بورس اوراق بهادار تهران، استانداردهای حسابداری، محافظه کاری حسابداری

 

۱٫قضاوت ها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود
۲٫ رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری  یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش بینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد .
د ) مفهوم کیفیت سود سود بر اساس تاثیرگذاری درتصمیم
در واقع می توان برای سرمایه گذاران کیفیت اقلام تعهدی را٬ درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد . بنابراین کیفیت اقلام تعهدی ضعیف این درجه نزدیکی را کاهش می دهد و باعث می شود که ریسک سرمایه گذار در ارتباط با تصمیم گیری در مورد شرکت خاص افزایش یابد .
۲-۲-۴ارتباطنظریبینمتغیرهایپژوهش
با توجه به اهمیتی که سرمایهگذاران در خصوص وضعیت بازدهی دارند، بررسی وضعیت مالی و گزارشهای پیوست، به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردارند. یکی از متغیرهای بنیادین مؤثر بروضعیت عملکرد شرکتها و به تبع آن بازده سهام رشد شرکت میباشد که می تواند زمینهساز دستیابی به بازده مطلوب در آینده بوده یا به دلیل تحمل ریسک بیشتر بر وضعیت مالی شرکت در نتیجهی سرمایه گذاری بیشتر، قدرت شرکت را برای حفظ بازده فعلی و رشد آن در دوره های آتی کاهش دهد و در بلندمدت نیز منجر به افت بازده و عملکرد شرکت گردد، یکی دیگر از متغیرهای مهم که نشان دهندهی وضعیت شرکتها میباشد انعطاف پذیری مالی میباشد . بدیهی است که شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری مالی میباشند نسبت به شرکتهایی که فاقد انعطاف پذیری مالی میباشند از وضعیت بهتری برخوردارند و این شرکتها برای سرمایهگذاری از نظر سرمایهگذاران ومتخصصین سرمایهگذاری دارای حاشیه امنیت بالاتری میباشند. از سوی دیگر شرکتها برای جذب سرمایه های سرمایهگذاران باید حدکثر اطمینان را برای سرمایهگذاران حاصل نمایند. رشد شرکتها و انعطاف پذیری مالی آنها نشان دهنده حاشیه امنیت برای سرمایه گذاری بلندمدت میباشد. اقلامتعهدیاختیاری،قابلاعمالنظرتوسطمدیریتهستند. بنابراینجزءاختیاریاقلامتعهدیبهعنوانشاخصیدرجهتکشفمدیریتسوددرواحدهایتجاری،درمطالعاتحسابداریبکارگرفتهشدهاست. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد تا خلأ موجود در این زمینه را پر نماید.
۲-۳پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ پیشینه داخلی پژوهش
در ایران تاکنون پژوهش مشابهی در خصوص ارتباط بین انعطافپذیری مالی و نرخ رشد شرکت با اقلام تعهدی اختیاری آن انجام نشده است ولی در خصوص ارتباط بین انعطاف پذیری مالی و رشد شرکتهابا متغیرهای دیگر تحقیقاتی انجام شده است، همچنین در خصوص ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با سایر متغیرها پژوهشهایی انجام شده است.
– تحقیق بررسی رابطه بین انعطافپذیری مالی با ساختار سرمایه که توسط دکترحمید حقیقت و وهاب بشیری انجام شده است. مجله دانش حسابداری/ سال سوم/ شماره ۸/ بهار۱۳۹۱/صفحه ۴۹ تا ۷۱ . نتایج این تحقیق نشان میدهد که شرکتهای مرحله تولد به اقدام به انتشار سرمایه و بدهی کمخطر نمایند و نسبتهای اهرمی متعادلی را نگهداری مینمایند. شرکتها در مرحلهی رشد از تأمین مالی بدهی استفاده و نسبتهای اهرمی بالایی را نگهداری کنند. شرکتهای مرحله بلوغ به تأمین مالی درون سازمانی متکی هستند و نسبت بدهی پایینی را نگهداری می کنند.
– تحقیق بررسی تأثیر انعطافپذیری مالی برمیزان سرمایهگذاری و ارزش آفرینی که توسط علی رحمانی،فرید غلامی گاکیه و کامران پاکیزه در طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۸ انجام گرفت که به این نتیجه رسیدند که انعطافپذیری مالی برمیزان سرمایهگذاری تأثیر منفی و برارزش آفرینی تأثیر مثبت و با اهمیتی داشته است و شرکتهای دارای انعطافپذیری مالی، از دید بازار حائز ارزش بوده اند.
– در تحقیق دیگری با عنوان بررسی ارتباط بین انعطافپذیری مالی با فرصتهای رشد و ارزش آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴که توسط مریم باقربیگی ، محمد رضا پورعلی لاکلایه و افشین آرمین انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که بین انعطاف پذیری مالی شرکتها و اندازه شرکتها و سودآوری شرکتها با فرصتهای رشد شرکتها ارتباط معنادار وجود ندارد. همچنین بین انعطافپذیری مالی و سودآوری شرکتها با ارزش آتی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد.
– در تحقیق دیگری با عنوان درآمدی بر رابطه بین انعطافپذیری مالی با سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و ارزش شرکت که توسط سید عباس هاشمی و سید احمد سجاد دوست در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت ، به این نتیجه رسیدند که بین انعطافپذیری مالی با سرمایه گذاری در داراییهای ثابت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– حقیقت و بشیری (۱۳۸۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که هر چه شرکتها از مرحلهی تولید به مرحلهی بلوغ نزدیک میشوند، از نسبت بدهی آنها کاسته و بر درجه انعطافپذیری آنها افزوده میشود. نتایج این تحقیق، به صورت ضمنی نشان دهندهی تلاش شرکتها در جهت حفظ ظرفیت خالی بدهی خود واستفادهی محطاطانه از بدهی در فرایند تأمین مالی است.
– پژوهشی با عنوان تأثیر محافظه کاری حسابداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ، مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط عبدالمهدی انصاری، مصطفی دری سده و علی شیرزاد در سال ۱۳۹۲ ان