بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، متغیرهای مستقل

 

آیا بین تامین مالی با تسهیلات مالی دریافتی شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود دارد؟
آیا بین تامین مالی با وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۹-۱۳۸۰ رابطه وجود دارد؟
متغیرهای تحقیق:
دو متغیرهای مستقل عبارتند از:
تسهیلات مالی دریافتی: شامل وامها و تسهیلات دریافت شده از بانکها و دیگر منابع میباشد که در تامین مالی شرکتها بکار میرود.
وجوه دریافتنی بابت افزایش سرمایه: شامل وجوه دریافت شده از محل سود هر سهم پس از کسر مالیات، سود انباشته، حق تقدم و صرف سهام به منظور تامین مالی شرکتها میباشد (جهانخانی، ۱۳۸۹).
متغیر وابسته:
متغیر وابسته تحقیق تامین مالی می باشد:
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمان بندی مدت و ریسک سود آوری و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد.
مدل مفهومی پژوهش:
مدل مفهومی پژوهش از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند، گفت و گو می کند. پدید آوردن چنین مدل مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویاییهای موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد، بهبود بخشیم.
مدل مفهومی:
روش تحقیق:
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای پیرامون، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کر ده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی روش های مختلف بشری، از روش های علمی استفاده شود .
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و این امر به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.
انواع روش تحقیق عمدتا به دو دسته کلی شامل روش تحقیق بر حسب نوع استفاده (تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای) و روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها (تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق میدانی، تحقیق کاربردی – نظری و مانند آن) تقسیم می شود. درتحقیق پیمایشی طولی داده ها در طول زمان یا در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه متغیر ها در طول زمان پی برده شود .
تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روشها ، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند؛ برای مثال، استفاده از معلومات و قوانین زیست شناسی به بشر این امکان را می دهد تا راه های سلامتی و بهداشت خود را جستجو نماید. این نیز مبانی شناختی خود را از قوانین، نظریه ها و نتایج تحقیقات بنیادی می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که به نوعی از تحقیقات کاربردی ، تحقیقات توسعه ای می گویند و هدف آن، بررسیهایی است که نشان می دهد چگونه تولید افزایش می یابد یا سازمان تولید گسترش پیدا می کند یا مدلها و روش های جدید تولید کالا و خدمات چیست. بطور کلی هدف این تحقیقات، توسعه و بهبود روشها، ابزار، کالاها یا ساختارهاست و به همین دلیل در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرند .
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است. بعبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیریها و سیاستگذاری ها در قلمرو کار مدیریت ها قرار دارد و کار مدیران جامعه، اعم از مدیران عالی سیاسی یا مدیران رده های پایین، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و شرکت ها، تصمیم گیری است. دانستن وضعیت حیطه مدیریت و تحول متغیرها برای تصمیم گیری امری ضروری است و بدون آگاهی از وضع جامعه، گرایشها، ویژگیها، کیفیت متغیرها و نیز عوامل موثر در حیطه مدیریت نمی توان تصمیم گیری و سیاستگذاری نمود. برای آگاهی از این امور ، تحقیقات توصیفی ضرورت دارد.
درتحقیق پیمایشی طولی، داده ها در طول زمان یا در زمان های مختلف گردآوری می شود تا تغییرات بر حسب زمان بررسی شده و به رابطه بین متغیر ها در طول زمان پی برده . بنابراین، این تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش، از نوع همبستگی و پس رویدادی (با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته) میباشد.
جامعه آماری تحقیق: