بودجه عملیاتی، تعریف کیفیت، مصرف کننده

 

۲-۳-۲٫تعریف کیفیت مبتنی بر مصرف کننده :
کیفیت عبارت است از توانایی و ظرفیت برآورده کردن خواسته ها ، به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل نهایی یک بازار ، کیفیت یک محصول بستگی به این دارد که محصول مورد نظر تا چه حدی الگوهای ترجیحات مصرف کننده را به خوبی برآورده ساخته باشد.
از این دیدگاه کیفیت به معنی مناسب بودن برای استفاده نیز تعریف شده است .
۲-۳-۳٫تعریف کیفیت مبتنی بر تولید :
برخی از تعاریف تطابق با الزامات را به معنی کیفیت می دانند و برخی نیز کیفیت را حدی که یک محصول مشخص با طراحی یا مشخصات آن محصول تطابق دارد می دانند.
۲-۳-۴٫تعریف کیفیت مبتنی بر ارزش :
از این منظر کیفیت یعنی بهترین شرایط از نظر یک مشتری خاص که این شرایط عبارتند از استفاده واقعی و قیمت فروش آن محصول ، در برخی منابع نیز چنین ذکر شده که کیفیت عبارت است از درجه تعالی در یک قیمت قابل قبول و کنترل تغییرات در یک سطح هزینه قابل قبول(رییسی و همکاران،۱۳۸۸).
۲-۴٫ کیفیت ، غذای سحر آمیز ! ! !
یک غذای سحر آمیز وجود دارد که به همه مشتریان لذت خواهد داد ! روحیه کارکنان را بالا می برد و در عین حال کارفرمایان را خوشحال خواهد کرد ، مهمتر اینکه همه آنها رایگان است .
وقتی این غذای سحر آمیز این قدر مؤثر است ، چرا همه از آن استفاده نمی کنند؟
با این همه تلاش که برای پختن این غذا به عمل می آید خیلی از مردم شروع خوبی برای بدست آوردن آن ندارند و یا اینکه از نیمه راه برمی گردند . خیلی ها نیز به درون آن می افتند بدون اینکه تصور روشنی از نحوه ی استفاده آن داشته باشند.
بعضی ها به تقلید از دیگران عمل می کنند و نهایتاً به این نتیجه می رسند که این به درد آنها نمی خورد . بعضی ها از روش سعی و خطا استفاده می کنند و در آخر به این نتیجه می رسند که تمام آنها خطا بوده است .
موارد زیر نتایج مطالعات انجام شده است :
کیفیت ضعیف هزینه ای به میزان ۲۰ درصد هزینه ملی را شامل می شود.
یک کارخانه نمونه ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه عملیاتی خود را صرف پیدا کردن و تصحیح اشتباهات می کند.
به ازای هر یک نفر که شکایت و نارضایتی خود را به دیگران منتقل می کند حدود ۲۵ تا ۳۰ نفر وجود دارند که به سوی رقبای شما کشیده شده و شکایت خواهند کرد.
هر مشتری ناراضی ماجرای خود را نهایتاً برای۱۱- ۹ نفر تعریف می کند در حالیکه یک مشتری راضی موضوع رضایت خود را فقط به ۵ -۳ نفر خواهد گفت .