بورس اوراق بهادار، دوره زمانی تحقیق، بازده بدون ریسک

 

گرایش های احساسی سرمایه گذاران :
در این مطالعه برای اندازه گیری گرایش های احساسی سرمایه گذاران از شاخص گرایش های احساسی بازار سرمایه(EMSI) استفاده شده است. این شاخص توسط جونز )۲۰۰۵( و با تعدیل مدل ارائه شده توسط پرساود (۱۹۹۶) بسط داده شده است. تمایل بازار به قبول ریسک ذاتی را در یک بازه زمانی نشان می دهد. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص EMSI همبستگی بالایی با شاخص بازده بورس اوراق بهادار داشته و تغییرات قیمتی در بازار با گرایشهای احساسی سرمایه گذاران مرتبط می باشد.
بنابراین گرایش های احساسی سرمایه گذاران در این پژوهش با بهره گرفتن از این رابطه قابل محاسبه می باشد.
Rit = رتبه بازده ماهانه سهام شرکت i در ماه t
Riv = رتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت i در ماهt ، برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل استفاده شد .
R r = میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت های پرتفوی
R v = میانگین رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکت های پرتفوی
بازده سهام :
این تحقیق عبارتست از اختلاف ( Rpt – Rft ) بین بازده پرتفوی و بازده بدون ریسک و برابر است با اختلاف میان بازده پرتفوی های مرتب شده بر اساس هر یک از معیارهای اندازه شرکت، قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده بدون ریسک .بر اساس مدل Rpt)) در این تحقیق بازده پرتفوی سه عاملی فاما و فرنچ) ۱۹۹۳) بصورت ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه خواهد شد .
NP = تعداد شرکت های تشکیل دهنده پرتفوی
Rit = بازده ماهانه شرکت i در ماه t
بازده شامل تغییر در اصل سرمایه (قیمت سهام) وسود نقدی می باشد که با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه خواهد شد:
که در آن :
Pit = قیمت سهام شرکت i در انتهای ماه t
Pit-1 = قیمت سهام شرکت i در انتهای ماه t
Pni = ارزش اسمی سهام شرکت i
X = درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
Y = درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
DPS = سود نقدی هر سهم
این رابطه کامل ترین رابطه برای محاسبه بازده واقعی سهام جهت حصول نتایج صحیح تر از تحقیق می باشد(مهرانی و نونهال،۱۳۸۶ ،۱۴). همچنین در این بررسی بازده بدون ریسک (Rft ) مطابق با تحقیقات پیشین ( باقرزاده، ۱۳۸۴ و مجتهدزاده وطارمی، ۱۳۸۵) نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت در طول دوره زمانی تحقیق در نظر گرفته شده است.
عامل اندازه پرتفوی :