بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، روش آزمون فرضیات

 

این کار برای تمام آلترناتیوها دو به دو با هم انجام می‌گیرد.در مجموعه A هر آلترناتیو a با (n-1) آلترناتیو دیگر مواجه می شود. حال ما می توانیم دو جریان رتبه بندی را به شرح زیر تعریف کنیم:
این جریان، جریان خارج رتبه ای مثبت است و نشان می‌دهد که گزینه a چقدر بر سایر گزینه ها اولویت دارد.این جریان در حقیقت قدرت گزینه a است. بزرگترین (a)+ϕ به معنای بهترین گزینه است. میزان ترجیح سایر گزینه ها بر گزینه a که جریان ورودی نامیده می‌شود؛ حاصل محاسبه زیر است:
این جریان، جریان خارج رتبه ای منفی است و نشان می‌هد که سایر گزینه ها تا چه میزان بر گزینه a اولویت دارند. این جریان ضعف گزینه a است. کوچکترین (a)-ϕ نشان دهنده بهترین گزینه است(برنز و دیگران، ۱۹۹۸).
رتبه بندی جزئی در پرامتی
رتبه بندی جزئی در پرامتی (PI,II,RI) از جریان خارج رتبه ای مثبت و منفی به دست می‌آید. هر دو جریان معمولا شامل رتبه‌بندی های هم شکل نیستند. پرامتی اشتراک آنهاست.
به طوری که (PI,II,RI) به ترتیب بیانگر ترجیح، بی تفاوتی و غیر قابل قیاس بودن می‌باشد(برنز و مارشال، ۱۹۸۶).
در aPIb، بیشترین قدرت a با کمترین ضعف آن همراه شده است؛ به این معنا که گزینه a بر گزینه b برتری دارد.
در aIIb، هر دو جریان رتبه بندی مثبت و منفی برابر است.
در aRIb، بالاترین قدرت یک گزینه با کمترین ضعف گزینه دیگر همراه شده است(اصغری زاده و دیگران، ۱۳۸۵).
بنابراین گزینه ها غیرقابل مقایسه می‌باشد. این امر معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که گزینه a بر روی مجموعه معیارهایی که گزینه b ضعف دارد؛ قوی است و در مقابل گزینه b در سایر معیارها نسبت به گزینه a قوی تر است. در اینجا باید گفت که گزینه ها غیر قابل مقایسه هستند و روش قادر به رتبه بندی آنها نیست. البته تصمیم گیرنده می تواند با قضاوت خویش رتبه بندی را انجام دهد.
تصمیم گیرنده همیشه خواهان رتبه بندی کامل است؛ زیرا در این صورت اخذ تصمیم ساده تر خواهد بود. محاسبه جریان خالص رتبه بندی این امکان را فراهم می کند(بابیک و پلازیبات، ۱۹۹۸):
این جریان حاصل توازن میان جریانهای رتبه بندی مثبت و منفی است.جریان خالص بالاتر نشان دهنده گزینه برتر است.این نسخه از روش پرامتی ۲ است. بنابراین رتبه بندی کامل بوسیله پرامتی ۲ این گونه خواهد بود:
در این صورت تمام گزینه ها قابل مقایسه خواهند بود و هیچ گزینه ای غیرقابل مقایسه نیست.
۲-۱۳ پژوهش های پیشین
۲-۱۳-۱ مطالعات تجربی کارایی در بورس اوراق بهادار تهران
در خصوص میزان و درجه کارایی بورس اوراق بهادار تهران مطالعاتی صورت گرفته است که اهم آنها به شرح زیر می‌باشد:
حسنعلی سینایی (۱۳۷۳) مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد که در این تحقیق، ،کارایی بازار در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن نیز از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۱ بوده است. روش آزمون فرضیات، استفاده از آمار توصیفی روند شاخصهای مورد نظر بوده است. نتایج بدست آمده پس از آزمون فرضیه ها نشان می‌دهد بورس اوراق بهادار تهران غیر کارآمد و سرمایه گذاران از آثار سهام جایزه اطلاع و آگاهی کافی ندارند. در بازار کارا در سطح نیمه قوی در مورد توضیع سهام جایزه کمتر از ۲۵% به معنی رقیق شدن سهام شرکت و در نتیجه مترادف با کاهش قیمت است اما در بورس تهران بالعکس هر چه در صد توزیع سهام جایزه بیشتر باشد قیمتهای آن سهام از افزایش بیشتری پس از حادثه مجمع برخوردار بوده است.
محمد اسماعیل فدایی نژاد (۱۳۷۳) کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قرار داد موضوعاتی که در این رساله به آن توجه شده است آزمایش دو سطح ضعیف و نیمه قوی کارایی در بورس اوراق بعادار تهران بوده است قرار گرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن نیز از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ بوده است.روش آزمون فرضیات تحلیل سریال همبستگی وتابع توزیع نرمال بوده ونتایج بدست آمده پس از آزمون فرضیه ها نشان می‌دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران در هر دو سطح عدم کارایی اطلاعاتی را نشان می‌دهد.
حسین مرادی سراچه (۱۳۸۴) در رساله خود کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف و نیمه قوی را در بورس اوراق بهادار تهران از سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ با بهره گرفتن از روش های سریال همبستگی، تابع توزیع نرمال و آزمون ران مورد آزمون قرار داد که عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح اثبات شده است.
۲-۱۳-۲ پژوهش های انجام شده در خصوص رتبه بندی