بورس اوراق بهادار تهران، تجزیه و تحلیل اطلاعات، شرکت های سرمایه گذاری

 

روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
در این فصل به معرفی جامعه آماری، نحوه تعیین نمونه، جمع آوری اطلاعات و تابع آماره پرداخته می شود. بدین صورت که نمونه پژوهش از جامعه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به محدودیتهای موجود به روش حذفی از شرکتهای برتر عضو بورس انتخاب شده است.پس از مشخص نمودن نمونه به جمع آوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه پژوهش پرداخته و اطلاعات لازم مستقیما از صورتهای مالی شرکتهای عضو نمونه و سایر منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با توجه به مساله و فرضیه پژوهش از روش های آماری شامل میانگین، میانه ،ماکزیمم ، مینیمم و انحراف معیار برای تخمین متوسط داده ها استفاده شده و بعد ازمحاسبه آمار توصیفی متغیر ها ابتدا آزمون دوربین واتسون را برای بررسی عدم همبستگی خطاها با یکدیگر انجام شده تا بررسی گردد امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد یا نه همچنین به منظور آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا از آزمون Jarque-Bera استفاده می شود و سپس با بهره گرفتن از آزمون t&F آزمون همبستگی متغیر ها را در ۹ مدل با بهره گرفتن از پرتفوی شرکتها انجام می دهیم ودر نهایت ضریب تعیین متغیر ها را در این ۹ مدل محاسبه کرده تا بهترین مدل براساس بالاترین ضریب تعیین انتخاب گردد.
متغیر اندازه شرکت از لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست می آید و در نسبتBE/ME ( ارزش دفتری) BE (ازجمع کل حقوق صاحبان سهام که در تراز نامه عنوان شده است حاصل می‌شود و ارزش بازار سهام (ME) از ارزش بازار (قیمت تابلو) در تعداد سهام بدست می آید.شرکتهایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام BE/ME بزرگتری دارند احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ME مساوی BE و یا نزدیک به BE خواهد شد. پس منطقاً می‌توان اینگونه حدس زد که BE/MEبزرگتر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است و برای محاسبه بتا، اختلاف میزان نرخ بازده ی سهام رادرمقایسه بانرخ بازده ی بازار (نرخ بازده ی شاخص) محاسبه می‌کنند. هرچه بتای یک سهم خاص ازعددیک فاصله بگیرد، به معنای تفاوت بیشتر ریسک آن سهم درمقایسه باریسک کل بازار است. بنابراین سرمایه‌گذاری در سهام مزبور ریسکی بیشترازریسک کل بازار را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.
۳-۲ جامعه آماری

پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود به این دلیل موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیر های آن باشد یا اینکه روابط بین متغیر ها، صفات، کنش و واکنش عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد.
جامعه آماری عبارت است ازکلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.
با توجه به اینکه در ایران بورس اوراق بهادار تنها سازمانی است که دارای اطلاعات در دسترس می باشد و مراکز اطلاعاتی جامع و کامل دیگر که بتوان از اطلاعات آن جهت پژوهش استفاده کرد وجود ندارد جامعه آماری این پژوهش ۱۰۰شرکت برترعضو بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط تشریح شده در ادامه به روش حذفی از میان ۴۱۷شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده است.
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری:

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردارند (حافظ نیا ۱۳۸۴ ص ۱۲۱) با توجه به حجم کم شرکتهای جامعه، آمارتمام شرکتهای موجود در جامعه مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد از این روی در این پژوهش نیازی به فرایند نمونه گیری نمی باشد.
تعداد شرکتهای موجود در نمونه به طور کلی در طی سالهای مالی ۸۶ الی ۸۹ تعداد ۳۳ شرکت می باشد که به خاطر قابلیت اتکای بیشتر، فعال بودن و زیان ده نبودن شرکتها، از بین۱۰۰ شرکت برتر از ۴۱۷ شرکت عضو بورس در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. از این فهرست، بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و شرکتهای بیمه (به دلیل ماهیت متفاوت آنها از دیگر واحدهای تجاری) و آنهایی که فعالیتی در این دوره ی زمانی نداشته اند، یا فاقد اطلاعات مورد نیاز ما در این پژوهش بودند، حذف می شوند.
سایرشرایط و مشخصات اقدام به انتخاب نمونه ها:
شرکتها باید قبل از سال ۸۶ در بورس تهران پذیرفته شده باشد و از ابتدای سال ۸۶ سهامشان در بورس مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
این شرکتها نباید در طول سالهای ۸۶ تا ۸۹ معاملاتشان در بورس دچار وقفه شده باشد. به عبارت دیگر سهام این شرکتها باید در طول سالهای مذکور در بورس فعال باشد به استثنای توقف ناشی از تشکیل مجمع عمومی
باید دسترسی لازم به صورتهای مالی آن ها وجود داشته باشد.
سال مالی شرکتهای انتخاب شده باید منتهی به پایان سال باشد.