بورس اوراق بهادار تهران، روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
۱۰۹
شرکت‌هایی که در فاصله زمانی تحقیق، زیان‌ده نباشند.
۱۷۸
تعداد شرکت‌ها برای تحلیل
۱۲۲
با در نظر گرفتن محدودیت‌های فوق، نمونه آماری به اندازه ۱۲۲ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در قالب ۳۶۶ مشاهده (۱۲۲×۳) با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری «غیر احتمالی هدفدار» از نوع «قضاوتی» استفاده شده است،در این نوع نمونه گیری اطلاعات از اعضایی بدست می آید که اطلاعات مطلوب را ارائه دهندوبه این دلیل انتخاب می شوند که می توانند اطلاعات لازم را ارائه دهند وبا معیارهای خاصی که پژوهشگر در نظر دارد مطابقت دارد.
۳ ـ ۵) ابزار جمع‌ آوری اطلاعات
از روش مطالعات نظری (کتابخانه‌ای) عمدتاً برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و همچنین جهت بررسی مطالعات و دیدگاه هایی که راجع به موضوع تحقیق است، استفاده می‌شود. افزون بر آن، ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه اسناد و مدارک شرکتها و یا مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، فصلنامه‌ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و. . . )، پایان‌نامه‌های تحصیلی و جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات از قبیل اینترنت و. . . می‌باشد. بعبارتی اطلاعات لازم برای این تحقیق از طریق کتابخانه و سایت بورس اوراق بهادار تهران و بانکهای اطلاعاتی مرتبط و با بهره گرفتن ازجداول و نسبتهای منتشر شده در این سایت و نیز محاسبه این اطلاعات از طریق نرم‌افزارهای مالی یا حسابداری که برای تجزیه و تحلیل نتایج بکار می‌رود گردآوری شده است.
۳ ـ ۶) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای Excell، Eviews وANOVA وStataبرخی نرم‌افزارهای حسابداری و نیز از اطلاعات موجود در سایت پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.
تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است که به ‌وسیله آن می‌توان میزان ارتباط خطی یک متغیر با متغیر دیگر را اندازه‌گیری کرد. همبستگی معیاری برای تبیین میزان ارتباط دو متغیر بوده و معمولاً با تحلیل رگرسیون بکار برده می‌شود. موضوع تحلیل همبستگی با دو معیار ضریب همبستگی و ضرب تعیین به ‌شرح ذیل دنبال می‌شود. ریشه دوم ضریب تعیین است که می‌تواند مقادیری بین ۱- و ۱+ را به‌ خود بگیرد و علامت آن همان شیب خط رگرسیون (b) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی (r) نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود. و اگر (b) صفر باشد، (r) نیز صفر خواهد بود. ضریب همبستگی شدت و نوع رابطه را نیز نشان می‌دهد. ضریب فوق بر حسب روابط زیر محاسبه می‌شود (آذر, عادل; مومنی, منصور;, ۱۳۸۰):
ضریب تعیین (R2):
مهمترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه بین دو متغیر x و y را نشان داد. این ضریب میزان انحراف مشاهدات (y)، با برآورد خط رگرسیون را اندازه می‌گیرد و بین صفر تا یک در نوسان می‌باشد، به‌ طوری که مقدار صفر بیانگر این است که خط رگرسیون هرگز نتوانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد و مقدار یک بیانگر این است که خط رگرسیون به طور دقیق توانسته است تغییرات y را به تغییرات متغیر مستقل x نسبت دهد. رابطه محاسبه ضریب مذکور عبارت است از:
در روابط فوق علائم بکار گرفته شده به‌ ترتیب زیر معرفی می‌شوند:
Y : متغیر وابسته X: متغیر مستقل
b : ضریب رگرسیون r: ضریب همبستگی بین X و Y