قابل استفاده بود. بنابراین نمونه نهایی این تحقیق ۱۱۱ نفر می باشندکه کلیه‌ی تحلیل های آماری براین اساس انجام گرفته است.
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بسته پاسخی است که شامل سه بخش است. بخش اول شامل سئوالات عمومی، بخش دوم شامل بیست و هشت سئوال می باشد که برای سنجش ابعاد تصمیم‌گیری استراتژیک مدیران بانک ملت طراحی شده است. بخش سوم پرسشنامه که برای سنجش میزان بهره‌وری کارکنان آورده شده است، همان فرم ارزشیابی وی‍ژه مشاغل اجرائی بانک ملت است که کارکنان هر ساله طبق این فرم ارزیابی می‌شوند و امتیاز سال قبل کارکنان به‌عنوان امتیاز بهره‌وری آنان درنظر گرفته شده است. اعتبار پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۴/۰ برآورد گردید. در این پژوهش برای طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌های گرد‌آوری شده از روش های آمار توصیفی (جدول، نمودار، فراوانی ،درصد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد) و آمار استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن، کندال، و پیرسون، و آزمون t مستقل استفاده خواهد شد.
نتایج نشان داد که فرضیات زیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد مورد تأئید واقع شد:
میان مؤلفه تعهد سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.
میان مؤلفه بلوغ سازمانی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران و بهره‌وری کارکنان در بانک ملت استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد.