بورس اوراق بهادارتهران، بورس اوراق بهادار، اعتبار پرسشنامه

 

۲٫ شناسایی دلایل عدم افشاء ارزش منصفانه دارایی‌ها توسط شرکت‌های ایرانی.
۱-۴٫ فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اول: ذینفعان به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، ارزش ارزیابی شده دارایی‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند.
فرضیه دوم: ارزش بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
۱-۵٫ روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی است که اطلاعات مورد نیاز به صورت کتبی و از طریق پرسشنامه‌ای که اعتبار ساختاری و محتوایی آن با بهره گرفتن از روش‌های تحلیلی ارزیابی شده، جمع‌ آوری خواهد گردید. در راستای تدوین پرسشنامه اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
الف) مراجعه به متون و ادبیات مرتبط با تحقیق
ب) مصاحبه با تعدادی از مدیران شرکت‌ها و اساتید دانشگاه
ج) تهیه پرسشنامه مقدماتی
د) نظرخواهی از صاحب‌نظران درباره پرسشنامه مقدماتی
ه) اصلاح پرسشنامه مقدماتی
و) تهیه پرسشنامه نهایی تحقیق
براساس مراحلی که در بالا به آن اشاره شده است، ابتدا متون و ادبیات مرتبط با تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، سپس با تعدادی از مدیران رده بالای سازمان‌ها در رابطه با سودمندی ارزش منصفانه و موانع موجود برای تجدیدارزیابی دارایی‌ها، مصاحبه ای صورت خواهد گرفت و پس از آن طرح اولیه پرسشنامه تهیه خواهد شد. طرح اولیه پرسشنامه با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور بررسی و پرسشنامه مقدماتی تدوین خواهد شد. به منظور افزایش قابلیت اطمینان و اعتبار پرسشنامه مقدماتی به نظرخواهی مدیران سطح عالی سازمان‌ها و صاحب‌نظران دانشگاه گذاشته خواهد شد و پس از لحاظ نمودن نظرات مطروحه، پرسشنامه نهایی تهیه خواهد گردید.
۱-۵-۱٫ جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است که تعداد آنها ۴۵۳۰ نفر درنظر گرفته شده است. دوره این تحقیق سال ۱۳۸۹ می‌باشد.
۱-۵-۲٫ نمونه آماری
نمونه آماری عبارتست از «تعداد محدودی از جامعه آماری که بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشند.» برای انتخاب نمونه آماری که نماینده مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر باشد از روش انتخاب تصادفی استفاده شده است. همچنین تعداد نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با توجه به تعداد نفرات جامعه، ۳۵۴ نفرتعیین گردید.
۱-۵-۳٫ قلمرو تحقیق